Reklama

SYGNITY (SGN): Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (dalej "Spółka”)

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SYGNITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2014 roku, na godzinę 10.30.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych).

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu”) zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we właściwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki http://www.sygnity.pl, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać ogłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 15 marca 2014 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe).

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej.

Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 marca 2014 roku o godz. 10.30.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadą części III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie.

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2013 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 431 721 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 11 063 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 11 071 tys. złotych.

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 409 910 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 10 262 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 10 389 tys. złotych.

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych w wysokości 121 041 tys. złotych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie 121 041 tys. złotych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), która na dzień 30 września 2013 roku wynosiła 331 543 tys. złotych. Po pokryciu niepokrytych strat z lat ubiegłych, wysokość nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) wyniesie 210 502 tys. złotych. Zaproponowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) prowadzi do uporządkowania struktury kapitałów własnych Spółki.

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w kwocie 11 063 tys. złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 10

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 11

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 15

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 16

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 17

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Uchwała nr 18

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 10 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę [___] osób.

Uchwała nr [….]

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 Panią /Pana:

[…………………].

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »