Reklama

CNT (CNT): Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej - raport 77

Raport bieżący nr 77/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku Spółka zawarła znacząca umowę z P.P.H.U. ZIS-BUD Jan Kłapyta z siedzibą w Stryszawie (Podwykonawca). "Energopol-Południe" S.A. powierza Podwykonawcy wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków"

Reklama

Wynagrodzenie Podwykonawcy zostało określone w umowie kosztorysowo i wynosi: 10.125.094,21 PLN netto.

Zakończenie robót objętych Przedmiotem Umowy: do dnia 31.08.2012r.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy, na koniec kwartału, w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za dany kwartał,

d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie,

e) za rażące naruszenie przepisów BHP lub p. pożarowych w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

f) Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Podwykonawcy, Zamawiający utraci przyznane lub mające zostać przyznane środki finansowe związane z realizacją przedmiotu umowy Podwykonawca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości utraconych środków finansowych,

g) za nieprzedłożenie gwarancji należytego wykonania umowy lub jej zmiany, w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną

a) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego przez Wykonawcę, Podwykonawcy ma prawo naliczyć Wykonawcy należne odsetki w wysokości ustawowej.

W przypadku opóźnienia Podwykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek w robotach Wykonawca może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy zachowując prawo do naliczania kar umownych. W takim przypadku koszty o których wyżej mowa Wykonawca jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach k.c.

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. informował o podpisaniu umowy z Zamawiającym w Raporcie bieżącym nr 57/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »