Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Sporządzenie listy obecności

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2013 – jednostkowych oraz skonsolidowanych

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,

d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2013

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2013

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym oddziału Spółki w Hucie

19. Podjecie uchwały w przedmiocie odwołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach oraz sporach z członkami zarządu

20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna na podstawie art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 kwietnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl.

II. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt I powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt I powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402(3) Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej www.pkmduda.pl. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2014 roku. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 28 kwietnia 2014 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 28 kwietnia 2014 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

- w terminie pomiędzy 18 kwietnia 2014 roku a 29 kwietnia 2014 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

IX. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 9 maja 2014 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

X. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl.

XI. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.

XII. Zarząd Spółki przedstawia również planowane zmiany w treści Statutu:

1) Dotychczasowa treść § 6 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 278.002.290 (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a. 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,

b. 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,

c. 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,

d. 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,

e. 500.000 akcji na okaziciela serii E,

f. 900.000 akcji na okaziciela serii F,

g. 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,

h. 82.468.843 akcje na okaziciela serii H,

i. 98.233.447 akcji na okaziciela serii I.”

"2. W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

"3. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

2) Skreśla się postanowienia § 7 ust. 3-9 Statutu, w dotychczasowej treści:

"3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208.501.717 zł (słownie: dwieście osiem milionów pięćset jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”

"4. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.”

"5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku”

"6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu.”

"7. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

"8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że ww. cena emisyjna nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję.”

"9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

2. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

3. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym”

3) W § 12 postanowienie ust. 9 Statutu, w dotychczasowej treści:

"Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 (cztery) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

otrzymuje brzmienie:

"Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. O zmianie porządku obrad akcjonariusze zostaną przez zarząd powiadomieni najpóźniej na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

4) Skreśla się postanowienie § 14 ust. 2 Statutu, w dotychczasowej treści:

"2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie do 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za lata obrachunkowe 2009, 2010, 2011 i 2012, z wyłączeniem uchwał o pokryciu straty Spółki, zapadają większością kwalifikowaną 9/10 oddanych głosów. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie po 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały w przedmiocie zysku za rok obrotowy 2013 i lata następne, zapadają bezwzględną większością głosów.”

5) Skreśla się postanowienie § 17 Statutu, w dotychczasowej treści:

"Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) cześć kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

6) W § 20 postanowienie ust. 6 Statutu, w dotychczasowej treści:

"6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków”

otrzymuje brzmienie:

"6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków”

7) w § 25 ust. 2 postanowienie pkt. 3 oraz pkt. 15 Statutu, w dotychczasowej treści:

"3. zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia akcji należących do Spółki w kapitale zakładowym Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o.”

"15. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Centrum Mięsne MAKTON S.A. oraz odpowiednio na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek lub statutu”

otrzymają brzmienie odpowiednio:

"3. zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o.”

"15. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek.”

8) W § 26(2) postanowienia ust. 1-3 Statutu, w dotychczasowej treści:

"1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego, przy czym budżety te w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku będą oparte na programie, o którym mowa w ust. 2 poniżej.”

"2. Nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu Spółki wprowadzających w życie niniejszy § 26(2) statutu Spółki i nie później niż do dnia 30 września 2009 roku, Zarząd Spółki zobowiązany jest opracować i przyjąć program restrukturyzacji operacyjnej Spółki, w tym w szczególności restrukturyzacji majątku Spółki, restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce i restrukturyzacji modelu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.”

"3. Sprawy, o których mowa w § 26(2) statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki.”

otrzymają brzmienie odpowiednio:

"1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego”

"2. [skreślony]”

"3. Sprawy, o których mowa w § 26(2) statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Dariusz Formelaprezes zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polskie | Dudowie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »