Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba „Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci”,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia „Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet” o wartości 29,66 mln zł.

Raport bieżący nr 57/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2017 roku została podpisana znacząca umowa na roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

Data zawarcia kontraktu 10.11.2017 r.

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,

os. Złotej Jesieni 1, 31 – 826 Kraków,

KRS 0000352784, NIP 6783105119

Wartość kontraktu 29 662 170,73 zł netto

Przedmiot kontraktu Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba "Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci”,

- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia "Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet”

Miejsce wykonywania kontraktu os. Złotej Jesieni 1, 31 – 826 Kraków

Terminy realizacji Zadanie 1: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy (10.11.2017 r. - 10.02.2019 r.), Zadanie 2: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (10.11.2017 r. - 10.06.2018 r.)

Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 500.000,00 PLN (10.11.2017 r.-09.03.2019 r.)

Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 150.000,00 PLN (10.03.2019 r. - 25.03.2024 r.)

Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) - W celu zabezpieczenia wszelkich należności z tytułu (ewentualnych) kar pieniężnych, Wykonawca zobowiązuje się (bezwzględnie na własny koszt i ryzyko), że w okresie 14 dni od daty zawarcia Umowy, złoży Zamawiającemu oświadczenie, w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) złotych

- wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty, wbudowane oraz wmontowane wszystkie materiały i urządzenia w ramach wykonywanych robót oraz zakres prac związanych z zagospodarowaniem zieleni, objęte przedmiotem Umowy. Okresy gwarancji rozpoczynają się w dniu podpisania protokołów odbiorów końcowych, odrębnie dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr

- 25 lat gwarancji systemowej producenta na wykonaną sieć strukturalną.

Kary Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy (bez względu na przyczynę) lub uchybienie terminom, o których mowa w Umowie (bez względu na przyczynę), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar pieniężnych gwarancyjnych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:

a. Uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 1 wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto (konkretnego Zadania) określonego w § 1 ust. 1 lit. a. lub b., za każdy dzień uchybienia terminowi;

b. Uchybienia terminom w usuwaniu wad istotnych – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie konkretnego Zadania, którego dotyczy wada istotna, za każdy dzień uchybienia terminowi;

c. Uchybienia terminom w usuwaniu wad nieistotnych oraz wad (sensu largo) o których mowa w § 12 ust. 4 –

w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie konkretnego Zadania, którego dotyczy wada, za każdy dzień uchybienia terminowi;

d. Naruszenia postanowienia określonego w § 10 ust. 1 lit. i. - w wysokości 0,16 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie konkretnego Zadania, którego dotyczy uchybienie, za każdy dzień uchybienia terminowi;

e. Naruszenia postanowień określonych w § 3 - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

f. Niewykonywania poleceń Zamawiającego (§ 10 ust. 2) - w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

g. Uchybienie obowiązkowi wymienionemu w § 10 ust. 3 lit. a. zd. 2 - w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każde uchybienie;

h. Naruszenia postanowień § 10 ust. 3 lit. d., § 10 ust. 3 lit. f., § 10 ust. 3 lit. h. - w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde naruszenie;

i. Naruszenia postanowień § 10 ust. 4 lit. b. bądź niezgłoszenie takiej zmiany - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie;

j. Niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 6 lit. a - w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

k. Nieprzestrzegania zasad BHP, porządku na terenie budowy - w kwocie 500 (pięćset) złotych, za każde stwierdzone naruszenie;

l. Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku - w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

m. Braku udziału Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego lub ostatecznego - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdą nieobecność na wyznaczonym terminie;

n. Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, stosownie do terminów przyjętych w umowach zawartych z podwykonawcami - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

o. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy termin ustalono niezgodnie z przepisami prawa (sensu largo) - w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień do czasu usunięcia niezgodności;

p. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy doszło do zmiany terminu ze zgodnego na niezgodny z przepisami prawa (sensu largo) - w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień do czasu usunięcia niezgodności.

q. Złożenia nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) – w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek,

r. Naruszenia postanowień § 10 ust. 1 lit. c. – w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

s. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym aktualizacji) wymaganego przez Zamawiającego lub przepisy prawa (sensu largo) za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. r., t., u., v., w terminie wymaganym Umową, PFU lub przepisami prawa (sensu largo) - w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi,

t. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu o którym mowa w § 2 ust. 5 - w kwocie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

u. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu o którym mowa w § 13 ust. 4 - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

v. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu o którym mowa w § 13 ust. 5 - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

w. Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 16 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniają, że kary przewidziane w Umowie oraz inne wzajemne wierzytelności podlegają sumowaniu i potrącane będą z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek bankowy Zamawiającego w okresie do 7 dni od dnia otrzymania (w tym e - mail lub fax) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kary.

Bezwzględnie, wyłącznie w przypadku orzeczenia przez Sąd powszechny o nieskuteczności lub nieważności postanowień dotyczących ww. kar pieniężnych, wolą Stron jest aby do ww. postanowień stosować przepisy art. 483 i art. 484 kodeksu cywilnego.

Uwagi pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych 6. Strony uzgadniają, że kary przewidziane w Umowie oraz inne wzajemne wierzytelności podlegają sumowaniu i potrącane będą z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek bankowy Zamawiającego w okresie do 7 dni od dnia otrzymania (w tym e - mail lub fax) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kary.

Bezwzględnie, wyłącznie w przypadku orzeczenia przez Sąd powszechny o nieskuteczności lub nieważności postanowień dotyczących ww. kar pieniężnych, wolą Stron jest aby do ww. postanowień stosować przepisy art. 483 i art. 484 kodeksu cywilnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-10Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »