Reklama

GETINOBLE (GNB): POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU - raport 53

Raport bieżący nr 53/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu:

1. Pana Artura Klimczaka jako Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu,

2. Pana Jerzego Pruskiego jako Wiceprezesa Zarządu,

3. Pana Karola Karolkiewicza jako Członka Zarządu,

4. Pana Krzysztofa Basiągę jako Członka Zarządu,

Reklama

5. Pana Macieja Szczechurę jako Członka Zarządu,

6. Pana Radosława Stefuraka jako Członka Zarządu

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r.

Pan Marcin Dec, który nie został ponownie powołany w skład Zarządu Banku, będzie pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r. Powodem do niekandydowania, podanym przez Pana Marcina Deca, są jego plany związane z rozwojem naukowym.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu:

Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe

• 2017 – pełni obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 2015 – 2016 Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA

• 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA

• 2012 – 04.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA

• 2009 – 2012 Członek Zarządu Banku Millennium SA

• 2005 – 2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA

• 2003 – 2005 Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 2000 – 2002 Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 1990 – 2000 Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

Pan Artur Klimczak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Jerzy Pruski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

• 2017 – Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich;

• 2016 – 2017 ekspert zewnętrzny Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego;

• 2009 – 2016 Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

• 2010 – 2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego;

• 2012 – 2015 Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers;

• 2013 – 2016 członek Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członek Resolution Committee (European Banking Authority)

• 2008 – 2009 Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA;

• 2004 – 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee

• 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej;

• 1991 – 1997 pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu;

• 1983-2009 zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. na stanowisku adiunkta.

Pan Jerzy Pruski, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne "Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA.

Doświadczenie zawodowe

• 05.2012 – obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

• 05.2011 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.)

• 06.2014 – 03.2015 Członek Rady Getin Leasing S.A.

• 03.2012 – 04.2012 Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

• 01.2010r. – 05.2012 Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje:

• 01.2010r. – 09.2010 Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki;

• 10.2010r. – 05.2012 Członek Zarządu

• 10.2009 – 01.2010 Getin Bank S.A. pełnione funkcje:

• 10.2009r. – 12.2009 Doradca Zarządu ds. IT, 12.

• 12.2009r. – 01.2010 Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki

• 05.2009 – 01.2010 Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A.

• 09.2008. – 09.2010 współpraca z Noble Securities S.A.

• 11.2006 – 09.2010 Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

• 07.2005 – 04.2009 współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A

• 03.2004 – 10.2005 współpraca z Open Finance Spółka Akcyjna

• 06.2000 – 02.2004 współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o.

Pan Karol Karolkiewicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Krzysztof Basiaga posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University w Chicago, kierunek Finanse przedsiębiorstw. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Doświadczenie zawodowe

• 04.2016 – obecnie Prezes Zarządu ProEkspert sp. z o.o. w Warszawie

• 01.2015 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 04.2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

• 10.2012 – obecnie Prezes Zarządu Sax Development Sp. z o.o. we Wrocławiu.

• 2010 - 12.2014 Dyrektor Zarządzający obszarem finansowym Getin Noble Banku S.A. w Warszawie

• 2010 – 2012 Członek Zarządu MW Trade S.A. we Wrocławiu

• 2010 – 2011 Członek Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A.

• 2009 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.

• 2004 – 01.2010 Wiceprezes Zarządu Getin Bank S.A. w Katowicach

• 2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A,

• 2000 – 2001 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. w Katowicach

• 1999 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w Katowicach

• 1993 – 2004 Górnośląski Bank Gospodarczy SA w Katowicach

• 1991 – 1993 Bank Gospodarki Żywnościowej – na stanowisku: ekonomista

Pan Krzysztof Basiaga zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maciej Szczechura posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe

• 03.2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

• 10.2012 – obecnie Prezes Zarządu Fundacja Noble - Noble Foundation

• 06.2012– obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 03.2012 - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (do 2015 Członek Rady Nadzorczej)

• 02.2012 – 06.2014 Członek Rady Nadzorczej Getback S.A.

• 11.2010 – 03.2015 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.

• 11.2010 – 01.2016 Prezes Noble Concierge Sp. z o.o.

• 10.2010 – 05.2012 Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 04.2006 – 08.2010 Wiceprezes Zarządu Euro Bank S.A.

• 07.2005 – 04.2006 Dyrektor Zarządzający Euro Bank S.A.

• 05.2004 - 07.2005 Dyrektor Marketingu Euro Bank S.A.

• 1998 – 2003 agencja marketingowa DDB Warszawa

Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Doświadczenie zawodowe

• 06.2016 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Biuro Informacji Kredytowej SA

• 02.2013 – obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

• 06.2012 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A.)

• 06.2008 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A.

• 06. 2013 – 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A.

• 02.2012 – 06.2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A.

• 05.2013 – 04.2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A.

• 05.2011 – 06.2012 Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.)

• 10.2010 – 05.2012 Getin Noble Bank SA, Członek Zarządu

• 11.2009 – 03.2016 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing SA

• 10.2009 – 01.2010 Getin Bank SA, Członek Zarządu

• 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU Europa S.A.

• 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A.

• 02.2008 - 01.2010 Członek Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi

• 02.2008 - 01.2010 Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumuni

• 11.2007 - 11.2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A.

• 06.2007 - 03.2010 Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie

• 05.2007 – 01.2010 Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów)

• 04.2007 – 09.2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, Członek Rady Nadzorczej

• 07.2008 – 10.2009 Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

• 07.2008 – 10.2009 Członek Rady Nadzorczej Getin Banku S.A.

• 09.2007 – 03.2010 Członek Zarządu Getin Holding S.A.

• 11.2006 – 09.2007 Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.

• 07.2001 – 11.2006 Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego, Lukas Bank S.A.

• 04.2003 – 06.2006 Członek Zarządu Accord Finance S.A.

Pan Radosław Stefurak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-11Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2017-04-11Maciej SzczechuraCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »