Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 23,4 mln zł na rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

Raport bieżący nr 66/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje iz w dniu 19-10-2018 r. spółka podpisała znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warinkach:

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 19.10.2018 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

3 Wartość kontraktu 23 427 410,00zł netto / 28 815 714,30zł brutto

4 Przedmiot kontraktu "Rozbudowa istniejącego obiektu szpitalnego - budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”.

5 Miejsce wykonywania kontraktu Kraków, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

6 Terminy realizacji do 30.09.2019 r.

7 Warunki płatności "Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie:

1) fakturami częściowymi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie częściej niż co miesiąc chyba, że Zamawiający dopuści inaczej w terminach wynikających z harmonogramu płatności, Zamawiający dopuszcza miesięczne fakturowanie robót zgodnie z ich stopniem zaawansowania na koniec każdego miesiąca;

2) faktura końcową wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót."

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) wartość: 1.008.550,00 PLN , termin obowiązywania: 19.10.2018 r. - 30.10.2019 r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) wartość: 432.235,72 PLN , termin obowiązywania: 31.10.2019 r. - 13.11.2024 r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Gwarancja na roboty budowlane - 60 miesięcy

11 Kary "KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki ;

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wymagalnego terminu zapłaty wymagalnej kwoty zapłaty do dnia zapłaty,

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

g) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

h) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

i) za nie przedłożenie kopii umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 14 i 15 i potwierdzenia zapłaty składki jeżeli jest płatna w ratach – wysokości 0,001% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia."

12 Uwagi Umowa Nr 215/2018


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-19Agnieszka Głowacka Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Czlonek ZarząduAgnieszka Głowacka Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »