Reklama

GLOBCITYHD (GCH): Powołanie członków Rady Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.) - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka”) zawiadamia, że ze skutkiem od momentu zmiany statutu Spółki, które miało miejsce w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie powołało następujące osoby na stanowiska członków Rady Dyrektorów na czteroletnią kadencję:

Reklama

1. Peter Dudolenski;

2. Yair Shilhav;

3. Pan Moshe J. Greidinger;

4. Pan Israel Greidinger;

5. Caroline M. Twist;

6. Peter J. Weishut;

7. Jonathan Chissick;

8. A. Frank Pierce.

Pan Peter Dudolenski

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Peter Dudolenski

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, dyrektor wykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Peter Dudolenski jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Global Parks Poland Sp. z o.o. od 2011 r. W latach 2006 – 2011 był prezesem Real Estate Services Bulgaria EOOD, gdzie był zaangażowany w budowę centrów handlowych Galeria Plovdiv, która została otwarta w 2009 r., Galerii Ruse otwartej w 2011 r. oraz galerii Stara Zagora i Park Tower. W latach 2001 – 2006 pełnił funkcje kierownicze w M.O. Sofia EOOD i był zaangażowany w budowę Galerii Sofia. Od 2012 r. jest również członkiem zarządu City Hospitals and Clinics w Bułgarii. Peter Dudolenski ukończył studia na Wydziale Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym (Uniwersytet Ekonomii Krajowej i Międzynarodowej; UNWE) w Sofii, Bułgaria.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan Yair Shilhav

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Yair Shilhav

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Yair Shilhav objął funkcję członka Rady Nadzorczej w listopadzie 2006 roku. Jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od 2004 roku pan Yair Shilhav jest właścicielem firmy konsultingowej w Hajfie. W latach 2000-2003 był członkiem komitetu dyrektorów wykonawczych spółki Somekh Chaikin CPA, spółki należącej do sieci KPMG (“Somekh Chiakin”). W latach 1995-2003 był szefem oddziału Somekh Chaikin w Tel-Awiwie, gdzie w latach 1990-2003 był partnerem. Zanim został partnerem w Somekh Chaikin, był szefem tamtejszego departamentu doradztwa i finansów. W latach 1998-2002 był ponadto kierownikiem wydziału rachunkowości na Uniwersytecie w Hajfie. Yair Shilhav spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan Moshe J. Greidinger

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Moshe J. Greidinger

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Moshe Greidinger w 1984 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego Cinema City International N.V. Współpracę z Grupą podjął w 1976 roku. Od 1984 roku pełnił funkcje kierownicze w ramach Grupy, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Pan Greidinger był jednym z dyrektorów oraz pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego w Israel Theatres Limited (od 1983 roku), był także Współprzewodniczącym Stowarzyszenia Właścicieli Kin w Izraelu (od sierpnia 1996 roku). Jest bratem Israela Greidingera. Moshe Greidinger otrzymał nagrodę "Exhibitor of the Year Award” na targach ShoWest w Las Vegas w 2004 roku oraz "International Exhibitor of the Year Award’’ na targach CineEurope w Amsterdamie w 2011 roku, ze szczególnym wyróżnieniem za wkład w rozwój nowych rynków w Europe Środkowej i Wschodniej. Moshe Greidinger przez ostatnie 12 lat przewodniczy radzie uczelni Hebrew Reali School of Haifa.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan Israel Greidinger

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Israel Greidinger

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Israel Greidinger rozpoczął współpracę z Grupą w 1994 roku, a rok później objął w niej stanowisko Dyrektora Finansowego. Od tego czasu pan Greidinger pełnił funkcje kierownicze w ramach Grupy, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Od roku 1994 pan Greidinger jest również dyrektorem w Israel Theatres Limited. W latach 1985-1992 był Dyrektorem Zarządzającym spółki C.A.T.S. Limited (Computerised Automatic Ticket Sales), natomiast od 1992 do 1994 roku pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego Pacer C.A.T.S. Inc. Jest bratem Moshe Greidingera.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pani Caroline M. Twist

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pani Caroline M. Twist

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Caroline Mary Twist została członkiem Rady Nadzorczej Cinema City International NV w 2004 roku i jest członkiem Komitetu Wynagrodzeń od listopada 2006 roku. W latach 1978-1984 pani Twist była zatrudniona jako menedżer brytyjskich kin ABC/Thorn EMI. Od 1984 do 1988 roku pełniła funkcje kierownika regionalnego West End/ Kierownika ds. Nowych Projektów w C.I.C. Theatres w Wielkiej Brytanii. Od 1989 roku do chwili obecnej zajmowała liczne stanowiska kierownicze w spółce PACER CATS będącej czołowym dostawcą skomputeryzowanych systemów biletowych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Caroline Twist spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan Peter J. Weishut

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Peter J. Weishut

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Peter John Weishut został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 roku i od listopada 2006 roku jest członkiem Komitetu ds. Powoływania Członków Organów Spółki. W latach 1969-1997 pan Weishut zajmował stanowisko dyrektora Akzo Nobel w Holandii i Japonii. Od 1997 do 1999 był konsultantem zarządu holenderskiej spółki Rafino, producenta karmy dla zwierząt. W latach 1999-2001 pan Weishut pełnił funkcję skarbnika fundacji powołanej w związku z obchodami 400-lecia współpracy między Holandią i Japonią. Peter Weishut spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan Jonathan Chissick

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Jonathan Chissick

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Od roku 1997 do roku 2004 Jonathan Chissick był Prezesem ds. Międzynarodowej Dystrybucji Kinowej i Marketingu w DREAMWORKS SKG w Londynie i Los Angeles, a w latach 1991-1997 – kierownikiem w UIP (Paramount/Universal/MGM) w Izraelu. W latach 1980-1990 sprawował funkcje kierownicze w Hoyts Corporation w Sydney w Australii. Od 1972 roku do roku 1980 pan Chissick pracował w United Artists (Nowy Jork, Tel-Awiw, Sydney, Londyn). Jonathan Chissick obecnie jest konsultantem Screen Australia (agencja rządowa) oraz producentów i twórców filmowych. Jest również wykładowcą w AFTRS (Australian Film, Television and Radio School – Australijska Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Radiowa) oraz w Sam Spiegel Film and Television School (Szkoła Filmowa i Telewizyjna Sama Spiegela) (Jerozolima).

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Pan A. Frank Pierce

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 24 lutego 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan A. Frank Pierce

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Od 1996 roku do chwili obecnej Frank Pierce pracuje w charakterze doradcy świadczącego usługi związane z międzynarodową dystrybucją filmów. W latach 1954-1972 pan Pierce obejmował liczne stanowiska kierownicze w Columbia Pictures International, Paramount Pictures International i Cinema International Corporation. W latach 1972-1993 był wiceprezesem Warner Brothers Theatrical Distributions na Europę. Od 1993 do 1996 roku pełnił funkcje pierwszego wiceprezesa European Theatrical Distributions w spółce Time Warner Entertainment. Obecnie pan Pierce jest dyrektorem Luna Productions, Limited, brytyjskiej spółki zależnej spółki New Regency Productions Inc, dyrektorem The Todd-AO Corporation, spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, oraz prezesem Frank Pierce Partners w International Theatrical Representation. Pan Arthur Frank Pierce uzyskał licencjat oraz tytuł magistra w Boston College w Stanach Zjednoczonych. Artur Frank Pierce spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o nadzorze finansowym (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-28Nissim Nisan CohenPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »