Reklama

SYGNITY (SGN): Porządek obrad i projekty uchwał na ZWZ Sygnity w dniu 8 czerwca 2010 godz.10.00 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie publikuje porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SYGNITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 08 czerwca 2010 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 180, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku,

c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

Uchwała nr 1

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 2

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 593.758 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 59.248 tysięcy złotych.

Uchwała nr 3

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 536.459 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w wysokości 104.299 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 104.350 tysięcy złotych.

Uchwała nr 4

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 5

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 6

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 7

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 8

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 9

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 10

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 11

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 12

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 13

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 14

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 16

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Martinowi Miszerakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 17

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 18

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 19

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 20

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 21

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 10.1 ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę [__] osób.

Uchwała nr 22

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać następujące osoby do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009:

[___]

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisie są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisie są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłącznie ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać ogłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 23 maja 2010 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe).

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dokumentacja dotycząca walnego zgromadzenia

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro Zarządu w godzinach 9-17, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
Arkadiusz Lew-Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »