Reklama

IZOSTAL (IZS): Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zgodnie z treścią uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 14 kwietnia 2015 r. powołało na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2015-2019 Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- Jerzy Bernhard,

Reklama

- Andrzej Baranek,

- Jan Chebda ,

- Lech Majchrzak,

- Adam Matkowski,

- Jan Kruczak.

Kwalifikacje i opis przebiegu pracy zawodowej członków Rady powołanych na następną kadencję:

Jerzy Bernhard

Pan Jerzy Bernhard posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1975 – 1992 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice, kolejno jako mistrz, kierownik oddziału oraz zastępca kierownika wydziału,

- w latach 1992 – 1996 w Stalprofil Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor spółki,

- w latach 1996 – 1998 w Huta Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek zarządu - dyrektor handlowy,

- od 1998 roku w Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor generalny,

- od 2008 roku w Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem, jako przewodniczący rady nadzorczej,

- od 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Pan Jerzy Bernhard jest także członkiem organów stowarzyszeń i organizacji społecznych: członkiem Rady Regionalnej Business Center Club, wiceprezesem zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Andrzej Baranek

Pan Andrzej Baranek (ur. 1955) posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Metalurgicznym. Ponadto Pan Andrzej Baranek ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1979 – 1993 w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Samodzielnego Pracownika Technicznego, Specjalisty ds. Remontowych, Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Produkcji, Zastępcy Kierownika Wydziału Remontu Walcowni oraz Dyrektora Technicznego – Głównego Inżyniera.

- w latach 1993 – 1997 w Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Spółka Akcyjna pełnił funkcję Prezesa Zarządu

- w latach 1998 do nadal w Stalprofil S.A. kolejno funkcje Zastępcy Kierownika Działu Handlowego ds. Technicznych oraz Kierownika Działu Inwestycji Stalprofil S.A.

- od 2013 – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Pan Andrzej Baranek pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym FENIX-1 Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Jan Chebda

Pan Jan Chebda posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu (technik mechanik; specjalność: naprawa i eksploatacja silników spalinowych wysokoprężnych).

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1966 – 1977 w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe, kolejno jako: mistrz, instruktor nauki zawodu, starszy referendarz,

- w latach 1977 – 1999 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Huta Katowice S.A), kolejno jako mistrz, kierownik oddziału, kierownik wydziału remontu taboru kolejowego,

- od 1999 roku w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako główny specjalista ds. techniczno zaopatrzeniowych rozwoju i marketingu, zastępca dyrektora, dyrektor handlowy,

- od 2006 roku – Sekretarz Rady Nadzorczej Izostal S.A.

- w latach 2003 – 2005 w Zakładzie Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, członek rady nadzorczej.

- od stycznia 2011 – emerytura.

Lech Majchrzak

Pan Lech Majchrzak posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Radiowe w Pułtusku (technik elektronik, specjalność: radiotechnika i telewizja).

Przebieg pracy zawodowej:

- w 1984 roku w Przedsiębiorstwie Podzespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech” z siedzibą w Żurominie, jako monter,

- w latach 1984 – 1987 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych "MERA” z siedzibą w Toruniu, jako laborant,

w latach 1987 – 1988 w Katowickim Gwarectwie Węglowym KWK "Polska” z siedzibą w Świętochłowicach, jako elektromonter-automatyk,

- w latach 1988 – 1998 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Huta Katowice S.A) jako elektronik,

- w latach 1998 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako elektronik, specjalista,

- od 2010 roku w ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako specjalista,

- w latach 2000 – 2008 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym CONSENSUS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako sekretarz rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, przewodniczący rady nadzorczej,

- w latach 2003 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej,

- od 2007 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.

- od 2009 roku w Przedsiębiorstwie Usługowym "MARITEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek Rady Nadzorczej,

- od 01.12.2011 roku do nadal w "MARITEX 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej.

Adam Matkowski

Pan Adam Matkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (kierunek: fototechnika). Ponadto Pan Adam Matkowski posiada uprawnienia rzeczoznawcy w specjalności: gazownictwo w zakresie programowania i rozwoju, posiada także uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnie funkcji projektanta, kierownika budowy i robót instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci gazowych oraz posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych. Poza powyższymi Pan Adam Matkowski ukończył kurs dla członków zarządu i członków rad nadzorczych organizowany przez Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1965 – 1971 w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum przy Dolnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa we Wrocławiu jako nauczyciel,

- w latach 1966 – 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim jako pracownik naukowo-techniczny,

- od roku 1968 – w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kolejno jako asystent projektanta, projektant, kierownik zespołu, kierownik pracowni, generalny projektant, wiceprezes zarządu - dyrektor projektowania i rozwoju, pełnomocnik dyrektora – doradca zarządu,

- w latach 1990 – 1992 na Politechnice Poznańskiej jako wykładowca,

- w latach 1998 – 2006 na Politechnice Warszawskiej jako wykładowca,

- w latach 2000 – 2008 na Politechnice Śląskiej jako wykładowca.

- od 2008 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.

- od 2009 - 2010 roku w NYSAGAZ Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Ponadto Pan Adam Matkowski jest wykładowcą Politechniki Śląskiej, wykładowcą AGH w Krakowie, Arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy IGG, organizatorem oraz wykładowcą Studium Podyplomowego na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pan Matkowski jest również redaktorem tomu IV oraz redaktorem naczelnym "Vademecum Gazownika” a także autorem wielu publikacji i prezentacji na Konferencjach Gazowniczych.

Jan Kruczak

Pan Jan Kruczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Wiertniczo – Naftowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: wiertnictwo) oraz studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Jan Kruczak ukończył kursy specjalistyczne: Training for Economic Staff of the Oil&Gas Industry w Houston (USA) i Calgary (Kanada). Poza powyższymi Pan Jan Kruczak ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1972 roku w Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, kolejno jako asystent kierownika wiertni, specjalista w dziale nowej techniki, kierownik działu planowania i analiz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, wiceprezes zarządu - dyrektor ekonomiczny, prezes zarządu – dyrektor naczelny.

- od 2009 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.

- od stycznia 2012 – emerytura.

Żaden z powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Marek Mazurek Prezes Zarządu
2015-04-14Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »