Reklama

MIDAS (MDS): Powołanie członków Rady Nadzorczej Midas S.A. na kolejną kadencję. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") Midas S.A. ("Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 roku NWZ powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r., następujące osoby: Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Pana Wojciecha Pytla, Pana Andrzeja Chajca, Pana Mirosława Mikołajczyka, Pana Krzysztofa Majkowskiego, Pana Jerzego Żurka oraz Pana Andrzeja Abramczuka.

Reklama

Poniżej znajdują się informacje na temat członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję.

Pan Zygmunt Solorz-Żak

Pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji.

Jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzącym działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Pod koniec lat osiemdziesiątych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się liderem rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie, Pan Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak: Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem i gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Telewizja Polsat Sp. z o.o. (gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) czy Polkomtel Sp. z o.o. (gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu). W obrębie zainteresowań biznesowych Pana Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się również inne segmenty gospodarki, związane z takimi firmami jak: ZE PAK S.A. (energetyka), Invest-Bank S.A. (bankowość) czy Port Praski Sp. z o.o. (nieruchomości). Pan Zygmunt Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego.

Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Zygmunt Solorz-Żak, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Pytel

Od 16 grudnia 2012 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Midas S.A.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą telekomunikacyjną. Posiada wieloletnią praktykę biznesową. Na początku drogi zawodowej, przez cztery lata (1986-1990) pracował na swojej macierzystej uczelni jako Specjalista ds. badań i rozwoju. W latach 1990-1993 stawiał pierwsze kroki w biznesie jako Dyrektor Zarządzający w NOVAR S.A., a w 1993-1994 był prezesem zarządu w spółce Prywatne Sieci Telekomunikacyjne S.A. (spółka zależna TP S.A.). Następnie na wiele lat (1994-2001 i 2002-2004) związał się z Nokia Poland, gdzie pełnił kolejno funkcje m.in. Country Manager, Area General Manager (Polska, Ukraina, Białoruś), Customer Operation General Director (Polska, Ukraina, Białoruś), Business Development Director Europe i w końcu Orange Global Strategy Director. W toku swojej kariery (2004-2008) był także Partnerem Zarządzającym w IBM Polska Sp. z o.o. Od 2011 r. jest członkiem zarządu Polkomtel Sp. z o.o., wcześniej dwukrotnie pracował w Polkomtelu najpierw jako członek zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych (2001-2002) oraz Doradca Prezesa i Dyrektor Zarządzający (2008-2010).

Pan Wojciech Pytel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Wojciech Pytel, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Chajec

Członek Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji w okresie od 13 grudnia 2010 r. do 14 grudnia 2012 r. oraz od 21 czerwca 2013 r.

Ukończył w 1991 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od 1993 roku praktykował w kancelarii prawnej Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy. W roku 1995 został wspólnikiem, a od 2000 roku był wspólnikiem współzarządzającym. Wcześniej pracował jako prawnik w KPMG i zajmował się sprawami korporacyjnymi. Jego kariera zawodowa związana była również z Vinson & Elkins, gdzie uczestniczył w pracach zespołów odpowiedzialnych za prywatyzacje i inwestycje kapitałowe. Współpracował zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, w tym z Enterprise Investors, Elektrim i Merrill Lynch. Jest jednym z założycieli Kancelarii CDZ. Klientów Kancelarii obsługuje w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć. Jego kompetencje zawodowe obejmują również przygotowywanie i przeprowadzanie międzynarodowej emisji papierów wartościowych oraz transakcji typu venture capital.

Pan Andrzej Chajec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Andrzej Chajec, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mirosław Mikołajczyk

Członek Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji.

Ukończył w 1991 roku studia na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie (specjalność Bankowość i Finanse). W latach 1990-2004 piastował funkcje zarządcze w obszarze administracji i organizacji w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim. W latach 2000-2001 uzyskał Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Nieruchomości Sp. z o.o.

Pan Mirosław Mikołajczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Mirosław Mikołajczyk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Mikołajczyk spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Pan Krzysztof Majkowski

Członek Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji.

Ukończył w 1988 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (Technika Świetlna). W latach 1988-1991 zajmował stanowisko Managera w Show Service Zurich. Następnie od 1991 r. do 2003 r. był Dyrektorem Zarządzającym sieci handlu detalicznego Chrispol. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Performance Marketing Group Sp. z o.o. Ponadto od 2009 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki Amicomm Sp.zo.o. zajmującej się działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej.

Pan Krzysztof Majkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Krzysztof Majkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Żurek

Członek Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji.

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność: Radioelektronika Morska, a następnie w 1992 roku uzyskał stopień zawodowy Radiooficera II klasy. W latach 1995-1996 odbył szkolenia w zakresie systemów radiokomunikacyjnych GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) w Standard Radio (Szwecja) i w firmie S.P. Radio (Dania). W roku 1997 uzyskał stopień Radioelektronika II klasy. W 2005 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja, w specjalności Radiokomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji

i Informatyki Politechniki Gdańskiej (temat pracy: ”Analiza i badania wpływu zwielokrotnienia kodowo-częstotliwościowego (Frequency Hopping) na jakość odbioru w systemie GSM”).

Od 1991 roku jest asystentem w Katedrze Radioelektroniki Morskiej, Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1992–1997 był Radiooficerem, a następnie Radioelektronikiem i Oficerem Łącznikowym Komendanta na statku szkolnym s/v "Dar Młodzieży”. W latach 1994–1998 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PAR, URT obecnie UKE) na Świadectwa Radiowe w służbie morskiej. Od 1994 roku do 2004 roku był biegłym ds.radiokomunikacji morskiej Izby Morskiej w Gdyni. Był również Przewodniczącym polskiej sekcji COMSAR (2000-2005) oraz brał udział w opracowywaniu Polskich Norm dla urządzeń radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych (2001-2004). Obecnie jest przedstawicielem Akademii Morskiej w polskiej sekcji COMSAR Ośrodka IMO przy Polskim Rejestrze Statków (od 1998), delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polski na obrady podkomitetu COMSAR Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO – International Maritime Organization) agendy ONZ z siedzibą w Londynie (od 1999), adiunktem Katedry Telekomunikacji, Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni (od 2005) a także adiunktem Państwowego Instytutu Badawczego - Instytut Łączności w Warszawie (od 2005). Od 1 stycznia 2013 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów i Sieci Bezprzewodowych Instytutu Łączności w Warszawie - Oddział w Gdańsku.

Autor ponad 85 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji opublikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz wielu raportów (w tym dla UKE i Ministerstwa Infrastruktury).

Pan Jerzy Żurek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Żurek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jerzy Żurek spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Pan Andrzej Abramczuk

Członek Rady Nadzorczej Midas S.A. poprzedniej kadencji.

Ukończył w 1997 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości i City University Business School of London. W latach 2001-2006 pracował na rzecz spółek z grupy GTS Polska, gdzie był odpowiedzialny za wszystkie kwestie prawne związane z prowadzoną przez GTS Polska działalnością, w szczególności w zakresie telekomunikacji. W tym okresie pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu GTS Polska. Po połączeniu operacyjnym GTS Polska z Energis Polska, był członkiem grupy zarządzającej, szefem połączonego działu prawnego oraz prezesem zarządu Cel Polska. W latach 2006 -2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4 (operatora sieci PLAY), odpowiadając za prawne aspekty związane z przygotowaniem i rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także pozyskaniem finansowania przez P4 od China Development Bank. W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu spółki 3G Network Services, budującej sieć telekomunikacyjną na rzecz P4. W latach 2004-2006, członek sądu koleżeńskiego, a od marca 2011 r. członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest także członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE. W roku 2009 rozpoczął współpracę z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie w ramach praktyki telekomunikacyjnej odpowiada za doradztwo na rzecz spółek sektora telekomunikacyjnego. Pełni także funkcje członka Rady Nadzorczej w CenterNet S.A. (podmiot w 100% zależny od Spółki).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i strategicznym na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Poza praktyką w sektorze telekomunikacyjnym, doświadczenie zawodowe zdobywał także pracując na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz w dziale ubezpieczeń kancelarii CMS Cameron McKenna.

Pan Andrzej Abramczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Abramczuk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-12Krzysztof AdaszewskiPrezes Zarządu
2013-12-12Maciej KotlickiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »