Reklama

SEKO (SEK): Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

1. Bogdan Nogalski

2. Grażyna Zielińska

3. Karolina Kustra

4. Aleksandra Kustra

5. Danuta Kustra

6. Piotr Szymczak

7. Michał Hamadyk

8. Robert Sochacki

Reklama

Bogdan Nogalski, Grażyna Zielińska oraz Robert Sochacki są niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Bogdan Nogalski

Pan Bogdan Nogalski posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1965 – 1973; Zakłady Rybne w Gdańsku, specjalista ds. normowania i organizacji pracy;

- 1973 – nadal; Uniwersytet Gdański, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny;

- 1993 – 1995; Politechnika Koszalińska, profesor;

- 1995 – 1999; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, dziekan;

- 1999 – 2005; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, rektor;

- 1995 – 2010; profesor w Akademii Techniczno – Rolniczej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy).;

- 1996 – 2006; własna działalność gospodarcza (konsulting);

- 1997 – nadal; członek zarządu i wspólnik Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego BUSINESS CONSULTANTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 15, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 193146.

- 2007 – nadal, członek Rady Nadzorczej SEKO S.A.,

- 2008 – nadal; profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku,

- 2010 – 2011; profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praca dydaktyczno - naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Organizacji i Zarządzania - profesor zwyczajny,

- Dyrektor (1999 – 2004), obecnie Wicedyrektor (od 2005) - profesor tytularny, b. Rektor - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (dwie kadencje).

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i strategii zarządzania.

Uczestnictwo w komitetach i organizacjach:

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie (Rumunia), Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Członek i Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Członek Rady Programowej "Przegląd Organizacji", Przewodniczący Rady Programowej "Współczesne Zarządzanie" Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Członek Kolegium Redakcyjnego "Master of Business Administration", Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego, Członek wielu Rady Programowych Konferencji Naukowych.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Pan Bogdan Nogalski pełnił funkcje konsultanta ds. zarządzania i restrukturyzacji oraz tworzenia strategii m.in. w ZCh Police SA. w Policach; Rafako S.A. w Raciborzu, Polifarb – Oliva ZF PP, ELZAM-HOLDING S.A., Port Gdynia Holding S.A., POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, Anwil S.A. b. Zakłady Azotowe Włocławek S.A., PPPPRiG Petrobaltic Gdańsk, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Hevelius Brewing Company LTD w Gdańsku, ESPEBEPE - Holding S.A. w Szczecinie, ELBREWERY Co. LTD w Elblągu, POLIFARB-OLIVA ZF PP w Gdyni, Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku, Polimex-Cekop S.A., OMI Sp. z o.o. w Gdańsku spółki zarządzającej grupą kapitałową OLECH, Kapena S.A. w Słupsku, Polmo S.A. w Szczecinie, ZCH Organika – Zachem w Bydgoszczy, ROLMAX Sp. Z o.o. w Suszu, MZK Sp. z o.o. w Słupsku. Były Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Remprodex Sp. z o.o. w Człuchowie, SANIPOR Sp. z o.o. w Gdyni, ZPB Zawtex S.A. w Zawierciu, Wigolen S.A. w Częstochowie, Dyrekcja Budowy Szpitala w Kościerzynie, Pucka Gospodarka Komunalna w Sp. z o.o. w Pucku, ZRE Sp. z o.o. w Gdańsku., TUiR Gwarant S.A. w Gdańsku, OLECH S.A. w Gdańsku, Olech Agencja Celna S.A. w Gdańsku, Sapro Finance S.A. w Gdańsku, PTS OSKAR S.A. w Gdańsku, PROFOOD S.A. w Gdańsku, ARYTON Sp. z o.o. w Chmielnie, INVESTA S.A. w Pruszczu Gdańskim, Prolim S.A. w Sopocie, PBUCH S.A. w Gdyni, Nexus Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu. Aktualny Członek Rady Nadzorczej: DC SA Grupa Komputer Plus w Gdyni, JUPITER NFI SA w Warszawie,

Wykonywana przez Pana Bogdana Nogalskiego działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogdan Nogalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Grażyna Zielińska

Pani Grażyna Zielińska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Humanistycznym uzyskując dyplom magistra filologii polskiej. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji uzyskując dyplom Organizacji i Zarządzania oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym uzyskując dyplom Integracji Europejskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

- 2014 – nadal, członek Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki

- 2008 – nadal, Dyrektor Generalny - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

- 2007 – nadal, członek Rady Nadzorczej SEKO S.A.,

- 2007 – 2008 Dyrektor Regionu Pomorze DnB Nord;

- 2001 – 2007 Dyrektor Oddziału Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Gdynia);

- 1997 – 2001 Prezes Krajowego Urzędu Pracy (Warszawa);

- 1990 – 1997 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Gdańsk);

- 1980 – 1990 Kierownik Rejonowego Biura Pracy (Gdynia);

- 1997 – 1980 Inspektor Szkolenia PWSiR "Wars" (Gdynia).

Pani Grażyna Zielińska posiada wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach kierowniczych w służbach zatrudnienia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Posiada doświadczenie w następujących obszarach:

- organizacja pracy zasobów ludzkich;

- problematyka zatrudnienia i bezrobocia;

- funkcjonowanie administracji państwowej

- zarządzanie potencjałem społecznym;

- zarządzanie projektami;

- administrowanie środkami publicznymi;

- polityka wspólnotowa, społeczna i rynku pracy;

- funkcjonowanie i działanie Unii Europejskiej;

- organizacja i funkcjonowanie służb zatrudnienia w Polsce ,UE i St. Zjednoczonych

Brała wdział w realizacji:

- Amerykańskiego programu "Bałtyk" skierowanego do nadbałtyckich państw Europy Wschodniej oraz programu Międzynarodowej Organizacji Pracy "Popieranie samozatrudnienia";

- Polsko-amerykańskiego projektu "Centra Pracy" wspomagającego działania urzędów pracy w likwidacji barier utrudniających podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

- Tworzyła przy pomocy Ministerstwa Pracy St. Zjednoczonych Agencję Promocji Zawodowej Kobiet - instytucji wspierającej rozwój zawodowy kobiet. Kierowała projektem ochrony miejsc pracy i ponownej aktywizacji pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej.

- Przygotowywała i wdrażała krajowe programy działań osłonowych dla pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji kluczowych sektorów gospodarki /górnictwa, hutnictwa, przemysłu zbrojeniowego/ oraz w wyniku reformy terytorialnej kraju, reformy służby zdrowia i reformy systemu edukacji.

- Projektowała i upowszechniała w polskich urzędach pracy Krajowy Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów. Wdrażała w polskich służbach zatrudnienia ujednolicony system informatyczny do obsługi rynku pracy "Puls".

- Wprowadzała do służb zatrudnienia system kontraktów zadaniowych - nowoczesny sposób zarządzania programami rynku pracy i środkami publicznymi.

Brała udział w projektach: PHARE /ITERREG "Kobieta w biznesie" – jako konsultant. W Leonardo da Vinci "Restart" – jako ekspert, Leonardo da Vinci "Eurokobieta" – jako konsultant. Brała udział w pracy w Radzie Krajowej polsko-amerykańskiego Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski.

Jest Członkiem Komitetu Sterującego projektu EUROSTER – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Zdolności Adaptacyjnych Pracowników Przemysłu Okrętowego - realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Pani Grażyna Zielińska pełni funkcję członka Rady Programowej organizacji pożytku publicznego FUNDACJA POMORSKA fundacja z siedzibą w Gdańsku ul. Szeroka 80/81, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161337.

Pani Grażyna Zielińska pełni funkcję prokurenta w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza izba gospodarcza z siedzibą w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 7, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311830.

Pani Grażyna Zielińska jest wspólnikiem "Varia Grażyna i Jerzy Zielińscy” Spółka Jawna z siedzibą w Więckowy 112 A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 359963.

Wykonywana przez Panią Grażynę Zielińską działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Zielińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS..

Karolina Kustra

Pani Karolina Kustra posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Psychologia społeczna, zarządzanie rozwojem zawodowym - zagadnienia szkoleniowe w organizacji i kierunek Marketing Nowoczesny na Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.

Pani Karolina Kustra jest wspólnikiem podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101

Pani Karolina Kustra nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Pani Karolina Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksandra Kustra

Pani Aleksandra Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Gdański, a także ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1975 – 1983 pracowała w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych w Gdyni, w latach 1983 – 1997 była zatrudniona w PZU SA Inspektorat w Gdyni, natomiast od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą – pośrednictwo ubezpieczeniowe na rzecz PZU SA. Działalność prowadzona jest w formie spółki jawnej pod firmą Agencja Ubezpieczeniowa Kustra spółka jawna z siedzibą w Gdyni.

Pani Aleksandra Kustra jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Wykonywana przez Panią Aleksandrę Kustra działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aleksandra Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Kustra

Pani Danuta Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest agentem ubezpieczeniowym.

Pani Danuta Kustra jest wspólnikiem reprezentującym spółkę Agencja Ubezpieczeniowa Kustra spółka jawna z siedzibą w Gdyni. W okresie od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 13 sierpnia 2012 roku pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spółki WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Wykonywana przez Panią Danutę Kustra działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Danuta Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Szymczak

Pan Piotr Szymczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Morską. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Od 2000 roku był zatrudniony w spółce Europlastik Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych. Od 2003 roku jest zatrudniony w spółce Eurocast Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych i od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Operacyjnego.

Pan Piotr Szymczak jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. W okresie od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 13 sierpnia 2012 roku roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Wykonywana przez Pana Piotra Szymczaka działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szymczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Michał Hamadyk

Pan Michał Hamadyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Finansów i Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży ubezpieczeniowej (PZU). Ponadto kierował Odlewnią Żeliwa i Metali Kolorowych "Spomel” w Lęborku. Obecnie jest emerytem. Od 2011 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Pan Michał Hamadyk nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Michał Hamadyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Sochacki

Wykształcenie:

X 2008 – IV 2009 – IESE Business School, Uniwersytet Navarra – Advanced Management Program (AMP).

VI 2006/2007/2008 – Chartered Financial Analyst (CFA) – kwalifikacje CFA.

1998 – 1999 – Canadian Executive MBA (CEMBA). Dyplom Uniwersytetu Quebec w Montrealu oraz Szkoły Głównej Handlowej. Studia zakończone z pierwszą lokatą.

1987 – 1993 – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki.

Specjalizacja: Informatyka/Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Zatrudnienie:

VII 2011 – IV 2014 – Opera TFI S.A. oraz Opera Dom Maklerski, Członek Zarządu

Obszary odpowiedzialności: inwestycje niepubliczne private equity/venture capital.

Transakcje restrukturyzacyjne. Nowe projekty rozwojowe.

VI 2007 – VI 2011 – Bank Gospodarstwa Krajowego. Wiceprezes Zarządu.

Obszary odpowiedzialności: obszar Skarbu, emisja długu, obszar rynków kapitałowych oraz inwestycji, finansowanie projektów inwestycyjnych, finansowanie projektów eksportowych, obszar sprzedaży i produktów komercyjnych.

IX 2000 – V 2007 – PKO Bank Polski S.A. Departament Skarbu. Zastępca Dyrektora.

Nadzór nad obszarem sprzedaży, operacji handlowych oraz instrumentów pochodnych.

Obszar sprzedaży – dwa zespoły: klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Obszar wymiany walut – transakcje spot oraz pochodne walutowe (forward, opcje, futures)

Obszar stopy procentowej – obligacje oraz pochodne na stopę procentową (FRA, IRS, opcje, futures)

VIII 1997 – VIII 2000 – Credit Lyonnais Bank Polska. Departament Skarbu. Szef Zespołu Sprzedaży.

Odpowiedzialność za budowanie relacji oraz transakcje skarbowe z klientami strategicznymi.

Współpraca z londyńskim oddziałem banku w zakresie instrumentów pochodnych stopy procentowej.

IX 1995 – VII 1997 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Departament Skarbu. Dealer walutowy.

Odpowiedzialność za operacje handlowe na parach walutowych USD/DEM and USD/PLN.

V 1994 – VIII 1995 – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Zarządzający funduszem.

Odpowiedzialność za przygotowywanie aplikacji, analizę dokumentów finansowych, biznes planów projektów, analizę spółek.

Aktywność dodatkowa:

(obecnie) – Członek Rady Nadzorczej PEKAES S.A. oraz Opera TFI

(w przeszłości) – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

(w przeszłości) – Członek Rady Nadzorczej KUKE S.A.

(w przeszłości) – Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Szkolenia i kursy

Styczeń 2011 – “High Performance Negotiator” – IESE Business School, Barcelona. Uniwersytet Navarra.

Czerwiec 2010 – “Project Finance Workshop” – Euromoney Londyn.

Czerwiec 2004 – “Zarządzanie zmianą” – Prof. Krzysztof Opolski Warszawski Instytut Bankowości (WIB)

Maj 2002 – “Zarządzanie finansami dla CFO” – Instytut Rozwoju Biznesu - Centrum Prywatyzacji

Maj 2001 – “Banrisk – the Stanford game” Warszawski Instytut Bankowości.

Maj 2000 – “Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem” – Stanisław Bereza.

Grudzień 1999 – “Risk Management in the New Era” – Heinz Riehl, seminarium zarządcze.

Czerwiec 1996 – “Credit Suisse Treasury Trading School (Derivatives)” – dwutygodniowy kurs w Credit Suisse Zurich.

Luty 1996 – “Zarządzanie aktywami i pasywami” – tygodniowy kurs w WIB.

Wrzesień 1995 – “Transakcje Futures oraz Opcje” – trzydniowe seminarium w Gdańskiej Akademii Bankowej.

Paz.’94 – Czer.’95 – 280–cio godzinny kurs dla pracowników bankowych. Warszawski Instytut Bankowości.

Obszary kompetencji:

- produkty i operacje skarbowe,

- zarządzanie ryzykiem,

- finanse, analiza finansowa,

- finansowanie projektowe.

Wykonywana przez Pana Roberta Sochackiego działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Sochacki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Kazimierz KustraPrezes Zarządu
2014-05-28Tomasz KustraWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »