Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ("Zamawiający"). Wartość kontraktu 31,9 mln PLN netto (w tym 1,2 mln PLN netto wynagrodzenie za kamień milowy MO tj. fazę projektową oraz 30,7 mln PLN netto za kamienie milowe M1 do M6 tj. fazę realizacji) polegającego na budowie II kotła gazowego w... - raport 58

Raport bieżący nr 58/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu "6 października 2020 r. - pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner) a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (""Zamawiajacy"")

Reklama

"

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn

3 Wartość kontraktu 31 900 000 PLN netto (w tym 1 200 000 PLN netto wynagrodzenie za kamień milowy M0 tj. fazę projektową oraz 30 700 000 PLN netto za kamienie milowe M1 do M6 tj. fazę realizacji); Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierza wykonanie prac pierwszego Etapu Realizacji [M0, zwany także dalej fazą projektowania] o którym mowa w pkt [10.1 lit. a] oraz Załączniku nr 1. W przypadku dalszej realizacji Projektu SAGE_GAS BOILER 2 przez Zamawiającego tj. Etapu Realizacji [M1 - M6; łącznie zwanych także fazą realizacji], Wykonawca przystąpi do wykonywania usług objętych tym Etapem w zakresie i za wynagrodzeniem opisanym w pkt [10.1 lit. b] oraz Załączniku nr 1 wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego nie póżniej niż w terminie do 31 stycznia 2021. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Etapu Realizacji [M1 -M6] zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wykonawca nie może odmówić realizacji Etapu Realizacji [M1 – M6] bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, w tym w szczególności z prawa odstąpienia z jakiekolwiek przyczyny.

4 Przedmiot kontraktu "Nazwa zamówienia:"Instalacja drugiego kotła gazowego w istniejącym budynku kotłowni gazowej (nr 58)” Przedmiot kontraktu: Budowa ""pod klucz"" drugiego kotła kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42MWt i wydajności pary 55t/h wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w ramach nowej kotłowni zlokalizowanej w zakładzie Michelin Polska S.A. w Olsztynie.

"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Elektrociepłownia Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn

6 Terminy realizacji od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r. (Odbiór Końcowy)

7 Warunki płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w oparciu o uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) "19.1 Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania) w formie gwarancji bankowej w wysokości:

19.1.1. [120.000,00] złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN), co stanowi [10] % części Ceny Kontraktowej netto odpowiadającej wartości fazy projektowania M0 w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy.

19.1.2. [3.070.000,00] złotych (słownie: trzy milipny siedemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), co stanowi [10] % części Ceny Kontraktowej netto odpowiadającej wartości fazy realizacji (M1, M2, M3, M4, M5 i M6) w terminie 21 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w Pkt [2.3] Umowy. Termin obowiązywania do dnia 30.11.2022r.

"

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 19.8 Wykonawca w terminie na 14 dni przed datą wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania określonego w pkt 19.1.2. powyżej na zasadach określonych powyżej w niniejszym pkt [19] Umowy uzyska i przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenie na Podstawowy Okres Gwarancji (Zabezpieczenie na okres Gwarancji i Rękojmi) w formie gwarancji bankowej w wysokości [1.595.000,00] złotych (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN), co stanowi [5] % Ceny Kontraktowej netto. Nieprzedłożenie Zabezpieczenia na okres Gwarancji i Rękojmi przez Wykonawcę w tym terminie stanowi podstawę dla skorzystania przez Zamawiającego z posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania. Termin obowiązywania do dnia 30.11.2024r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania)

11 Kary "20.2 Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących okolicznościach w tym m.in.:

a) w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu kompletnego Przedmiotu Umowy przez co rozumieć należy nieosiągnięcie Odbioru Końcowego tj. Etap Realizacji M0 I M6 w terminie określonym w pkt E.2 Załącznika nr 3 - w następującej wysokości:

(i) [0,2]% Ceny Kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki;

b) w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu części Przedmiotu Umowy w postaci Etapu Realizacji M5 w stosunku do odpowiednich terminów określonych w pkt E.2 Załącznika nr 3 (odpowiednio terminy realizacji dla M0, M5) w następującej wysokości:

(i) [0,2]% wartości części Ceny Kontraktowej netto przypisanej do Etapu Realizacji M5 zgodnie z pkt [10.2] powyżej za każdy dzień zwłoki;

Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy określonych w pkt. 20.2 w Umowie wynosi 20% Ceny Kontraktowej netto.

Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy określonych w Umowie wynosi 25% Ceny Kontraktowej netto. 20.11 Maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza którejkolwiek ze Stron względem drugiej Strony z tytułu kosztów, strat, odpowiedzialności lub szkód, powstała w trakcie i/lub w wyniku wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny włączając w to, lecz nie ograniczając się do podstaw kontraktowych, jak i deliktowych, w tym w oparciu o postanowienia pkt 20.2, 20.3 oraz 20.4 Umowy, nie przekroczy [100 %] Ceny Kontraktowej netto.Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści (utracone korzyści obejmują utraty zamówień, utraty dochodów, roszczenia kontraktowe stron trzecich obejmujących utracone korzyści). "

12 Uwagi brak


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-06Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »