Reklama

INTROL (INL): Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000100575, na podstawie art. 399 § 1 i 402 (1) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 7 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do przepisu art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd informuje o zasadach uczestnictwa w Zgromadzeniu:

I. AKCJONARIUSZE UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko ci Akcjonariusze, którzy będą Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 21 września 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 22 września 2020 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji) zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji, tj. 21 września 2020 r.

Zarząd Spółki ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

- księgi akcyjnej,

- wykazu Akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy Akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach 8.00-15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

II. PRAWO ZGŁASZANIA ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 16 września 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl

III. PRAWO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV.UDZIAŁ W ZGROMADZENIU; PEŁNOMOCNICY I REPREZENTANCI

Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a jeżeli właściwe przepisy przyznają wydrukowi z systemu informatycznego moc dokumentu urzędowego – również w formie wydruku).

Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w przedłożonym odpisie z właściwego rejestru.

Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF, do pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną winien być dołączony skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza zawierającego podpis Akcjonariusza, tj. dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

W przypadku pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, do pełnomocnictwa zeskanowanego do formatu PDF winny być załączone skany dowodów osobistych osób podpisujących pełnomocnictwo oraz dokumentów analogicznych jak w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej tj. odpis z właściwego rejestru i w razie potrzeby skan jego tłumaczenia na język polski.

Podpisy na pełnomocnictwach powinny odpowiadać podpisom na załączonych skanach dokumentów tożsamości.

Spółka jest upoważniona do weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać na porównaniu podpisów na dokumentach tożsamości oraz pełnomocnictwach lub zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.introlsa.pl w zakładce

http://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Korzystanie przez Akcjonariuszy z formularzy nie jest obowiązkowe.

Spółka zastrzega, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza instrukcji dla pełnomocnika nie będzie weryfikować zgodności oddanego głosu z udzieloną instrukcją. Spółka informuje również, iż istnieje niebezpieczeństwo, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie może odbiegać od treści uchwał zamieszczonych w formularzach.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz skan dokumentu pełnomocnictwa z wyżej sprecyzowanymi załącznikami.

Na adres: wza@introlsa.pl winna być również przesłana ewentualna informacja o odwołaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wraz ze skanem wymaganych, wyżej opisanych załączników, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje i formularze dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.introlsa.pl.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 (1) Kodeksu Spółek Handlowych jest dzień 21 września 2020 r.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Józef BodzionyPrezes Zarządu
2020-09-08Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »