Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej” . Umowa została podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. - raport 68

Raport bieżący nr 68/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 09 grudnia 2019 r. została podpisana Umowa na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej” . Umowa zostałą podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).

Reklama

Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Umowa została podpisana na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 09.12.2019r. "Data wejścia w Życie" - Erbud Industry Sp. z o.o. z PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (Zamawiający).

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

3 Wartość kontraktu 80 532 000 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4 Przedmiot kontraktu Budowa nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej” - Przedmiotem Umowy jest budowa "pod klucz” kotłowni szczytowej, włączonej

w istniejącą infrastrukturę EC 2 Gdańsk, składającej się m.in. z:

- dwóch kotłów olejowo-gazowych płomienicowo-płomieniówkowych o mocy 30MWt każdy wraz

z niezbędnym wyposażeniem;

- dwóch kotłów elektrycznych, elektrodowych o mocy 35MWt każdy z ich układem zasilania elektrycznego;

- gospodarki olejem lekkim obejmującej budowę stanowiska rozładowczego, zbiornika magazynowego oleju lekkiego i pompownię oleju;

- instalacji zasilania olejem lekkim obejmującej instalację rurociągów doprowadzających olej lekki od w/w pompowni do przykotłowych instalacji palnikowych dwóch kotłów olejowo-gazowych oraz w rejon istniejących kotłów węglowych;

- układu zasilania elektrycznego kotłów elektrodowych obejmującego wymianę istniejących dwóch transformatorów blokowych na nowe transformatory

3-uzwojeniowe z przełącznikiem zaczepów pod napięciem;

- nowej rozdzielnicy SN wraz z trasami kablowymi.

5 Miejsce wykonywania kontraktu Elektrociepłownia Gdańsk

6 Terminy realizacji Data zakończenia prac: 29 kwietnia 2022r.

7 Warunki płatności Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze poszczególnych Kamieni Milowych wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy (Harmonogram Płatności) na kwoty odpowiadające wartościom poszczególnych Kamieni Milowych. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w Dacie Wejścia w Życie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na sumę stanowiącą 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) z terminem obowiązywania do 28.11.2021r. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie Zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane Prace. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia co najmniej 30% kwoty Zabezpieczenia. Zamawiający będzie wpłacał kwoty potrącenia na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Wykonawca utrzymywał będzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości:

- 100% wartości kwoty stanowiącej 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) od Daty Wejścia w Życie do 30 dnia licząc od daty podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy;

- 30% wartości kwoty kwoty stanowiącej 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) do Dnia podpisania Protokołu Końcowego – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu Gwarancji i Rękojmi. W celu uniknięcia wątpliwości, kwota 30% wartości wynagrodzenia, o której mowa powyżej, będzie utrzymywana w całości do czasu wygaśnięcia Okresu Gwarancji i Rękojmi na Prace budowlane, izolacyjne i antykorozyjne, tj. przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji (do 29.11.2026r.).

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) W terminie 30 (trzydziestu) dni od Daty Wejścia w Życie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Wykonawcę, zaliczkę

w kwocie 15% wynagrodzenia umownego brutto [PLN], pod warunkiem uprzedniego otrzymania Gwarancji Zwrotu Zaliczki zabezpieczającej powyższą kwotę. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę powyższej zaliczki w terminie określonym przepisami prawa podatkowego. Zaliczka uwzględniająca podatek VAT zostanie rozliczona przez Wykonawcę w fakturze VAT, obejmującej wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z budową zbiornika magazynowego oleju lekkiego, infrastruktury rozładunkowo – zasilającej wraz z rurociągami do kotłowni szczytowej

i kotłowni blokowej wystawionej z tytułu Wynagrodzenia Umownego przewidzianej

w Harmonogramie Płatności.

11 Kary Łączny limit górny wszystkich kar wynikających z Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w par. 4 ust. 4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji Prac, niedotrzymania parametrów gwarantowanych oraz opóźnienia w usuwaniu Wad w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr 9 do Umowy (Kary Umowne i Paramentry Gwarantowane). Kara umowna za opóźnienie w terminowym złożeniu w UM projektów budowlanych

i innych wymaganych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia

Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu prac związanych zakończeniem prac przy wymianie transformatora blokowego TB3 - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia

Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu montażu kotłów olejowo-gazowych oraz kotłów elektrodowych we wszystkich branżach - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia

Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu prac związanych zakończeniem prac przy wymianie transformatora blokowego 5GT (TB5) - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia

Kara umowna za opóźnienie w terminowym podpisaniu Protokołu Przekazania do Eksploatacji (""Kluczowy kamień Milowy"") kotłów olejowo-gazowych oraz kotłów elektrodowych - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.

Łączny limit górny kar umownych z tytułu opóźnień naliczonych za niedotrzymanie terminów zakończenia Kamieni Milowych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Jeśli Wada nie zostanie usunięta w wyznaczonych terminach, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

Karę za opóźnienie w stosunku do terminu usunięcia Wady Limitującej - 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy Dzień opóźnienia

Karę za opóźnienie w stosunku do terminu usunięcia Wady - 1 000 PLN (tysiąc złotych) za każdy Dzień opóźnienia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Dariusz Grzeszczak Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »