Reklama

INTROL (INL): Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2022 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2022

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000100575, na podstawie art. 399 § 1 i 402 (1) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2021.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2021.

17. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji.

18. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

19. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki przejętej – PWP Katowice Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wygenerowanego przez spółki przejęte przez INTROL S.A.: Introbat Sp. z o.o. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.

22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.

23. Zamknięcie obrad.

Stosownie do przepisu art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd informuje o zasadach uczestnictwa w Zgromadzeniu:

I. AKCJONARIUSZE UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2022 r.

Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, który zamierza skorzystać z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinien złożyć, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 13 maja 2022 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 26 maja 2022 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach 8.00-15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

II. PRAWO ZGŁASZANIA ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 maja 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl

III. PRAWO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV.UDZIAŁ W ZGROMADZENIU; PEŁNOMOCNICY I REPREZENTANCI

Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF, do pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną winien być dołączony skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza zawierającego podpis Akcjonariusza, tj. dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

W przypadku pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, do pełnomocnictwa zeskanowanego do formatu PDF winny być załączone skany dowodów osobistych osób podpisujących pełnomocnictwo oraz dokumentów analogicznych jak w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej tj. odpis z właściwego rejestru i w razie potrzeby skan jego tłumaczenia na język polski.

Podpisy na pełnomocnictwach powinny odpowiadać podpisom na załączonych skanach dokumentów tożsamości.

Spółka jest zobligowana do weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać na porównaniu podpisów na dokumentach tożsamości oraz pełnomocnictwach lub zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.introlsa.pl w zakładce

http://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Korzystanie przez Akcjonariuszy z formularzy nie jest obowiązkowe.

Spółka zastrzega, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza instrukcji dla pełnomocnika nie będzie weryfikować zgodności oddanego głosu z udzieloną instrukcją. Spółka informuje również, iż istnieje niebezpieczeństwo, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie może odbiegać od treści uchwał zamieszczonych w formularzach.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz skan dokumentu pełnomocnictwa z wyżej sprecyzowanymi załącznikami.

Na adres: wza@introlsa.pl winna być również przesłana ewentualna informacja o odwołaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wraz ze skanem wymaganych, wyżej opisanych załączników, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje i formularze dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.introlsa.pl.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13Józef BodzionyPrezes Zarządu
2022-05-13Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »