Reklama

RAINBOW (RBW): Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego; zawarcie aneksu do umowy gwarancji

Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”, "Zobowiązany”) informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 lipca 2017 roku, Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant”) aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 214/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku (zwanej dalej "Umową gwarancji Nr GT 214/2016”, o której Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 36/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego Nr 14/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku), w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent”) i na mocy której określone zostały zasady udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja”), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 187, z późn. zm.), w zakresie:

Reklama

a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zobowiązany (Rainbow Tours SA) wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

b) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) lub osób, które działają w jego imieniu.

Na mocy aneksu do Umowy gwarancji Nr GT 214/2016, a także aneksów do dokumentów towarzyszących, związanych z przedmiotową gwarancją ubezpieczeniową, dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji ("Suma Gwarancji”) z dotychczasowej kwoty w wysokości 130.300.000,00 zł (równowartość 30.348.200,77 euro) do kwoty 152.933.000,00 zł (równowartość 35.619.657,62 euro), tj. o kwotę 22.633.000,00 zł (równowartość 5.271.456,85 euro). Aktualnie obowiązująca (do dnia 16 września 2017 roku) Suma Gwarancji (152.933.000 zł) jest wyższa od Sumy Gwarancji przed jej podwyższeniem (130.300.000 zł) o około 17,37%.

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane m.in. w celu zagwarantowania wypełniania przez Spółkę wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 510 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 10 ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 152.933.000 zł (co stanowi równowartość kwoty 35.619.657,62 euro), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) w okresie od 17.09.2016 r. do 16.09.2017 r., które to zdarzenia zaszły w tym okresie, przy czym umowy o świadczenie usług turystycznych, zawarte w okresie od 17.09.2016 r. do dnia 10.07.2017 r. (dzień zawarcia aneksów i podwyższenia sumy gwarancji) objęte są gwarancją do kwoty 130.300.000 zł (co stanowi równowartość kwoty 30 348 200,77 euro).

Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte przez Zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym mowa powyżej (od 17.09.2016 r. do 16.09.2017 r.,), chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.

W związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji, w odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji oraz w odniesieniu do wynagrodzenia (prowizji) należnej Gwarantowi od Spółki, z tytułu podwyższenia sumy Gwarancji:

(a) Zobowiązany (Rainbow Tours SA) ustanowił na rzecz Gwaranta, tj. na zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta, dodatkowe zabezpieczenie w postaci dopłaty do kaucji w wysokości 2.263.300 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) w drodze wpłaty na rachunek Gwaranta w terminie do dnia 10.07.2017 r.;

(b) Zobowiązany zobowiązał się zapłacić Gwarantowi dodatkową prowizję w wysokości 42.785,67 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), przelewem na rachunek Gwaranta w terminie do dnia 10.07.2017 r.;

(c) Zobowiązany (Rainbow Tours SA) oraz Gwarant zawarły aneks do Deklaracji wekslowej do weksla własnego in blanco z wystawienia Spółki, stanowiącego zabezpieczenie Gwarancji, doprecyzowujący i uszczegółowiający treść Deklaracji wekslowej w związku z podwyższeniem sumy Gwarancji z dotychczasowej kwoty w wysokości 130.300.000,00 zł (równowartość 30.348.200,77 euro) do kwoty 152.933.000,00 zł (równowartość 35.619.657,62 euro).

Z uwagi na powyższe, po dokonaniu podwyższenia Sumy Gwarancji i zawarciu stosownych aneksów do umów i dokumentów związanych z udzieleniem Gwarancji, zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią następujące zabezpieczenia:

(1) kaucja w wysokości 8.553.890,35 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) ustanowiona na rachunku bankowym Gwaranta; dotychczasowa wysokość kaucji wynosiła 6.290.590,35 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy),

(2) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270 o wartości 10.278.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym ustanowione zabezpieczenie hipoteczne stanowi jednocześnie zabezpieczenie Gwarancji GT 110/2014 z dnia 13.08.2014 r. oraz Gwarancji GT 137/2015 z dnia 04.08.2015 r.,

(3) weksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu”, który może zostać wypełniony do kwoty stanowiącej równowartość podwyższonej Sumy Gwarancji.

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji i podwyższenie kwoty Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej, tj. 1.020.035,67 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Przed podwyższeniem Sumy Gwarancji wartość prowizji zapłaconej przez Rainbow Tours SA wyniosła 977.250 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-10Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »