PKOBP (PKO): Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 30 czerwca 2011r. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 36/2011 - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 30 czerwca 2011r.

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Reklama

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

Ponadto Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku - zwołane na 30 czerwca 2011 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Cezarego Banasińskiego,

- Tomasza Zganiacza,

- Jana Bossaka,

- Mirosława Czekaja,

- Krzysztofa Kiliana,

- Ewę Miklaszewską,

- Piotra Marczaka,

- Marka Mroczkowskiego,

- Ryszarda Wierzbę.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Cezary Banasiński, Tomasz Zganiacz, Jan Bossak, Mirosław Czekaj, Krzysztof Kilian, Ewa Miklaszewska, Piotr Marczak, Marek Mroczkowski, Ryszard Wierzba zostali powołani na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się 30 czerwca 2011 r.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

1. Pana Cezarego Banasińskiego - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,

2. Pana Tomasza Zganiacza - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Cezary Banasiński

Jest doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziałów Zarządzania oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2001-2007 był Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Od 2006 do 2007 roku był członkiem Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. W latach 2005-2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Od 2002 do 2004 roku był szefem Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji".

W latach 1999-2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie odpowiadał za harmonizację prawa polskiego z prawem UE.

W latach 1997 - 2000 r. był radcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucjonalnego, odpowiedzialnym za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Stypendysta m.in. Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Konstancji i Monachium.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji; książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego.

Tomasz Zganiacz

Doświadczony menedżer, obecnie jest dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Do czerwca 2009 roku był prezesem giełdowej spółki deweloperskiej TRITON DEVELOPMENT S.A., a wcześniej m.in. wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowego ARKSTEEL S.A., kierownikiem działu kredytów banku SOCIETE GENERALE, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi i innymi uczestnikami rynków kapitałowych.

Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, współtworzył strategie rozwoju. Ma bogate doświadczenie związane z nadzorowaniem spółek prawa handlowego, jest członkiem rady nadzorczej Grupy PHN SA.

Z wykształcenia inżynier i absolwent podyplomowych studiów MBA.

Jan Bossak

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). Stypendysta rządu Japonii, doktorant Uniwersytetu Cesarskiego w Osaka (lata 1972-74). Profesor wizytujący uniwersytety w Stanach Zjednoczonych (Seton Hall University), Japonii (Uniwersytet Kyoto - 1980-81 i Uniwersytet Ryukoku - 1985-86), Wielkiej Brytanii (High Wycombe, Buckinghamshire - 1977 r.) oraz Belgii (Uniwersytet w Brukseli - 1978 r.). Staż naukowy w Wiedeńskim Instytucie Badan Porównawczych (1983 r.). Absolwent kursu Exectutive Corporate Finance Uniwersytetu Minnesota (1991 r.) oraz International Finance LSE (1995 r.) w Londynie.

Prof. J. W. Bossak jest profesorem nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej - w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Specjalizacja naukowa - międzynarodowe stosunki gospodarcze, systemy gospodarcze, finanse, konkurencyjność międzynarodowa, integracja europejska. Wcześniej był sekretarzem naukowym Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (1983-87) oraz dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej SGH (1990-1993).

W latach 1991-1992 prof. J. W. Bossak był prezesem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, w latach 1995-1997 prezesem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, a od 1999 do 2003 r. prezesem banku inwestycyjnego Erste Securities Polska SA. Założyciel (w 2000 r.) i wiceprzewodniczący Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego.

Przewodniczący rad nadzorczych spółek, m.in. Pierwszego Polsko Amerykańskiego Banku w Krakowie, Stilonu SA w Gorzowie, Famuru SA, Tarbudu SA, Milmetu SA. Doradca inwestycyjny m.in. Petrochemii Płock SA, Techmexu SA, Jelfy SA, Nippon Seiko Kaisha Polska SA, Sumitomo, Mitsui i Nichimen Trading Companies.

Publikacje książkowe w kraju i za granicą, w tym publikacje Banku Światowego, japońskiej agencji rządowej APO oraz Instytutu Szlaku Jedwabnego w Xi'an w Chinach. Najnowsze książki to: "Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania na progu XXI w." (wspólnie z W. Bieńkowskim), "Systemy gospodarcze a globalna konkurencja", "Instytucje, rynek i konkurencja we współczesnym świecie". Prof. J. W Bossak jest również autorem programów komputerowych: "Analizator" "Diagnoza Managera" i "Plan Strategiczny", a także promotorem prac doktorskich m.in. z zakresu nadzoru korporacyjnego, grup kapitałowych, systemów finansowych, zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz konkurencyjności międzynarodowej i atrakcyjności inwestycyjnej.

Mirosław Czekaj

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Biegły rewident .

W styczniu 2007 roku wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta.

W latach 2004 - 2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami.

Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach.

W latach 1992 -2009 brał udział w pracach rad nadzorczych spółek - w tym jako przewodniczący rady nadzorczej Remondis - Szczecin sp. z o.o, przewodniczący rady nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacji sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej MPT sp. z o.o w Warszawie.

Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego S.A.w Szczecinie.

Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.

Krzysztof Kilian

Na Politechnice Gdańskiej otrzymał wykształcenie wyższe techniczne jako magister mechanik. Swoją karierę rozpoczynał w Stoczni "Wisła" Gdańsk. W 1991 roku piastował funkcję Dyrektora Gabinetu Ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a następnie Dyrektora Generalnego w Urzędzie Rady Ministrów i Ministra Łączności. Później kolejno pełnił funkcje Doradcy Prezesa w Banku Handlowym i Senior Adviser'a w Morgan Stanley (w Londynie). W latach 1999 -2008 prowadził własną firmę konsultingową, współpracując z TDA Capital, Prokom Software, Asseco. Od 2008 roku pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem w Polkomtel SA. Posiada doświadczenie w pracy organów nadzorczych - zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Pl 2012, PKO BP S.A., TFI PZU S.A., PGF S.A., Poczta Polska, Fundacja Edukacji Bankowej, Fundusz Prywatyzacyjny Ministerstwa Prywatyzacji, KGHM S.A., BPH S.A.

Ewa Miklaszewska

Dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - w 1980 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w 1986 r. The Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, M.A. in International Affairs (Bologna Center), w 1989 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych a w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie była zatrudniona do 1983 r., a w latach 1983-2000 była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa, Instytut Ekonomii). W 1994 roku była zatrudniona w Ministerstwie Finansów w Departamencie Instytucji Finansowych na stanowisku Doradcą Ministra, a w 1995 r. w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Badań i Analiz. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku kierownika Zakładu Bankowości (Katedra Finansów, Wydział Finansów) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz (na drugim etacie) w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką licznych prac naukowych, uczestniczyła w stażach zagranicznych, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach rozwoju polskiego i globalnego rynku finansowego, szczególnie w zakresie strategii podejmowanych przez instytucje finansowe i polityki regulacyjnej.

Piotr Marczak

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od roku 1992 związany jest z Ministerstwem Finansów, zaczynając pracę w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz. Obecnie Pan Piotr Marczak pełni funkcję Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych, współudział w zarządzaniu płynnością budżetu państwa, w tym zarządzanie płynnością walutową. Kandydat jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Koleje Linowe S.A., w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Huty Będzin S.A., Huty Stalowa Wola S.A.

Marek Mroczkowski

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe - Advanced Managment Programme w INSEAD Fontainebleau, Francja. Od 2009 roku prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania w MRM Finance. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego MAŻEIKIU NAFTA AB na Litwie. W latach 2005 - 2006 był Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym UNIPETROL A.S., w Czechach (w okresie od 09.2005 - 04.2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego). W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego ELANA S.A. w Toruniu. W latach 2001-2002 był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym POLKOMTEL S.A., a między 1994 rokiem a 2001 rokiem Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym PKN ORLEN S.A. Pełnił też funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Eda Poniatowa S.A (1986-1994). Posiada doświadczenie w pracy organów nadzorczych - zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: IMPEXMETAL S.A., ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A., POLKOMTEL S.A., ANWIL S.A., MOSTOSTAL Kraków S.A.. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej ZCH POLICE SA.

Ryszard Wierzba

Prof. dr hab., jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), w 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1981 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1991 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Banku Inwestycyjnym (Oddział Wojewódzki w Gdańsku), gdzie pracował do 1969 r na stanowisku inspektora. W latach 1970-1972 ukończył Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim i od 1972 roku do chwili obecnej jest pracownikiem naukowym tej uczelni, gdzie przeszedł kolejne stopnie kariery naukowej od starszego asystenta w latach 1972-1973, poprzez adiunkta w latach 1973-1982, docenta w latach 1982-1991, profesora nadzwyczajnego w latach 1991-1999 i od 1999 r. do chwili obecnej profesora zwyczajnego, kierownika Katedry Finansów. Ponadto, od 1993 r. jest zastępcą dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Jest autorem ponad 180 prac naukowych, członkiem organizacji naukowych, a także uczestnikiem licznych staży zagranicznych. Od 1991 r. był członkiem rad nadzorczych dużych spółek, w tym Banku Gdańskiego S.A. (1991-1996), Banku Handlowego w Warszawie S.A. (1998-2002), Polskich Sieci Elektro-Energetycznych S.A. w Warszawie (2005-2007), oraz PKO Banku Polskiego S.A. (2008-2009)

Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Lidia Wilk - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »