Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na budowę budynku Sądu Rejonowegow Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1C o wartości 24,6 mln zł - raport 79

Raport bieżący nr 79/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. (EMITENT) informuję, że w dniu 13 września 2021 została podpisana znaczaca Umowa na roboty budowlane dotycząca budowy budynku Sądu Rejonowegow Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1Cna niżej okreslonych warunkach:

1 Data zawarcia kontraktu: 13.09.2021 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin;

NIP: 712-19-34-656

3 Wartość kontraktu:

Reklama

24.629.556,90 zł netto

4 Przedmiot kontraktu: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Rejonowegow Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1C na działce nr 592/4 wraz z budową miejsc postojowych, utwardzonych dojazdów i układu komunikacji pieszej oraz wykonaniem infrastruktury technicznej w tym uzbrojenia podziemnego terenu.

5 Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Przemysłowa 1 C 24-300 Opole Lubelskie

6 Terminy realizacji: 33 miesiące od dnia zawarcia umowy

7 Warunki płatności: - wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z kompletem wymaganych załączników,

- wynagrodzenie rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% łącznego wynagrodzenia brutto

- przyjmuje się 3- miesięczny okres rozliczeniowy dla faktur częściowych, "

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania):

- 1.514.717,75 zł na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie z terminem obowiązywania od dnia 13.09.2021 r. do dnia 13.07.2024 r. włącznie

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): "

- 454 415,33 zł na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie z terminem obowiązywania od dnia 14.07.2024 r. do dnia 29.07.2030 r. włącznie

"

10 Kary: I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/ rękojmi za wady robót/usług/dostaw wykonywanych na podstawie Umowy względem terminów określonych niniejszą Umową lub wyznaczonych przez Zamawiającego na usunięcie wady – w wysokości 0,2% wartości brutto pozycji Tabeli elementów scalonych zawartej w Załączniku Nr 2 do Umowy, którego to zakresu dotyczy wada za każdy dzień zwłoki;

3) z tytułu samego faktu istnienia wad, które nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa w wysokości 2,0 % sumy wartości brutto pozycji tabeli elementów scalonych zawartej w Załączniku Nr 2 do Umowy, którego to zakresu dotyczy wada za każdą wadę;

4) z tytułu niewykonania w terminie robót, o których mowa w § 22 ust. 6 pkt 2) lit B. b) Umowy – w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego, innych niż wskazane w pkt 2) - w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie,

6) za dopuszczenie do realizacji Umowy Podwykonawcy innego niż wskazany w § 14 Umowy lub w zakresie innym niż wskazany w postanowieniach § 14 lub za nie dokonanie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1) lub 2) Umowy zmian Podwykonawcy – w wysokości 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każde naruszenie względem każdej kategorii uchybień,

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie § 15 Umowy - w wysokości 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji,

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie § 15 lub § 16 Umowy - w wysokości 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy wypadek nieprzedłożenia,

9) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 lub 16 ust. 2 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy wypadek niedokonania zmiany,

10) za fakt braku zapłaty w terminie Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc tysięcy 00/100 złotych) za każdy taki przypadek,

11) nieterminową zapłatę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 0,004 % wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy względem którego to wynagrodzenia nastąpiło opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,

12) za każdorazowe wykonywanie w ramach realizacji przedmiotu umowy robót przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, lub nie przedłożenia dokumentów w trybie określonym w § 9 pkt 10) – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy przypadek,

13) za niestosowanie przepisów BHP, za każdy stwierdzony przez inspektora nadzoru przypadek (w tym za niestosowanie odzieży ochronnej) Wykonawca zapłaci karę według następującego taryfikatora:

1. Niestosowanie przez pracownika wymaganych środków ochrony indywidualnej 200 zł

2. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami 500 zł

3. Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez nadzór budowy Zamawiającego lub służby BHP Zamawiającego 500 zł

4. Organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów BHP 500 zł

14) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 jeżeli odstąpienie nastąpiło przed rozpoczęciem robót budowlanych,

15) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 jeżeli odstąpienie nastąpiło po rozpoczęciu robót budowlanych,

16) nieterminową zapłatę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu zmiany wynagrodzenia przewidzianego w § 4a pkt. 8) – w wysokości 0,004 % wynagrodzenia 3.

II. Zamawiający ma prawo kumulatywnego naliczenia kar, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że:

1) łączna wysokość kar z tego tytułu nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2) kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 15) i pkt 16) nie podlegają kumulacji, o której stanowi punkt 1),

III. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

IV. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem ich potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ich dochodzenia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca nie dokona wpłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania i doręczenia noty księgowej opiewającej na kare umowną.

11 Uwagi: W skład kompleksu budynków realizowanych przez Wykonawcę wchodził będzie również budynek prokuratury. Budowa budynku prokuratury objęta będzie odrębną umową. Warunki tej umowy będą podobne do warunków opisanych powyżej. Wartośc tego kontraktu będzie wynosiła 10.158.443,10 zł netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-13Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarzaduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »