Reklama

GETINOBLE (GNB): POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ORAZ ZMIANY STATUTU GETIN NOBLE BANK S.A. - raport 160

Raport bieżący nr 160/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 powziął informację, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), w dniu 9 listopada 2012 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 260.000.000 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej: 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii J o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319 głosów. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji zmiany przedstawia się następująco:

Reklama

Z uwagi na dematerializację akcji Emitenta wszystkich serii, tj. serii "A" - "K", wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta są oznaczone jako akcje serii "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" i "K", liczba akcji poszczególnych serii wynosi:

- 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,

- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych , na okaziciela serii C,

- 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,

- 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

- 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,

- 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,

- 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,

- 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,

- 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.

Podwyższenie kapitału podstawowego Emitenta o kwotę 260.000.000 zł oraz zwiększenie kapitału zapasowego Emitenta o 32.400.000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii "J" i "K" nad ceną nominalną akcji tych serii pomniejszona o koszty emisji akcji), oznacza wg szacunków Emitenta wzrost współczynnika wypłacalności Emitenta powyżej 12%.

Ponadto Emitent powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 listopada 2012 r. dokonał rejestracji zmiany Statutu Emitenta, uchwalonej w dniu 10 lipca 2012 r. uchwałą numer V/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, polegającej na zmianie treści ust. 1 zawartego w § 29 :

z brzmienia:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii "A", "B", "C", "D", "E", "F" i "G" oraz są ponumerowane w serii "A" od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii "B" od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii "C" od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii "D" od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii "E" od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii "F" od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii "G" od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii "H" i "I" oraz są ponumerowane w serii "H" od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii "I" od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem."

na brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 2.390.143.320,00 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) złotych i nie więcej niż 2.890.143.319,00 (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście ) złotych i dzieli się na nie mniej niż 2.390.143.320 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji i nie więcej niż 2.890.143.319 (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,

- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych , na okaziciela serii C,

- 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,

- 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

- 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,

- 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,

- 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,

- nie więcej niż 250.000.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,

- nie więcej niż 250.000.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K."

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz w zw. z § 15 i §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)
Krzysztof Rosiński - Wiceprezes p.o. Prezesa Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »