ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Remont generalny i przebudowaDomu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu Umowa nr ZP/70/2019 zawarta w dniu 4 listopada 2019

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Uniwersytet Medycznym w Łodzi

z siedzibą w Łodzi (90 – 419),

Al. Kościuszki 4, NIP 725-18-43-739

3 Wartość kontraktu 61 999 489,29 zł brutto

56 977 691,87 zł netto

4 Przedmiot kontraktu "Remont generalny i przebudowa

Reklama

Domu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16"

5 Miejsce wykonywania kontraktu 92-215 Łódź

ul. Mazowiecka 12/16

6 Terminy realizacji

Rozpoczęcie: nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy

Zakończenie: 30.04.2021 r.

7 Warunki płatności Za wykonanie poszczególnych etapów prac Wykonawca otrzyma zaliczkowo następującą część wynagrodzenia:

a) po wykonaniu prac Etapu I – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż do wysokości 12 % łącznej kwoty wynagrodzenia

b) po wykonaniu prac Etapu II -zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 28 % łącznej kwoty wynagrodzenia

c) po wykonaniu prac Etapu III- zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 42 % łącznej kwoty wynagrodzenia

d) po wykonaniu prac Etapu IV- zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 56 % łącznej kwoty wynagrodzenia

e) po wykonaniu prac Etapu V zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 70 % łącznej kwoty wynagrodzenia

f) po wykonaniu prac Etapu VI zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 84 % łącznej kwoty wynagrodzenia

g) po wykonaniu prac Etapu VII zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 90 % łącznej kwoty wynagrodzenia

h) po wykonaniu prac Etapu VIII zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami do wysokości 97 % łącznej kwoty wynagrodzenia

i) po wykonaniu prac Etapu IX i po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy pozostała do rozliczenia część z łącznej kwoty wynagrodzenia

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy tj. kwotę 6.199.948,93 zł w formie: gwarancji ubezpieczeniowej

2. Kwoty gwarancji należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę zostaną zwrócone, a w przypadku przedłożonych gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych zwolnione według następującego harmonogramu:

a) 70% wniesionej kwoty gwarancji należytego wykonania zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty po końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonanie,

b) 30 % wniesionej kwoty gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Gwarancja ubezpieczeniowa 3% wartości przedmiotu umowy która zostanie zwrócona Wykonawcy w 15 dni po upływie okresu rękojmi (5 lat)

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) brak

11 Kary Główne przypadki naliczenia kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależne od siebie kary umowne:

a) Każdorazowo w przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji prac w stosunku do któregokolwiek z terminów określonego w § 3 ust. 1 lub ustęp 2 niniejszej umowy w wysokości:

➢ za pierwsze 7 dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;

➢ za kolejne dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;

Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne względem siebie. Kary za opóźnienie w realizacji etapów prac I-VII podlegać będą anulowaniu w przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów prac dochował terminu zakończenia etapów VIII i IX. W takim przypadku kwoty potrącone na rzecz kar umownych za naruszenie terminu wykonania prac danego etapu staną się wymagalne w dacie płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 1;

c) w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub w przypadku nieprzystąpienia do ich usunięcia w terminie przewidzianym w umowie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu odpowiednio do dnia ich usunięcia lub dnia przystąpienia do ich usunięcia;

d) z tytułu naruszenia zapisów Regulaminu Placu Budowy wskazanego w § 5 ust. 10 kara umowna w kwocie 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia, z tym, iż w przypadku stwierdzenia przez inspektorów nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego, iż na budowie znajdują się pracownicy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek (każdą osobę);

e) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1;

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;

g) w przypadku nieprzedłożenia w przewidzianym umową terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmiany lub poświadczonej za godność z oryginałem kopii zawartej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;

j) w przypadku nienależytego wykonania umowy lub jej warunków innych niż wskazane powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy;

ERBUD S.A. ma 100% udziałów w kapitale zakładowym Erbud Operations Sp. z o.o. i tyle samo głosów na WZU.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Agnieszka Głowacka Jacek LeczkowskiCzłonek Zarządu Członek ZarząduAgnieszka Głowacka Jacek Leczkowski

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »