Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 49,6 mln zł netto na robuty budowlane przy budowie " Budynku wielofunkcyjnego" w Dęblinie. - raport 41

Raport bieżący nr 41/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 29-07-2020 r. Erbud S.A. podpisał Umowę o roboty budowlane na niżej okreslonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 29.07.2020r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 / 35

NIP 5060034353, REGON 060059216"

3 Wartość kontraktu 49 586 317,38 zł netto / 53.764.582,01 zł brutto - wynagrodzenie szacunkowe/kosztorysowe

Reklama

4 Przedmiot kontraktu "Budowa budynku wielofunkcyjnego” z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Dywizjonu 303, 08-521 Dęblin, dz. nr 4080/116 i 4080/126 – teren zamknięty, obręb 0001, powiat rycki, woj. lubelskie

6 Terminy realizacji Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.07.2024 r.

7 Warunki płatności fakturowanie kwartalne z terminem płatności 30 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 2.688.229,10 zł (5% wartości kontraktu) 29 lipca 2020 r. do dnia 29 sierpnia 2024 r

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 806.468,73 zł (1,5% wartości kontraktu) od dnia 30 sierpnia 2024 r. do dnia 13 września 2029 r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania)

11 Kary "1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 1,0 % Ceny ofertowej netto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 0,02% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy netto,

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c),

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c),

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 zł za każdy taki przypadek,

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 0,1% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c) za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c),

10) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni roboczych w wysokości 0,1% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c), za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c),

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 23 Umowy a także zobowiązania do przedkładania wymaganych dokumentów oraz informacji o wytwarzanych o odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 Umowy

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,1% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c), za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c),

14) w każdym innym przypadku niewymienionym wyżej, a stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, w wysokości 0,05% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c), za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1) lit. c).

LIMIT KAR UMOWNYCH: 25% wynagrodzenia szacunkowego netto"


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Agnieszka Głowacka Jacek LeczkowskiWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduAgnieszka Głowacka Jacek Leczkowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »