Reklama

PZU (PZU): Powołanie członków Zarządu - raport 69

Raport bieżący nr 69/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA”, "Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 roku, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza PZU SA powołała w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji, powierzając pełnienie funkcji członków Zarządu PZU SA, następujące osoby:

1. Pana Przemysława Dąbrowskiego,

2. Pana Rafała Grodzickiego,

3. Pana Dariusza Krzewinę,

4. Pana Tomasza Tarkowskiego.

Reklama

Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, której bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Kadencja obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Życiorysy powołanych członków Zarządu:

Przemysław Dąbrowski

Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA a także Advanced Management Program na IESE Business School. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.

Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach,

w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję członka Zarządu PZU Życie SA. Ponadto od kwietnia 2009 roku był Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansów w Grupie PZU, zaś od stycznia 2010 roku Dyrektorem Grupy PZU ds. Finansów w Centrali PZU. Od 21 grudnia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Jako Członek Zarządu PZU SA odpowiada za Pion Finansowy.

Pan Przemysław Dąbrowski zasiada ponadto w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: TFI PZU SA, Tower Inwestycje Sp. z o.o., AAS Balta, PZU Zdrowie SA, PZU Finanse Sp. z o.o. oraz Link4 TU SA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Przemysława Dąbrowskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Rafał Grodzicki

Pan Rafał Grodzicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz licznych szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, w tym: Międzynarodowej Szkoły Jakości, Europejskiego Modelu Zarządzania (UMBRELLA EFQM), "Strategic Management of Services Programme” i "International Marketing Programme”, INSEAD, Fontainebleau France, "Executive Management Seminar” Bank of America (San Francisco), "Banking Abroad Program” (Pacific Coast Banking School University of Washington).

Pan Rafał Grodzicki posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu bankiem i firmą ubezpieczeniową,

we wdrażaniu nowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych a także w budowaniu i zarządzaniu biznesem MSP (bankowość i ubezpieczenia). Ponadto dysponuje szeroką wiedzą na temat rynku ubezpieczeniowego, bankowego i finansowego w Polsce a także odnośnie perspektyw rozwoju tej branży na świecie.

Karierę zawodową rozpoczął w maju 1991 roku w Banku Handlowym w Warszawie SA Citibank Handlowy, gdzie pracował do stycznia 2004 roku kolejno na następujących stanowiskach: do czerwca 1992 roku jako Inspektor w Departamencie Kredytowym; do czerwca 1993 roku jako Specjalista w Departamencie Systemu Kredytowego i Analiz; do listopada 1994 roku jako Naczelnik Wydziału w Departamencie Polityki Kredytowej; do listopada 1997 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Rozwoju; do lutego1998 roku jako Dyrektor Oddziału Private Banking; do grudnia 2000 roku jako Dyrektor Departamentu Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów, następnie od stycznia 2001 roku do stycznia 2004 roku jako Dyrektor Zarządzający w Pionie Małych Przedsiębiorstw.

Od lutego 2004 roku do października 2006 roku pracował w PZU SA najpierw jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a od maja 2004 roku jako Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Finansowych oraz MSP. Od listopada 2006 roku do maja 2008 roku był Dyrektorem Koordynatorem ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej PZU SA i PZU Życie SA. Od sierpnia 2008 roku jest członkiem zarządu PZU Życie SA. Od czerwca 2008 roku do sierpnia 2008 roku był Dyrektorem Zarządzającym ds. Produktów Ubezpieczeniowych oraz Szefem Pionu Klienta Masowego PZU SA. Od grudnia 2009 roku do października 2010 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Oferty Publicznej w Centrali PZU SA. Od lutego 2010 roku jest Dyrektorem Grupy PZU. Odpowiada za operacje ubezpieczeniowe, operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa) oraz obszar biznesu zdrowotnego.

Od 2013 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Od ponad 10 lat jest również członkiem Rad Nadzorczych różnych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Pan Rafał Grodzicki zasiada ponadto w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: TFI PZU SA, PZU Centrum Operacji SA, Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance, AAS Balta oraz PZU Zdrowie SA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Rafała Grodzickiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dariusz Krzewina

Pan Dariusz Krzewina jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związany z branżą ubezpieczeniową.

W latach 1993-1998 zatrudniony w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie Spółce Akcyjnej ("PZU Życie SA”). Od września 1997 roku pełnił funkcję członka Zarządu PZU Życie SA.

W latach 1998-2001 zatrudniony w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. Od kwietnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku pełnił funkcję członka Zarządu.

W latach 2002-2004 zatrudniony w SAMPO Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. Od października 2002 roku do czerwca 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Sprzedaży.

Od sierpnia 2004 ponownie związany z Grupą PZU, gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie SA; od stycznia 2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego; następnie od marca 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA.

Od sierpnia 2007 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA. Jako Prezes Zarządu nadzoruje działalność Pionu Klienta Korporacyjnego, Pionu HR, Pionu Marketingu, Pionu Administracji i Logistyki, określonych komórek organizacyjnych w Centrali PZU Życie SA funkcjonujących poza pionami.

Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU SA. Odpowiada za Pion Klienta Korporacyjnego i Pion Administracji i Logistyki.

Pan Dariusz Krzewina zasiada ponadto w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: PZU Centrum Operacji SA oraz PTE PZU SA.

Pan Dariusz Krzewina nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PZU SA

w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Krzewina nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Tarkowski

Pan Tomasz Tarkowski jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończył również studia podyplomowe "Bezpieczeństwo ruchu drogowego” na Wojskowej Akademii Technicznej, "Ubezpieczenia Gospodarcze” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Psychologia zarządzania personelem” na Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na IESE Business School.

W latach 2001-2005 był uczestnikiem programu szkoleniowego "Akademia PZU” przeznaczonego dla wyselekcjonowanej kadry Grupy PZU. I etap programu stanowiły studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie. II etap programu obejmował m.in. szkolenia z zakresu zarządzania. Celem projektu było wyselekcjonowanie przyszłej kadry menedżerskiej Grupy PZU.

Pan Tomasz Tarkowski posiada szerokie doświadczenie z zakresu organizacji i zarządzania procesem likwidacji szkód i świadczeń we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, a także w inicjowaniu i organizacji wdrażania nowych technik, procedur i zmian organizacyjnych w operacjach związanych z likwidacją szkód i świadczeń.

Z Grupą PZU jest związany od 1996 roku. Początkowo zajmował się kontrolą wewnętrzną oraz tematyką przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej jako specjalista i Kierownik Sekcji w Biurze Audytu Wewnętrznego, a następnie jako Naczelnik Wydziału Kontroli Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Biurze Kontroli Wewnętrznej PZU SA. W latach 2002 - 2005 pracował w pionie likwidacji szkód jako Naczelnik Wydziału Technicznego w Biurze Likwidacji Szkód. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Centrum Likwidacji Szkód oraz Dyrektorem ds. Likwidacji Szkód w Oddziale Okręgowym PZU SA w Warszawie. W latach 2007-2011 jako Członek Zarządu PZU Ukraina nadzorował obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. Jako Członek Rady Nadzorczej SOS Service Ukraine, spółki zależnej od PZU Ukraina odpowiadał za działalność assistance.

Od lutego 2011 roku był Dyrektorem Grupy PZU w Centrali PZU i Pełnomocnikiem Zarządu ds. Likwidacji Szkód i Świadczeń w PZU Życie, odpowiedzialnym za organizację procesu likwidacji szkód i świadczeń.

Od kwietnia 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Od lipca 2011 roku pełni również funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Odpowiada za obszar likwidacji szkód i świadczeń oraz assistance.

Ponadto Pan Tomasz Tarkowski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Pomoc SA oraz zasiada w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta.

Pan Tomasz Tarkowski jest także członkiem Rady Biura Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Tomasza Tarkowskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-24Andrzej KlesykPrezes ZarząduAndrzej Klesyk
2015-06-24Sławomir NiemierkaProkurentSławomir Niemierka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »