Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1439) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Reklama

Zarząd Emitenta informuje tym samym o zawarciu w dniu 22 kwietnia 2014 r. przez spółki zależne od Emitenta (Agro Duda spółka z o.o., Agroferm spółka z o.o., Agro Net spółka z o.o., Agroprof spółka z o.o. oraz Rolpol spółka z o.o.) z Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: "Kredytodawca”) umów kredytu inwestycyjnego oraz umów kredytu w rachunku bieżącym (dalej: Umowy Kredytowe).

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przed uruchomieniem środków z kredytu było uzasadnione tym, może ona naruszyć słuszny interes emitenta oraz spowodować istotną dlań szkodę, bowiem dotyczy umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż w dniu 22 maja 2014 r. zostały spełnione wszystkie warunki, od których zaistnienia uzależnione było uruchomienie środków przewidzianych Umową kredytową.

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

W dniu 23 kwietnia 2014 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

______________________________

"Zarząd PKM DUDA S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej “Ustawą” oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez spółki zależne umów kredytowych (informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta).

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka” lub "Emitent”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 r. otrzymał informację o podpisaniu 22 kwietnia 2014 r. przez spółki zależne od Emitenta z Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: "Kredytodawca”) umów kredytu inwestycyjnego oraz umów kredytu w rachunku bieżącym (dalej: Umowy Kredytowe).

Umowy Kredytowe podpisane zostały z Kredytodawcą przez spółki zależne Emitenta: Agro Duda spółka z o.o. (umowa kredytu inwestycyjnego, umowa kredytu w rachunku bieżącym), Agroferm spółka z o.o. (umowa kredytu inwestycyjnego, umowa kredytu w rachunku bieżącym), Agro Net spółka z o.o. (umowa kredytu inwestycyjnego, umowa kredytu w rachunku bieżącym), Agroprof spółka z o.o. (umowa kredytu w rachunku bieżącym) oraz Rolpol spółka z o.o. (umowa kredytu w rachunku bieżącym) a ich celem jest refinansowanie kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarki Żywnościowej SA (o zawarciu refinansowanych umów kredytowych Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2011 w dniu 12.07.2011 r.).

Warunki Umów Kredytowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu; w Umowach nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

Warunkiem postawienia poszczególnych Kredytów do dyspozycji Spółek jest m.in. ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

Stosownie do postanowień § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) Emitent przedstawia informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Klientów korporacyjnych pomiędzy Agro Duda spółka z o.o. a Kredytodawcą:

1) data zawarcia umowy: 22.04.2014 r.;

2) oznaczenie stron umowy: Agro Duda spółka z o.o. jako kredytobiorca i Credit Agricole Bank Polska SA jako kredytodawca;

3) oznaczenie przedmiotu umowy: Umowa kredytu w rachunku bieżącym;

4) istotne warunki Umowy:

Kwota i waluta Kredytu: 18.300.000,00 zł

Ostateczny termin spłaty: 21.04.2015 r.

Stopa bazowa: 1M WIBOR + marża Banku

Warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Agro Duda spółki z o.o. jest:

1) zapłata należnej Bankowi prowizji za przyznanie Kredytu.

2) dostarczenie do Banku aktualnej, nie starszej niż 1 rok, wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Kredytu.

3) ustanowienie przez kredytobiorcę umownych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Umowa przewiduje ustanowienie przez kredytobiorcę następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka do wysokości 36.600.000,00 złotych na nieruchomości znajdującej się we Włodowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, V wydział ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00076123/3.

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości opisanej w pkt.1) do wysokości 17.944.501,51 zł.

3) umowa poręczenia podpisana przez Emitenta na kwotę 9.150.000,00 zł, w treści zaakceptowanej przez Bank z terminem ważności nie krótszym, niż 180 dni po dacie wygasania Umowy.

4) Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku z Umów Kredytowych Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci następujących poręczeń za zobowiązania poszczególnych Spółek zależnych, dotyczących poszczególnych Umów Kredytowych, jednak w każdym przypadku nie przekraczających 50% kwoty udzielonego kredytu:

1). W przypadku umów kredytowych zawartych z Kredytodawcą przez Agro Duda spółka z o.o. Emitent udzielił następujących poręczeń:

(a) do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 18.300.000 zł:

• Poręczenie do kwoty: 9.150.000,00 zł

• okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 21.10.2015 r.

(b) do umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 12.015.032,42 zł:

• Poręczenie do kwoty: 6.007.516,21 zł

• okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 10.07.2018 r.

Agro Duda spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta; Emitent posiada w niej 100% udziałów.

2). W przypadku umów kredytowych zawartych z Kredytodawcą przez Agroferm spółka z o.o. Emitent udzielił następujących poręczeń:

(a) do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 3.300.000,00 zł:

• Poręczenie do kwoty: 1.650.000,00 zł

• okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 21.10.2015 r.

(b) do umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 7.804.800,00 zł

• Poręczenie do kwoty: 3.902.400,00 zł

• Okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 10.07.2018 r.

Agroferm spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta; Emitent posiada w niej 100% udziałów.

3). W przypadku umów kredytowych zawartych z Kredytodawcą przez Agro Net spółka z o.o. Emitent udzielił następujących poręczeń:

(a) do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.300.000,00 zł:

• Poręczenie do kwoty: 650.000,00 zł

• Okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 21.10.2015 r.

(b) do umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 4.095.656,00 zł

• Poręczenie do kwoty: 2.047.828,00 zł

• Okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 10.07.2018 r.

Agro Net spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta; Emitent posiada w niej 100% udziałów.

4). W przypadku umowy kredytowej zawartej z Kredytodawcą przez Agroprof spółka z o.o. Emitent udzielił następującego poręczenia:

- do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 756.000,00 zł:

• Poręczenie do kwoty: 378.000,00 zł

• Okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 21.10.2015 r.

Agroprof spółka z o.o. jest spółką zależną od Agro Duda spółki z o.o. (100% udziałów w Agroprof posiada Agro Duda spółka z o.o. – spółka zależna od Emitenta).

5). W przypadku umowy kredytowej zawartej z Kredytodawcą przez Rolpol spółka z o.o. Emitent udzielił następującego poręczenia:

- do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.100.000,00 zł:

• Poręczenie do kwoty: 550.000,00 zł

• Okres, na jaki zostały udzielone poręczenie: 21.10.2015 r.

Rolpol spółka z o.o. jest spółką zależną od Agro Duda spółki z o.o. (100% udziałów w Rolpol posiada Agro Duda spółka z o.o. – spółka zależna od Emitenta).

Ponadto Spółka wyjaśnia, iż:

(a). Umowy Kredytowe uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość opiewa na kwotę 48.671.488,42 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta;

(b). Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta do Umów Kredytowych wynosi 24.337.744,21 zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Umowy Kredytowe spełniają kryteria informacji poufnej z uwagi na fakt, iż stanowią one podstawowy filar finansowania działalności spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Opisane powyżej Umowy Kredytowe podlegają przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (informacje poufne). Jakkolwiek zawarcie ww. Umów Kredytowych nie spełnia jednostkowo, w odniesieniu do danego podmiotu, kryterium umowy znaczącej zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) to z uwagi, na fakt, iż: (i) łącznie wartość ww. Umów Kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, (ii) wszystkie Umowy Kredytowe zostały zawarte z jednym podmiotem – Credit Agricole Bank Polska SA, (iii) Umowy Kredytowe zostały poręczone przez Emitenta, Zarząd Spółki uznaje za zasadne przekazanie do publicznej wiadomości informacji ws. zawarcia wszystkich przedmiotowych umów.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przed uruchomieniem środków z Umów Kredytowych jest uzasadnione tym, iż może ona naruszyć słuszny interes emitenta oraz spowodować istotną dlań szkodę, bowiem dotyczy umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-23Rafał Oleszakwiceprezes zarządu
2014-05-23Michał Linkeprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »