ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł netto na budowę hali widowiskowo-sportowej w Dęblinie. - raport 84

Raport bieżący nr 84/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 01.10.2021r

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35".

3 Wartość kontraktu 29 206 352,26 zł netto

4 Przedmiot kontraktu "Budowa hali widowiskowo-sportowej” z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Budynek złożony z dwóch części: część główna jednokondygnacyjna - hala wraz z trybunami, część druga dwukondygnacyjna - zaplecze.Powierzchnia użytkowa ≈ 3 246,31 m2; kubatura ≈ 41 690,72 m3.Budynek wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację, instalację centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz teletechniczną, przeciwpożarową, odnawialne źródła energii, tj. instalację solarną oraz pompę ciepła. W zakresie kontraktu jest także zagospodarowanie terenu i dostawa wyposażenia sportowego.

Reklama

5 Miejsce wykonywania kontraktu Dęblin ul. Dywizjonu 303, 08-521 Dęblin, dz. nr 4080/103 – teren zamknięty, obręb 0001

6 Terminy realizacji Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.11.2024 r.

7 Warunki płatności W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału, obmiar i kosztorys powykonawczy częściowy skrócony którego dotyczy rozliczenie. Rozliczenia okresowe raz na kwartał. Termin płatności 30 dni.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 1.796.190,66 PLN z terminem obowiązywania do 30.12.2024 r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 538 857,20 PLN z terminem obowiązywania do 14.01.2030 r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Ustalony okres gwarancji: 60 miesięcy.

11 Kary "Kary umowne:

1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 1 % Ceny ofertowej netto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy netto,

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto ,

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym w sytuacji o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto, w tym w sytuacji o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp ,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 zł za każdy taki przypadek,

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto ,

10) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym z jego winy trwające powyżej 10 dni roboczych w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto , za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 23 Umowy a także zobowiązania do przedkładania wymaganych dokumentów oraz informacji o wytwarzanych o odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto,.

Łączna wysokość kar umownych jakie może Wykonawca zapłacić Zamawiającemu nie może przekroczyć 25% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa

"

12 Uwagi Jest to kolejny kontrakt dla tego inwestora. Aktualnie trwa "Budowa budynku wielofunkcyjnego"


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-01Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Glowacka

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »