Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 pkt. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r., o godz. 11.00, w Warszawie - w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań zarządu za rok obrotowy 2009 - jednostkowych oraz skonsolidowanych;

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,

c) wniosku Zarządu co do pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy.

d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2009.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2009 rok.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009;

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009;

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2009.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2009 r.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej;

17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu;

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.

20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Spółka na podstawie art. 402(2) kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402(3) ksh na stronie internetowej www.pkmduda.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się w ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), tj. 11 maja 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

a). Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 11 maja 2010 r. będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

- w terminie pomiędzy 01 maja 2010 r. a 12 maja 2010 r. złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

b). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 maja 2010 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

- wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

- akcji złożonych w spółce zgodnie z pkt. 7 ppkt. b).

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl.

10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.

11. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

I. § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:

"Postanowienia § 6 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 97.300.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 97.300.000,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda." utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu Spółki z wierzycielami obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. W następstwie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,- zł. (jeden złoty) każda, z których 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) jest akcjami zwykłymi na okaziciela, a 129.122.590 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) jest akcjami zwykłymi imiennymi."

Otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."

II. § 6 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:

"Postanowienia § 6 ust. 3 zdanie 1 w dotychczasowym brzmieniu: "Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela." utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu Spółki z wierzycielami obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. W następstwie, wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela lub imiennymi."

Otrzymuje brzmienie:

"Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."

III. § 19 ust. 6 i 7 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:

"6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i

b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu albo z podmiotem powiązanym ze Spółką, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązanymi ze Spółką, które to umowy nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki;

7. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;

b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c."

Otrzymują brzmienie:

"6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i

b) zawarcia przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki;

7. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;

b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c.

e) jest spółką prawa handlowego, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym;"

IV. § 25 ust. 3 o treści:

"Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu."

Otrzymuje brzmienie:

"Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu. Postanowień zdania 1 i 2 nie stosuje się, gdy nieobecność spowodowana jest chorobą bądź innymi przyczynami pozostającymi poza kontrolą Spółki bądź osoby nieobecnej. W takim przypadku uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w obecności pozostałych członków zarządu."

V. § 25 ust. 5 Statutu o treści:

"Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta."

Otrzymuje brzmienie:

"Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęcie przez Zarząd uchwały w jednym z trybów o których mowa powyżej wymaga zgody wszystkich członków Zarządu."

VI. § 6 ust. 1, po przeprowadzeniu emisji akcji serii H, otrzyma brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

(1). 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,

(2). 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,

(3). 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,

(4). 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,

(5). 500.000 akcji na okaziciela serii E,

(6). 900.000 akcji na okaziciela serii F,

(7). 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,

(8). nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H,

(9). 129.122.590 akcji na okaziciela serii I."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 2, § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Maciej Duda - prezes zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Raport bieżący | koncern | Duda | mięsny | złoty | Warszawa | rok 2009

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »