Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wygaśnięcie listu intencyjnego – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Reklama

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku podpisał list intencyjny, rozpoczynający negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Spółka prowadzi swoją podstawową działalność. Przedmiot negocjacji stanowiło nabycie przez Spółkę aktywów od ww. podmiotu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż strony nie osiągnęły konsensusu umożliwiającego realizację transakcji. Z uwagi na powyższe, nie doszło do zawarcia Umowy Inwestycyjnej, a list intencyjny, zgodnie z jego postanowieniami, wygasł w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Tym samym, negocjacje prowadzone pomiędzy stronami zostały ostatecznie zamknięte.

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

W dniu 24 maja 2012 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"Niniejszym, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), Polski Koncern Mięsny Duda S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”), przekazuje informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy, którego wypełnienie mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

W dniu 23 maja 2012 r. Emitent podpisał list intencyjny, rozpoczynający negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Emitent prowadzi swoją podstawową działalność. Przedmiotem negocjacji będzie nabycie przez Emitenta aktywów od podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zdaniem Emitenta, informacja o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również rozpoczęcie prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, spełnia kryteria uznania jej za informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy, Emitent jest zobowiązany do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych. Zdaniem Emitenta, spełnienie tego obowiązku w odniesieniu do informacji o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również rozpoczęcia prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, bowiem jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również wpłynąć w sposób negatywny na interes obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Emitent zamierza przekazać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również rozpoczęciu prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w opinii Emitenta opóźnienie przekazania informacji, o których mowa powyżej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej. Ponadto, w odniesieniu do opóźnienia przekazania informacji, o których mowa powyżej, Emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili ich przekazania podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy, jak również zapewni ochronę tych informacji w zakresie wskazanym w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.”

W dniu 14 września 2012 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) informację o przedłużeniu opóźnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej objętej treścią raportu bieżącego nr 3/2012/D, z dnia 24 maja 2012 roku ("Informacja Poufna”).

W wyżej wymienionym raporcie bieżącym Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez Emitenta w dniu 23 maja 2012 roku listu intencyjnego, rozpoczynającego negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Emitent prowadzi swoją podstawową działalność. Podano, iż przedmiot negocjacji stanowi nabycie przez Emitenta aktywów od ww. podmiotu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował, iż treść powyższej Informacji Poufnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

Z uwagi na fakt, iż w zakładanym powyżej terminie nie został zakończony obustronny proces due diligence, który bezpośrednio wpływa na proces negocjacji oraz finalizacji transakcji, w dniu 13 września 2012 roku Strony zawarły Aneks nr 1 do listu intencyjnego. W jego treści Strony postanowiły o:

1. wydłużeniu okresu, do którego przeprowadzony zostanie proces due diligence obu Stron, wskazując w tej materii termin 21 października 2012 roku oraz

2. wydłużeniu ostatecznego terminu wygaśnięcia listu intencyjnego, który nastąpi w dniu 31 października 2012 roku.

Wskutek powyższego, Zarząd Spółki przedłuża opóźnienie podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, wskazując, iż raport bieżący zawierający Informację Poufną zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 października 2012 roku.

Przedłużenie opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej jest uzasadnione faktem nie ustania pierwotnej przyczyny opóźnienia. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również rozpoczęcia prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, bowiem jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również wpłynąć w sposób negatywny na interes obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Emitent informuje, iż przedłużenie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto, Spółka zapewniła zachowanie poufności treści Informacji Poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomości.”

W dniu 31 października 2012 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) informację o dalszym przedłużeniu opóźnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej objętej treścią raportu bieżącego nr 3/2012/D, z dnia 24 maja 2012 roku ("Informacja Poufna”).

W wyżej wymienionym raporcie bieżącym Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez Emitenta w dniu 23 maja 2012 roku listu intencyjnego, rozpoczynającego negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Emitent prowadzi swoją podstawową działalność. Podano, iż przedmiot negocjacji stanowi nabycie przez Emitenta aktywów od ww. podmiotu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował, iż treść powyższej Informacji Poufnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

Z uwagi na zawarcie Aneksu nr 1 do listu intencyjnego wydłużającego czas trwania procesu due diligence oraz termin wygaśnięcia listu intencyjnego, w dniu 14 września 2012 roku, raportem bieżącym nr 6/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Jako termin publikacji stosownego raportu bieżącego wskazany został dzień 31 października 2012 roku.

Zważywszy, że w zakładanym powyżej terminie trwają jeszcze czynności składające się na obustronny proces due diligence, którego wyniki determinują w znaczącej mierze proces negocjacji oraz finalizację transakcji, na podstawie zawartego w dniu 30 października 2012 roku Aneksu nr 2 do listu intencyjnego, Strony postanowiły:

1. wydłużyć okres, w którym przeprowadzony zostanie proces due diligence obu Stron, wskazując, jako datę graniczną w tej materii dzień 16 listopada 2012 roku;

2. wydłużyć termin wygaśnięcia listu intencyjnego, ustalając, iż przedmiotowe wygaśnięcie nastąpi z dniem podpisania Umowy Inwestycyjnej, nie później jednak, iż w dniu w dniu 30 listopada 2012 roku.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki dokonuje dalszego przedłużenia opóźnienia podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, wskazując, iż raport bieżący zawierający Informację Poufną zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

Dalsze przedłużenie opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej jest uzasadnione faktem nie ustania pierwotnej przyczyny opóźnienia. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również rozpoczęcia prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, bowiem jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również wpłynąć w sposób negatywny na interes obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Emitent informuje, iż dalsze przedłużenie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto, Spółka zapewniła zachowanie poufności treści Informacji Poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomości.”

W dniu 27 listopada 2012 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) informację o kolejnym przedłużeniu opóźnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej objętej treścią raportu bieżącego nr 3/2012/D, z dnia 24 maja 2012 roku ("Informacja Poufna”).

W wyżej wymienionym raporcie bieżącym Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez Emitenta w dniu 23 maja 2012 roku listu intencyjnego, rozpoczynającego negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Emitent prowadzi swoją podstawową działalność. Podano, iż przedmiot negocjacji stanowi nabycie przez Emitenta aktywów od ww. podmiotu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował, iż treść powyższej Informacji Poufnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

Z uwagi na zawarcie Aneksu nr 1 do listu intencyjnego wydłużającego czas trwania procesu due diligence oraz termin wygaśnięcia listu intencyjnego, w dniu 14 września 2012 roku, raportem bieżącym nr 6/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Jako termin publikacji stosownego raportu bieżącego wskazany został dzień 31 października 2012 roku.

W dniu 30 października 2012 roku zawarty został Aneks nr 2 do listu intencyjnego, którego przedmiot stanowiło dalsze wydłużenie czasu trwania procesu due diligence oraz terminu wygaśnięcia listu intencyjnego. W dniu 31 października 2012 roku, raportem bieżącym nr 7/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o dalszym przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Zgodnie z treścią ww. raportu, Informacja Poufna podlegać miała publikacji w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

Zważywszy, iż negocjacje pomiędzy Emitentem a jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, są jeszcze prowadzone, mając na celu ustalenie ostatecznych warunków realizacji transakcji, w dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada 2012 roku, Strony zawarły Aneks nr 3 do listu intencyjnego. Treść przedmiotowego aneksu zakłada wydłużenie terminu wygaśnięcia listu intencyjnego, ustalając, iż przedmiotowe wygaśnięcie nastąpi z dniem podpisania Umowy Inwestycyjnej, nie później jednak niż w dniu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Powyższe uzasadnia kolejne przedłużenie przez Zarząd Spółki opóźnienia podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej.

Zarząd Spółki informuje, iż raport bieżący zawierający Informację Poufną zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Kolejne przedłużenie opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej jest uzasadnione faktem nie ustania pierwotnej przyczyny opóźnienia. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, bowiem jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również wpłynąć w sposób negatywny na interes obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Emitent informuje, iż kolejne przedłużenie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto, Spółka zapewniła zachowanie poufności treści Informacji Poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomości.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) informację o kolejnym przedłużeniu opóźnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej objętej treścią raportu bieżącego nr 3/2012/D, z dnia 24 maja 2012 roku ("Informacja Poufna”).

W wyżej wymienionym raporcie bieżącym Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez Emitenta w dniu 23 maja 2012 roku listu intencyjnego, rozpoczynającego negocjacje z jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, na którym Emitent prowadzi swoją podstawową działalność. Podano, iż przedmiot negocjacji stanowi nabycie przez Emitenta aktywów od ww. podmiotu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował, iż treść powyższej Informacji Poufnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

Z uwagi na zawarcie Aneksu nr 1 do listu intencyjnego wydłużającego czas trwania procesu due diligence oraz termin wygaśnięcia listu intencyjnego, w dniu 14 września 2012 roku, raportem bieżącym nr 6/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Jako termin publikacji stosownego raportu bieżącego wskazany został dzień 31 października 2012 roku.

W dniu 30 października 2012 roku zawarty został Aneks nr 2 do listu intencyjnego, którego przedmiot stanowiło dalsze wydłużenie czasu trwania procesu due diligence oraz terminu wygaśnięcia listu intencyjnego. W dniu 31 października 2012 roku, raportem bieżącym nr 7/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o dalszym przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Zgodnie z treścią ww. raportu, Informacja Poufna podlegać miała publikacji w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

W dniu 27 listopada 2012 roku zawarty został Aneks nr 3 do listu intencyjnego, którego przedmiot stanowiło dalsze wydłużenie czasu trwania procesu due diligence oraz terminu wygaśnięcia listu intencyjnego. W dniu 27 listopada 2012 roku, raportem bieżącym nr 9/2012/D, Zarząd Spółki przekazał KNF informację o dalszym przedłużeniu opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. Zgodnie z treścią ww. raportu, Informacja Poufna podlegać miała publikacji w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zważywszy, iż negocjacje pomiędzy Emitentem a jednym z podmiotów (nie będącym spółką publiczną), funkcjonującym na polskim rynku mięsnym, są jeszcze prowadzone, mając na celu ustalenie ostatecznych warunków realizacji transakcji, w dniu 17 grudnia 2012 r., Strony zawarły Aneks nr 4 do listu intencyjnego. Treść przedmiotowego aneksu zakłada wydłużenie terminu wygaśnięcia listu intencyjnego, ustalając, iż przedmiotowe wygaśnięcie nastąpi z dniem podpisania Umowy Inwestycyjnej, nie później jednak niż w dniu w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Powyższe uzasadnia kolejne przedłużenie przez Zarząd Spółki opóźnienia podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej.

Zarząd Spółki informuje, iż raport bieżący zawierający Informację Poufną zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Kolejne przedłużenie opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej jest uzasadnione faktem nie ustania pierwotnej przyczyny opóźnienia. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego, jak również prowadzenia negocjacji, o których mowa powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, bowiem jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również wpłynąć w sposób negatywny na interes obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Emitent informuje, iż kolejne przedłużenie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto, Spółka zapewniła zachowanie poufności treści Informacji Poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomości.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-30Dariusz Formelaprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »