Reklama

STALPROD (STP): Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta - raport 12

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd STALPRODUKT S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. otrzymał od Piotra Janeczka zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust.1 w zw. z art. 69a ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) poniżej 5 % na skutek pośredniego zbycia akcji tej Spółki w drodze darowizny.

Reklama

Emitent w załączeniu przekazuje powyższe zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 69 UST.1 W ZW.Z Z ART. 69A USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH.

Ja niżej podpisany Piotr Janeczek (dalej też "Zawiadamiający") wypełniając obowiązek przewidziany w art. 69 ust.1 w zw. z art. 69a ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmniejszeniu mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) poniżej 5 % na skutek pośredniego zbycia akcji tej Spółki.

1. W związku z powyższym informuję, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku na skutek zbycia przeze mnie w drodze darowizny:

1) wszystkich posiadanych przeze mnie akcji w Spółce STP Investment S.A. zbyłem pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STP Investment S.A. w Emitencie, tj.:

a) 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

b) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0.011% ogółu głosów,

c) 1.010.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.052.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,42 % ogółu głosów,

d) oraz akcje posiadane za pośrednictwem F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku będącej spółką zależną od STP Investment SA.: 43.807 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów,

2) wszystkich posiadanych przeze mnie akcji w spółce STALPRODUKT – PROFIL S.A. zbyłem pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STALPRODUKT – PROFIL S.A. w Emitencie, tj.:

a) 492.759 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 8,83 % kapitału zakładowego i uprawniających do 492.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,04% ogółu głosów,

b) 128.959 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 2,31 % kapitału zakładowego i uprawniających do 644.795 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 5,29 % ogółu głosów,

c) 1 (jedną) akcję imienną nieuprzywilejowaną stanowiącą 0,000018 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiącego 0,000008 % ogółu głosów,

3) wszystkich posiadanych przeze mnie udziałów w Spółce STALNET sp. z o.o. zbyłem pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STALNET sp. z o.o. w Emitencie, tj.:

a) 73.560 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 1,32 % kapitału zakładowego i uprawniających do 73.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,60 % ogółu głosów,

b) 62.002 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 1,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 310.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,54 % ogółu głosów,

c) 2 (dwie) akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 0,000036 % kapitału zakładowego i uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,000016 % ogółu głosów.

Tym samym zbyłem wszystkie posiadane pośrednio przeze mnie dotychczas akcje w Spółce i w chwili obecnej posiadam jedynie akcje bezpośrednio.

2. Przed w/w zmianą posiadałem :

a) bezpośrednio:

(i) 114.965 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 574.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,71 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

(ii) 88 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,001577 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 88 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,000721 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) pośrednio, tj. za pośrednictwem STP Investment S.A:

(i) 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,10 % ogółu głosów,

(ii) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0.011% ogółu głosów,

(iii) 1.010.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.052.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,42 % ogółu głosów,

(iv) oraz akcje Emitenta za pośrednictwem F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku będącej spółką zależną od STP Investment SA. tj.: 43.807 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów,

c) pośrednio, tj. za pośrednictwem STALPRODUKT - PROFIL S.A.:

(i) 492.759 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 8,83 % kapitału zakładowego i uprawniających do 492.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,04% ogółu głosów,

(ii) 128.959 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 2,31 % kapitału zakładowego i uprawniających do 644.795 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 5,29 % ogółu głosów,

(iii) 1(jedną) akcję imienną nieuprzywilejowaną stanowiącą 0,000018 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiącego 0,000008 % ogółu głosów,

d) pośrednio, tj. za pośrednictwem STALNET sp. z o.o.

(i) 73.560 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 1,32 % kapitału zakładowego i uprawniających do 73.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,60 % ogółu głosów,

(ii) 62.002 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 1,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 310.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,54 % ogółu głosów,

(iii) 2 (dwie) akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 0,000036 % kapitału zakładowego i uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,000016 % ogółu głosów,

tj. łącznie 2.703.395 akcji Emitenta stanowiących 48,45 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7.973.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 65,36 % ogólnej liczby głosów.

3. Aktualnie Zawiadamiający posiada następujące akcje Emitenta:

a) 114.965 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 1 akcję), stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 574.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,71 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) 88 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,001577 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 88 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,000721 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

tj. łącznie: 115.053 akcji Emitenta stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 574.913 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,71 % ogólnej liczby głosów.

4.Zawiadamiający obecnie nie posiada podmiotów zależnych od niego, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Art. 69 ust 4 pkt 6 -8 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczy.

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie Art. 69 ust.4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zostały podane powyżej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-18Piotr JaneczekPrezes Zarządu-Dyrekor Generalny

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »