Reklama

ESSYSTEM (ESS): Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. w dniu 17 maja 2018 r. powołało na członków Rady Nadzorczej

ES-SYSTEM S.A. VIII kadencji:

Panią Bożenę Ciupińską - Przewodniczącą RN

Pana Bogusława Pilszczka

Pana Jacka Wysockiego

Pana Radosława Wojciechowskiego

Pana Arkadiusza Chojnackiego

Pana Pawła Jagusia

Pana Michała Gargula

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 roku powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Pilszczkowi oraz sekretarza Rady Nadzorczej p. Radosławowi Wojciechowskiemu.

Reklama

Rada Nadzorcza powołała również Komitet Audytu w składzie:

Arkadiusz Chojnacki – Przewodniczący KA

Paweł Jaguś – członek KA

Michał Gargul – członek KA.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

Pani Bożena Ciupińska, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w roku 1981 r. ukończyła Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie, a następnie uzyskała uprawnienia projektanta w zakresie instalacji elektrycznych. Pani Bożena Ciupińska ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony 27 listopada 1999 r. egzaminem państwowym złożonym przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

Asystent Projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego w Krakowie;

Starszy Asystent Projektanta w "Inwestprojekt" Kraków;

od 1990 r. Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM CTO S.C.;(obecnie ES-SYSTEM RE Sp. z o.o.)

1992 - 1999 Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.;

1995 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM K Sp. z o.o.;

1996 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.;

1999 – 2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o

2004 - 2006 Członek Zarządu ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze.

2006 - 2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.

od 1999 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.;

Pani Bożena Ciupińska jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Augusta Investment Sp. z o.o.)

i pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Augusta Investment Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Pilszczek, (ur. 1951 r.), posiada wykształcenie wyższe - w 1973 r. ukończył Wydział Elektryczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie w 1985 r. studia podyplomowe w zakresie techniki mikrokomputerowej na tej uczelni. Pan Bogusław Pilszczek posiada uprawnienia projektanta do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Doświadczenie zawodowe:

1969 - 1977 Asystent Projektanta i Projektant, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie

1977 - 1984 Projektant, następnie Szef Pracowni i Kierownik Zespołu Projektowego, Biuro Rozwoju Krakowa

1983 - 1990 Kierownik Zespołu Projektowego, "Inwestprojekt", Kraków

1989 - 1991 współwłaściciel "Gambit" Design & Implementation Informatics Company sp. z o.o., Kraków

1990 - 1999 Pełnomocnik ES SYSTEM CTO s.c.

1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.

1995 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.

1999 - 2012 Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie,

05.2013 - 10.2013 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

10.2013 - 05.2015 Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Od maja 2015 Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.

Bogusław Pilszczek pełnił funkcję doradcy Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Pan Bogusław Pilszczek jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Bowen Investments S.A.R.L.)

i pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Bowen Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, w której posiada 100% udziałów.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Wysocki, (ur. 1956 r.), posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie. W 1988 r. Pan Jacek Wysocki uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie instalacji elektrycznych.

Doświadczenie zawodowe:

1983 - 1991 Funkcje kierownicze w pionie elektroenergetyki PKP oraz biegły sądowy

z dziedziny elektroenergetyki

1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.

1999 - 2012 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie

Od 1999 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.

2004-2006 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze

2006-2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o. (od 02.2007-04.2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej)

Od 9 maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w której również sprawował funkcje członka Komitetu Audytu i Wynagrodzeń

Od października 2013 r. członek Rady Nadzorczej OPTI TFI

Pan Jacek Wysocki jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Hedland Sp. z o.o.) i pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Hedland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której jest większościowym udziałowcem.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Radosław Wojciechowski, (ur. 1975 r.), posiada wykształcenie wyższe - w roku 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 2004 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i od tego momentu rozpoczął indywidualną praktykę, którą od 2014 r. prowadzi pod firmą Foryś Wojciechowski radcowie prawni spółka partnerska.

Od 2006 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Sekretarza Rady Nadzorczej VI i VII kadencji.

Pan Radosław Wojciechowski nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Arkadiusz Chojnacki, (ur. 1975 r.), posiada wykształcenie wyższe – w roku 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość. Równocześnie otrzymał Licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 2004 ukończył na Politechnice Warszawskiej Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończył program CFA, który obejmuje zagadnienia z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada licencję Series 7 (licencja NASD uprawniającą do kontaktów z klientami amerykańskimi).

Doświadczenie zawodowe:

1999 - 2000 Everest Capital Polska (Firma Venture Capital – w Polsce zarządzająca funduszami NFI) - Analityk Inwestycyjny

2000 - 2008 Dom Maklerski Banku Handlowego/Citigroup (część międzynarodowego zespołu analitycznego

z siedzibą w Londynie) - Zastępca Dyrektora Biura Analiz

2008 - Espirito Santo Investment Poland - Dyrektor Biura Analiz

2009 - 2013 IPOPEMA Securities S.A. - Dyrektor Departamentu Analiz

Od 2013 r. Prezes Zarządu Opti Capital Sp. z o.o.

Od 2013 r. Prezes Zarządu OPTI TFI S.A.

Od 2007 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Pan Arkadiusz Chojnacki nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A.. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Jaguś ukończył w 1980 roku Akademię Górniczo-Hutniczą, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki

i Elektroniki. Posiada doświadczenie w skutecznym budowaniu i wdrażaniu długofalowych strategii biznesowych, realizowaniu kompleksowych kontraktów na rynku publicznym i komercyjnym, o wysokim stopniu skomplikowania. Biegle porusza się w obszarach zaawansowanych technologii infrastrukturalnych przy szerokiej znajomości rynku IT w Polsce.

Doświadczenie zawodowe:

1986 - 1991 Dyrektor Techniczny Zakładu, Walcownia HTS

1992 - 1999 Dyrektor Działu Technicznego, Qumak Int.

1999 - 2006 Wiceprezes Zarządu, równolegle Qumak S.A. oraz Sekom S.A., następnie Qumak-Sekom S.A.

2006 - 2015 Prezes Zarządu, Qumak S.A.

Od maja 2016 roku członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w której również sprawował funkcje członka Komitetu Audytu i Wynagrodzeń

Od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu spółki Maat4

Pan Paweł Jaguś nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Michał Gargul: ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. A następnie w 2013 r. studia doktoranckich z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2017 roku uczestniczy

w Prawniczym Seminarium Doktoranckim na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Prawo Podatkowe. Jest radcą prawnym wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz doradcą podatkowym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Doradców Podatkowych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

2005 r. - Praktyka zawodowa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie

2007 r. - Praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie

2007 r. - Płatny staż w Lubelskiej Korporacji Prawniczej Sp. z o.o.

2007 r. - Współtworzenie i prowadzenie Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Fundacji

Od 2008 r. Kierownik Zespołu Podatkowego w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka komandytowa w Krakowie.

Od 2008 r. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dział finansowy)

2009 - 2010 Wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (prowadzenie zajęć z Postępowania Administracyjnego)

Od 2016 r. Prawnik w dziale prawnym Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą

w Krakowie

Od 2011 r. własna praktyka: Michał Gargul Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego

Pan Michał Gargul nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Podstawa prawna: Paragraf 5, punkt 5 oraz paragraf 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-17 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »