Reklama

TARCZYNSKI (TAR): Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Tarczyński S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.04.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków i powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: Edmunda Bienkiewicza, Elżbietę Tarczyńską, Piotra Łyskawę, Krzysztofa Wachowskiego i jednego nowego Członka Tadeusza Trziszkę.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:

Reklama

1. Imię i Nazwisko: Edmund Bienkiewicz

Pan Edmund Bienkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku zastępcy dyrektora administracyjnego. W ramach wykonywanych obowiązków w Spółce, Pan Edmund Bienkiewicz podlega dyrektorowi administracyjnemu.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1973 – 1984 w WSS "Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, kolejno jako: stażysta, wiceprezes zarządu oraz prezes zarządu,

• w latach 1985 – 1989 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,

• w 1989 roku w WSS "Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, jako prezes zarządu,

• w latach 1990 – 1998 w Szkole Podstawowej w Sułowie pracował jako dyrektor,

• od roku 1990 w Radzie Miejskiej w Miliczu, kolejno jako: członek zarządu miejskiego, radny, a także przewodniczący rady miejskiej (w latach 1998 – 2003, 2007 – 2010 oraz od 2011 roku do chwili obecnej),

• od roku 1998 w Spółce, kolejno jako: dyrektor, specjalista ds. rozliczeń oraz zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych,

• od roku 2005 w Spółce jako przewodniczący rady nadzorczej,

• w latach 2006 – 2011 w Dobrosława sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako przewodniczący rady nadzorczej,

• od roku 2010 - 2015 w Fundacji Tarczyńskich jako wiceprezes zarządu.

• od roku 2012 w Tarczyński Marketing Sp. z o.o. jako prokurent.

Pan Edmund Bienkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: ekonomika handlu). Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uprawniający do nauczania w szkole.

Pan Edmund Bienkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Imię i Nazwisko: Elżbieta Tarczyńska

Pani Elżbieta Tarczyńska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, na stanowisku specjalisty public relations.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1985 – 1990 w Szkole Podstawowej w Miliczu jako nauczyciel,

• w latach 1990 – 1993 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,

• w latach 1993 – 1999 w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,

• w latach 1999 – 2004 w Spółce, kolejno jako członek zarządu oraz wiceprezes zarządu,

• w latach 2000 – 2006 w Tarella s.c. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,

• od roku 2007 w Tarella sp.j. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,

• od roku 2005 w Spółce jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,

• w latach 2006 – 2011 w Dobrosława sp. z o.o. z siedzibą w Sławie, jako członek rady nadzorczej.

Pani Elżbieta Tarczyńska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne we Wrocławiu (kierunek: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne).

Pani Elżbieta Tarczyńska wspólnie z Panem Jackiem Tarczyńskim są założycielami Fundacji Tarczyńskich, działającej od roku 2009.

Pani Elżbieta Tarczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Imię i Nazwisko: Piotr Łyskawa

Przebieg pracy zawodowej:

• od 2012 Członek Rady Okręgowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

• od roku 2011 Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.

• od roku 2009 - w Avanta Audit z siedzibą w Bielanach Wrocławskich jako partner i wspólnik

• w latach 2003-2009 w Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor, Biegły Rewident

• w latach 1995- 2003 w Ernst & Young Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Menager ds. Audytu

Pan Piotr Łyskawa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto odbył półroczne stypendia naukowe na Technical University of Denmark oraz Glasgow Caiedonian University. Pan Piotr Łyskawa uzyskał certyfikaty ACCA Professional Qualification, ACCA Practing Certificate oraz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Pan Piotr Łyskawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Łyskawa spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej.

4. Imię i Nazwisko: Krzysztof Wachowski

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2012 – 2013 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• od roku 2007 w Tarczyński SA jako wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy,

• w latach 2006 – 2007 w Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie jako członek rady nadzorczej,

• w latach 2006 – 2007 w Impel Security Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako prokurent,

• w roku 2006 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• w latach 2004 – 2005 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,

• w latach 2001 – 2004 w Impel Security Polska z siedziba we Wrocławiu jako członek zarządu,

• w latach 1998 – 2000 w Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako wiceprezes zarządu,

• w latach 1997 – 1999 w Fadroma S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• w latach 1994 – 1998 w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako inspektor.

Pan Krzysztof Wachowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania (kierunek: informatyka) Politechniki Wrocławskiej. Ponadto Pan Krzysztof Wachowski ukończył Ecole Mastere "Genie des Systemes Industriels” (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) na Politechnice Wrocławskiej i Ecole Centrale Paris oraz studia podyplomowe: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Krzysztof Wachowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Imię i Nazwisko: Tadeusz Trziszka

Przebieg pracy zawodowej:

• 1996 – 2002 Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i współpracy z zagranicą (dwie kadencje)

• od 1996 do chwili obecnej członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego

• od 1997 r. Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

• od 1998 r. reprezentujący Akademię Rolniczą obecnie Uniwersytet Przyrodniczy i członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.

• od 1998 przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów jajczarskich "OVOPOL” w Nowej Soli.

• od 2002 kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: a) Agro-Unia; b) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle żywnościowym.

• 2004-2005 powołany przez Ministra Nauki i Informatyzacji na eksperta w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie "Zdrowie i Życie”

• od 2006 Ekspert Regionalnej Sieci Naukowo-gospodarczej "Biotech”

• od 2006 członek Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

• 2006 – 2008 Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z gospodarką, instytucjami rządowymi i samorządowymi regionu.

• 2007-2010 członek Zespołu specjalistycznego ds. oceny czasopism naukowych przy

• Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• od 2007 r. przewodniczący Rady Klastra NUTRIBIOMED

Absolwent Technikum Rolniczego w Bożkowie (1967), po którym podjął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Doktoryzował się w zakresie nauk rolniczych w 1977 na Wydziale Technologii Żywności wrocławskiej AR w oparciu o pracę pt. Zmiany w strukturze błony witelinowej jaj kurzych pochodzących z różnych okresów chłodniczego przechowywania. Habilitował się w Poznaniu w oparciu o rozprawę zatytułowaną Fizykochemiczna i technologiczna charakterystyka pian z białka jaja. 28 listopada 1994 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technologii drobiu i jaj, w tym projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim.

Pan Tadeusz Trziszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tadeusz Trziszka spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.

.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Marek PiątkowskiWiceprezes Zarządu
2017-04-28Tomasz DotkuśProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »