Reklama

SEKO (SEK): Powołanie członków Rady Nadzorczej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

1. Dorota Łempicka

2. Bogdan Nogalski

3. Michał Hamadyk

4. Karolina Goliszewska - Kustra

5. Piotr Szymczak

6. Danuta Kustra

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Reklama

Dorota Łempicka

Partner Łempicka, Mincewicz, Ścibor Kancelaria Radców Prawnych sp.p., radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od 1991 roku pracuje jako prawnik w Warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie gospodarczym. W latach 2002-2008 była wspólnikiem-komplementariuszem w kancelarii M.Furtek i Wspólnicy odpowiedzialnym za obsługę prawną procesów z dziedziny połączeń, przejęć i zbywania aktywów.

Specjalizuje się w prawie spółek (w tym restrukturyzacji i przekształceniach spółek), także w odniesieniu do relacji w grupie kapitałowej i struktur holdingowych, w prawie transakcji handlowych oraz w prawie instytucji i usług finansowych. Kierowała obsługą prawną procesów z dziedziny połączeń i przejęć, zbywania aktywów i emisji instrumentów finansowych, w tym na rzecz spółek publicznych. Realizowała projekty z zakresu prawa nieruchomości oraz prowadziła postępowania sądowe (w tym sporne i rejestrowe oraz z zakresu dochodzenia wierzytelności dłużników masowych).

Wykonywana przez Panią Dorotę Łempicką działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dorota Łempicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Bogdan Nogalski

Pan Bogdan Nogalski posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1965 – 1973; Zakłady Rybne w Gdańsku, specjalista ds. normowania i organizacji pracy;

- 1973 – nadal; Uniwersytet Gdański, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny; Dyrektor (1999 – 2004), Wicedyrektor (2005 - 2016) - profesor tytularny,

- 1993 – 1995; Politechnika Koszalińska, profesor;

- 1995 – 1999; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, dziekan;

- 1999 – 2005; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, rektor;

- 1995 – 2010; profesor w Akademii Techniczno – Rolniczej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy).;

- 1996 – 2006; własna działalność gospodarcza (konsulting);

- 1997 – nadal; członek zarządu i wspólnik Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego BUSINESS CONSULTANTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 15, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 193146.

- 2007 – nadal, członek Rady Nadzorczej SEKO S.A.,

- 2008 – nadal; profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów,

- 2010 – 2011; profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praca dydaktyczno - naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Organizacji i Zarządzania - profesor zwyczajny,

Rektor - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (dwie kadencje). (1999 – 2004),

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i strategii zarządzania.

Uczestnictwo w komitetach i organizacjach:

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie (Rumunia - 2004) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach [2016], Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów [2013-2016], Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów [2013-2016], Członek Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów[2007-2016], Członek Rady Programowej "Przegląd Organizacji", Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika "International Journal of Contemporary Management", Członek Kolegium Redakcyjnego "Master of Business Administration", Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego, Członek wielu Rady Programowych Konferencji Naukowych.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Pan Bogdan Nogalski pełnił funkcje konsultanta ds. zarządzania i restrukturyzacji oraz tworzenia strategii m.in. w ZCh Police SA. w Policach; Rafako S.A. w Raciborzu, Polifarb – Oliva ZF PP, ELZAM-HOLDING S.A., Port Gdynia Holding S.A., POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, Anwil S.A. b. Zakłady Azotowe Włocławek S.A., PPPPRiG Petrobaltic Gdańsk, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Hevelius Brewing Company LTD w Gdańsku, ESPEBEPE - Holding S.A. w Szczecinie, ELBREWERY Co. LTD w Elblągu, POLIFARB-OLIVA ZF PP w Gdyni, Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku, Polimex-Cekop S.A., OMI Sp. z o.o. w Gdańsku spółki zarządzającej grupą kapitałową OLECH, Kapena S.A. w Słupsku, Polmo S.A. w Szczecinie, ZCH Organika – Zachem w Bydgoszczy, ROLMAX Sp. Z o.o. w Suszu, MZK Sp. z o.o. w Słupsku. Były Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Remprodex Sp. z o.o. w Człuchowie, SANIPOR Sp. z o.o. w Gdyni, ZPB Zawtex S.A. w Zawierciu, Wigolen S.A. w Częstochowie, Dyrekcja Budowy Szpitala w Kościerzynie, Pucka Gospodarka Komunalna w Sp. z o.o. w Pucku, ZRE Sp. z o.o. w Gdańsku., TUiR Gwarant S.A. w Gdańsku, OLECH S.A. w Gdańsku, Olech Agencja Celna S.A. w Gdańsku, Sapro Finance S.A. w Gdańsku, PTS OSKAR S.A. w Gdańsku, PROFOOD S.A. w Gdańsku, ARYTON Sp. z o.o. w Chmielnie, INVESTA S.A. w Pruszczu Gdańskim, Prolim S.A. w Sopocie, PBUCH S.A. w Gdyni, Nexus Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu. Aktualny Członek Rady Nadzorczej: DC SA Grupa Komputer Plus w Gdyni, JUPITER NFI SA w Warszawie,

Wykonywana przez Pana Bogdana Nogalskiego działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogdan Nogalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Michał Hamadyk

Pan Michał Hamadyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Finansów i Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży ubezpieczeniowej (PZU). Ponadto kierował Odlewnią Żeliwa i Metali Kolorowych "Spomel” w Lęborku. Obecnie jest emerytem. Od 2011 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Pan Michał Hamadyk nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Michał Hamadyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Karolina Goliszewska-Kustra

Pani Karolina Goliszewska-Kustra posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Psychologia społeczna, zarządzanie rozwojem zawodowym - zagadnienia szkoleniowe w organizacji i kierunek Marketing Nowoczesny na Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.

Pani Karolina Goliszewska-Kustra jest wspólnikiem podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 101.

Pani Karolina Goliszewska-Kustra jest zatrudniona w SEKO S.A. na stanowisku Managera ds. marketingu, gdzie odpowiedzialna jest za tworzenie strategii marketingowej i PR-owej spółki.

Pani Karolina Goliszewska-Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Szymczak

Pan Piotr Szymczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Morską. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Od 2000 roku był zatrudniony w spółce Europlastik Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. Od 2003 roku jest zatrudniony w spółce Eurocast Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Operacyjnego.

Pan Piotr Szymczak jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. W okresie od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 13 sierpnia 2012 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Wykonywana przez Pana Piotra Szymczaka działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szymczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Kustra

Pani Danuta Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest agentem ubezpieczeniowym w Firmie PZU S.A. W latach 2011-2016 była wspólnikiem reprezentującym spółkę Agencja Ubezpieczeniowa Kustra spółka jawna z siedzibą w Gdyni, a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Pani Danuta Kustra jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. W okresie od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 13 sierpnia 2012 roku pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spółki WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SEKO S.A.

Wykonywana przez Panią Danutę Kustra działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Danuta Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-29Kazimierz KustraPrezes Zarządu
2017-05-29Tomasz KustraWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »