Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 26, 3 mln zł - modernizacja zdegradowanych budynków OSiR w Tomaszowie Lubelskim

Raport bieżący nr 55/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu dzisijesym zawarł umowe na roboty budowlane na niżej okreslonych warunkach:

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 29.08.2018 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,

3 Wartość kontraktu 26 279 600 zł netto / 32 323 908 zł brutto

4 Przedmiot kontraktu Przedmiotem umowy jest modernizacja zdegradowanych budynków OSiR - rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zamówienia publicznego - "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.35.2018”,

5 Miejsce wykonywania kontraktu Tomaszów Lubelski przy Al.Sportowej 8

6 Terminy realizacji "do 15.10.2020r.

7 Warunki płatności Faktury częściowe wystawiane raz w miesięcu z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia, płatność dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 3 232 390,80 PLN (29.08.2018 - 14.11.2020)

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 969 717,24 PLN (15.11.2020 - 29.11.2025)

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) "Ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę 32.323.908,00 PLN w okresie 29.08.2018 - 14.11.2020 r.

11 Kary 5% wynagrodzenia za brak lub nieterminową zapłatę; 0,1% wynagrodzenia brutto za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 0,1% wynagrodzenia brutto za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 0,1% wynagrodzenia brutto za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 1,25% wynagrodzenia brutto za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 22; 0,05% wynagrodzenia brutto za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w § 16 lub §16a; 0,1% wynagrodzenia brutto za rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, przed przekazaniem mu terenu budowy przez Zamawiającego; 0,1% wynagrodzenia brutto za niespełnienie przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 15 ust.; 0,05% wynagrodzenia brutto za niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2 i 3, w terminie określonym w wezwaniu do ich złożenia; 0,05% wynagrodzenia brutto za w przypadku uchylania się Wykonawcy od przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 5; 0,05% wynagrodzenia brutto nieprzystąpienie Wykonawcy do odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót budowlanych w terminie określonym do ich odbioru; 0,05% wynagrodzenia brutto za nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie określonym do ich usunięcia; 0,05% wynagrodzenia brutto za zakrycie wykonanej roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora lub uniemożliwienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi sprawdzenia roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu; 0,1% wynagrodzenia brutto w przypadku niewykonania robót budowlanych w terminie; 0,025% wynagrodzenia brutto w przypadku niewykonania robót w terminie określonym w harmonogramie robót, z wyłączeniem terminu końcowego; 2% wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania umowy na podstawie art. 145a pkt 2 Pzp; 1% wynagrodzenia brutto w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1; 1% wynagrodzenia brutto w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 9; Wysokość kar umownych za naruszenie obowiązków wynikających z gwarancji, w tym za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad, a także za nieterminowe usuniecie wad lub nieterminową wymianę rzeczy na wolną od wad, określa Karta gwarancyjna; 2% wynagrodzenia brutto w przypadku rozpoczęcia wykonywania robót przez podwykonawcę bez zgody Zamawiającego; 0,1% wynagrodzenia brutto za niezapewnienie przez Wykonawcę obecności na terenie budowy kierownika budowy lub kierownika robót, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 12a ust. 9; 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonywanie robót budowlanych w sposób odmienny niż określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 1,25% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-29Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Glowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »