Reklama

MIRACULUM (MIR): Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1 - raport 53

Raport bieżący nr 53/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Spółki Nr 107/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, Nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1 (Akcje) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji Akcji.

Reklama

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T1 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Oferty objęcia Akcji zostały złożone w dniach od 06 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach od 06 grudnia 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Zgodnie z treścią ww. uchwały emisyjnej subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 300.000 i nie więcej niż 1.075.554 nowych akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 1.075.554 Akcji, które zostały objęte w liczbie 1.075.554.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.075.554 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 2,40 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 11 podmiotów, w tym 10 osób fizycznych oraz jedną osobę prawną.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy, w emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

2.581.329,60 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 23.848,00 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 10.848,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) promocji oferty – 0,00 zł,

e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu – 13.000,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty transakcji związane bezpośrednio z emisją Akcji w wysokości 10.848,00 zł zostały rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartością nominalną. Spółka na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży Akcji o kwotę 10.848,00 zł. Pozostałe koszty zostaną rozliczone i ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,02 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi, z tytułu objęcia Akcji podmioty, które je objęły dokonały wpłaty pieniężnej na rachunek Spółki w łącznej kwocie 2.581.329,60 zł.

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-20Tomasz SarapataPrezes Zarządu
2018-06-20Marek KamolaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »