Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 72,5 mln na Budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (Emitent) oraz spółki zależnej Erbud Industry Sp. z o.o. - raport 59

Raport bieżący nr 59/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd Emitenta informuje iż w dniu 26 listopada 2019 r. została podpisana Umowa na Budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (Emitent) oraz spółki zależnej Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).

Umowa została podpisana na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 26.11.2019r.- Konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. (lider) i Erbud S.A. (partner ) z Tauron Ciepło Sp. z o.o. (Zamawiający)

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Tauron Ciepło Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

3 Wartość kontraktu 72 500 000 PLN netto (w tym 71 593 750 PLN - Erbud Industry Sp. z o.o.; 906 250 PLN - Erbud S.A.)

4 Przedmiot kontraktu "Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy”

5 Miejsce wykonywania kontraktu Zakład Wytwarzania Tychy

6 Terminy realizacji Przekazanie Instalacji do Eksploatacji w terminie 21 miesięcy do daty Polecenia Rozpoczęcia Prac tj. od dnia 26 listopada 2019 r.

7 Warunki płatności Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze poszczególnych Etapów Realizacji wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) na kwoty odpowiadające wartościom poszczególnych Etapów Realizacji. Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 8 917 500,00 PLN (osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych polskich), stanowiącej 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania od dnia zawarcia Umowy do upływu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia Umowy plus 30 (trzydzieści) dni.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres rękojmi (Podstawowy Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące od daty Przekazania instalacji do Eksploatacji) w wysokości 2 675 250 PLN (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych polskich), stanowiącej 3 % (trzy procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania do upływu okresu rękojmi plus 15 (piętnaście) dni.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Brak

11 Kary 22.5 Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

22.5.1 w przypadku zwłoki w realizacji terminów wskazanych w pozycjach:

(i) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego,

(ii) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie Instalacji

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego – w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Zwłoka w terminie realizacji powyższych kamieni pośrednich nie spowoduje naliczenia wspomnianej kary umownej, jeżeli Wykonawca dotrzyma końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 8.1 (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji IOS do Eksploatacji).

22.5.2 w przypadku zwłoki w dotrzymaniu końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 8.1 (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji IOS do Eksploatacji) – w wysokości 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości kar umownych wskazanych w Artykule 22.9;

22.5.3 w przypadku zwłoki w dotrzymaniu końcowego terminu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego – w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości kar umownych wskazanych w Artykule 22.9;

22.5.6 w przypadku zwłoki w potwierdzeniu otrzymania Reklamacji dotyczącego Wady limitującej – w wysokości 13.000 PLN (trzynaście tysięcy złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

22.5.7 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia Wady limitującej – w wysokości 13.000 PLN (trzynaście tysięcy złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

22.5.8 w przypadku zwłoki w całkowitym usunięciu Wady limitującej – w wysokości 13.000 PLN (trzynaście tysięcy złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

22.5.9 W przypadku terminowego całkowitego usunięcia Wady limitującej Zamawiający nie nalicza kar wskazanych w Artykule 22.5.6, 22.5.7 i 22.5.8;

22.5.10 w przypadku zwłoki w potwierdzeniu otrzymania Reklamacji dotyczącej Wady nielimitującej – w wysokości 2.700 PLN (dwa tysiące siedemset złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

22.5.11 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia Wady nielimitującej – w wysokości 2.700 PLN (dwa tysiące siedemset złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

22.5.12 w przypadku zwłoki w całkowitym usunięciu Wady nielimitującej – w wysokości 2.700 PLN (dwa tysiące siedemset złotych polskich) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

22.5.13 W przypadku terminowego całkowitego usunięcia Wady nielimitującej Zamawiający nie nalicza kar wskazanych w Artykule 22.5.10, 22.5.11 i 22.5.12;

22.5.14 w przypadku przekroczenia gwarantowanego parametru niedyspozycyjności w podstawowym okresie 22.5.15 w przypadku nieosiągnięcia podczas Pomiarów Gwarancyjnych któregokolwiek z poniższych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B:

a) za przekroczenie zużycia wapna hydratyzowanego o każde 100 kg/h – 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy złotych polskich) PLN,

b) za przekroczenie zużycia wapna palonego o każde 100 kg/h – 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych polskich) PLN,

c) za przekroczenie zużycia sprężonego powietrza o każdy 100 m3/h – 130.000 (sto trzydzieści tysięcy złotych polskich) PLN

d) za przekroczenie zużycia energii elektrycznej o każde 50 kWh/h – 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych polskich) PLN,

Kary dla każdego z paramentów określonych w podpunktach a) – d) powyżej naliczane będą dla punktu pracy o maksymalnym przekroczeniu (dla każdego parametru osobno);

22.5.16 w przypadku nieosiągnięcia podczas Pomiarów Kontrolnych w Podstawowym Okresie Gwarancji któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B:

a) za przekroczenie zużycia wapna hydratyzowanego o każde 100 kg/h – 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy złotych polskich) PLN,

b) za przekroczenie zużycia wapna palonego o każde 100 kg/h – 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych polskich) PLN,

c) za przekroczenie zużycia sprężonego powietrza o każdy 100 m3/h – 130.000 (sto trzydzieści tysięcy złotych polskich) PLN

d) za przekroczenie zużycia energii elektrycznej o każde 50 kWh/h – 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych polskich) PLN,

Kary dla każdego z paramentów określonych w podpunktach a) – d) powyżej naliczane będą dla punktu pracy o maksymalnym przekroczeniu (dla każdego parametru osobno);

22.9 Sumaryczna maksymalna wysokość kar umownych do zapłacenia przez Wykonawcę:

22.9.1 z tytułu kar umownych za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, o których mowa w Artykule 22.5.15 oraz Artykule 22.5.16 nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;

22.9.2 z tytułu zwłoki w terminach realizacji Umowy, o których mowa w Artykule 22.5.1 i 22.5.2 nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;

22.9.3 z wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie przekroczy 25 % (dwudziestu pięciu procent) Wynagrodzenia, przy czym przy sumowaniu kar nie uwzględnia się kary wskazanej w Artykule 22.5.19.

12 Uwagi W dniu 26.11.2019r. Zamawiający doręczył Wykonawcy oświadczenie - Polecenie rozpoczęcia prac, które upoważnia Wykonawcę do przystąpienia do realizacji Umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Dariusz Grzeszczak Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »