Reklama

PGE (PGE): Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwały o:

*powołaniu p. Marcina Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej z dniem 31 maja 2012 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

*powołaniu w skład Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej:

- p. Maciejowi Bałtowskiemu,

- p. Jackowi Barylskiemu,

- p. Małgorzacie Dec,

- p. Czesławowi Grzesiakowi,

- p. Grzegorzowi Krystkowi,

- p. Katarzynie Prus.

Pan Marcin Zieliński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną. Od lutego 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, a obecnie jest Dyrektorem Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 do lutego 2010 r. był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PHZ Baltona S.A. Od maja do września 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o. Był również członkiem rad nadzorczych Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Electra Deutschland GmbH. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pan Marcin Zieliński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Zieliński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pani Małgorzata Dec jest doktorem nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej Huty " Pokój" S.A. Wcześniej przewodnicząca Rady Nadzorczej RUCH S.A., Nafty Polskiej S.A.; zasiadała także w radach nadzorczych : Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku " Radio Gdańsk" S.A.; Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o. oraz Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Dec złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Dec oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pani Katarzyna Prus jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny. Od 1996 roku pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Prawnym i Procesowym. Od 2001 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej, m.in. w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A., Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A., w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig-Katowice S.A., a także członka Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. W październiku 2006 roku została członkiem, a następnie, w 2008 roku, przewodniczącą Rady Nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Katarzyna Prus złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Katarzyna Prus oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Maciej Bałtowski jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor wielu książek, artykułów naukowych oraz ekspertyz poświęconych zagadnieniom transformacji gospodarczej, prywatyzacji, nadzorowi właścicielskiemu państwa. W latach 2001-2003 ekspert Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Współautor kilku projektów nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego kilku rad nadzorczych, m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Od listopada 2010 r. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Pan Maciej Bałtowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Maciej Bałtowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Jacek Barylski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. realizacji rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Zasiadał także w radach nadzorczych m.in.: Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o. o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A.

Pan Jacek Barylski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Barylski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Czesław Grzesiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (kierunek : prawo). Ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Członek Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Od 1995 członek zarządu, a od 2004 roku wiceprezes zarządu TESCO (Polska) Sp. z o. o. (obecnie główne miejsce zatrudnienia). Ponadto pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach : SAVIA - Karpaty Sp. z o. o., Genesis Sp. z o. o., Promesa Sp. z o. o., wiceprezesa zarządu w KABATY Investments TESCO (Polska) Sp. z o. o. Sp.k. oraz członka zarządu w spółce TESCO Dystrybucja Sp. z o. o. i Jasper Sp. z o. o.

Pan Czesław Grzesiak złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Czesław Grzesiak oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Grzegorz Krystek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz wiodących europejskich uczelni ekonomicznych - London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (MBA). Pracował przy największych projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją sektora energetycznego w Polsce i za granicą. Współpracował z New York State Electric & Gas Corporation i Regulatorami w USA oraz firmami Westinghouse i Apache Corp. W firmie Arthur Andersen koordynował projekty w sektorze energetycznym. Prowadził doradztwo dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych firm sektora energetycznego. Jako dyrektor ds. Energetyki oraz dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim S.A. odpowiedzialny m. in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, wdrażanie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. W firmie Vertis Environmental Finance rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doradzał wielu firmom związanym z sektorem energetycznym m. in. w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną, restrukturyzacji, strategii i stosowanych w energetyce praktyk prowadzenia działalności operacyjnej. Od 2004 roku wiceprezes Hasbrouck Sp. z o. o. Członek rad nadzorczych: ZE PA K S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim - Volt S.A., EM Yachts Sp. z o. o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia - firma Partner.

Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Krystek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
Paweł Skowroński - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Ostrowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej | powołania | Radom | powołany | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »