Reklama

ERBUD (ERB): Poityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent) - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, w którym Zarząd ERBUD S.A. ("Spółka”) określił politykę wypłat dywidendy, informujemy o podjęciu przez Zarząd w dniu 11.03.2019 uchwały w sprawie zmiany polityki dywidendy w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

Preambuła

Polityka dywidend jest elementem strategicznego zarządzania rozwojem każdej spółki przy zachowaniu równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy, a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków.

Reklama

Celem tej polityki jest umożliwienie akcjonariuszom Erbud S.A. ("Spółka”) oceny co do realizowania długofalowego programu inwestycyjnego w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.

Polityka dotycząca wypłat dywidend

1. Zasady polityki dywidend w Erbud S.A.

1.1 Intencją Zarządu Erbud S.A. będzie rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą, wypłat dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej ("Grupa Kapitałowa Erbud”).

1.2 W swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

• potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Erbud,

• politykę akwizycyjną prowadzoną przez Spółkę i dostępnym w związku z tym finansowaniem,

• potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Erbud uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,

• wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,

• zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Erbud, w szczególności umów kredytowych,

• wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych,

• optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Erbud.

1.3 W wypadku wyjątkowo dobrej oceny powyższych czynników oraz przy pozytywnej ocenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku przez Radę Nadzorczą Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy niż wskazana w pkt 1.1.

1.4 Spółka w podmiotach zależnych, w których posiada ponad 70 % udziałów/akcji dąży do wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto, o ile jest to możliwe ze względu na obowiązujące na danym terytorium przepisy prawa oraz uzasadnione z punktu widzenia m.in.:

• przepisów podatkowych obowiązujących na danym terytorium,

• sytuacji finansowej spółek zależnych oraz

• perspektyw ich dalszej działalności.

1.5 Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje zwyczajne walne zgromadzenie każdego roku obrotowego.

2. Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy oraz oznaczenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty

2.1 Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy).

2.2 Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

2.3 Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

2.4 Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

2.5 Termin wypłaty dywidendy przez ERBUD SA ustala się do dnia 31.08.

2.6 Podejmując decyzję o dniu dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy należy brać pod uwagę Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 tj. dni te powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

2.7 Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

3. Określenie sposobu ogłaszania informacji o uchwaleniu i warunkach wypłaty dywidendy

3.1 Informacja o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz proponowana treść tej uchwały zostanie przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz poprzez stronę internetową Spółki na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdzie się podjęcie takiej uchwały.

3.2 W analogicznej formie Spółka niezwłocznie od zajścia zdarzenia przekaże informację o wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczbie akcji objętych dywidendą, dniu dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy.

4. Możliwość wypłat zaliczek na dywidendę

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje Statut. Zarząd Erbud S.A. jest upoważniony, na podstawie §18 ust. 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

5. Wskazanie istniejących uprzywilejowań co do dywidendy

W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-11Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »