Reklama

ASSECOPOL (ACP): Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. ("Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. powołała Pana Krzysztofa Groyeckiego na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji obejmującej lata 2012-2016 począwszy od dnia 1 czerwca 2016 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu na nową 5 (pięcio) letnią wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.

Reklama

Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu powołani zostali: Pan Przemysław Borzestowski, Pan Tadeusz Dyrga, Pan Krzysztof Groyecki, Pan Rafał Kozłowski, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pan Przemysław Sęczkowski, Pan Robert Smułkowski.

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2017 r.

*

Pan Krzysztof Groyecki – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dyplom: mgr inż. Informatyk.

W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000 był założycielem i współwłaścicielem oraz członkiem zarządu PiK-Net Sp. z o.o., następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o., w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A., w latach 2004- 2006 sprawował funkcję członka zarządu RUM IT Sp. z o.o.. W latach 2005-2008 był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A. oraz Sygnity S.A., kolejno w latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG S.A. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland S.A.

Ponadto, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika S.A. (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007- 2013).

Pan Krzysztof Groyecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Groyecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Adam Góral - jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

Jest współzałożycielem Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010.

Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s., Asseco South Eastern Europe S.A., Asseco Western Europe S.A., Asseco Data Systems S.A., Novum Sp. z o.o., Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA S.A., oraz Insseco Sp. z o.o., a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions S.A. Członek Rady Nadzorczej ASSECO RESOVIA S.A. oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu,

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

Pan Adam Góral nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Przemysław Borzestowski - jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w roku 1991 ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. W roku 1996 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1997–2003 zajmował kierownicze stanowiska w Prokom Software S.A. jako osoba odpowiedzialna za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku bankowego i kapitałowego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a potem Przewodniczącego spółki Epsilio S.A. Równocześnie Członek Rady Nadzorczej Postdata S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. Od roku 2003 również Członek Zarządu Softbank S.A.

Od lutego 2004 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Poland, a od roku 2007 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za Pion Administracji Publicznej, Pion Rynku Kapitałowego oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Pan Przemysław Borzestowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Borzestowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Tadeusz Dyrga - ukończył Politechnikę Gdańską. W latach 1973-1986 nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu naukowo–badawczego na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1992 pełnił funkcję Kierownika, później Zastępcy Dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej–PROKOM.

Od roku 1992 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PROKOM Software System Sp. z o.o., w tym czasie zarządzał dużymi projektami o zasięgu krajowym takimi jak: informatyzacja procesów zarządczych Telekomunikacji Polskiej w centrali oraz jej wszystkich oddziałach terenowych, a także kompleksową informatyzacją Najwyższej Izby Kontroli w obszarze prowadzonej działalności merytorycznej oraz zarządczej.

Od roku 1997 Dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu w Prokom Software S.A. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt kompleksowej informatyzacji działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych połączonej z wdrażaniem reformy emerytalno-rentowej. Od roku 2001 Wiceprezes Zarządu Prokom Software S.A. do czasu włączenia tej spółki do Asseco Poland S.A.

Od kwietnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za Pion Ubezpieczeń Społecznych, Pion Utrzymania Systemów i Pion Opieki Zdrowotnej.

Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tadeusz Dyrga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Rafał Kozłowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006.

W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998–2003 pełnił funkcję Starszego Menedżera w firmie Veraudyt. W latach 2004–2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A.

Od maja 2008 r. do maja 2012 r. był Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A., a jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do grupy oraz zarządza Pionem Logistyki. Jest również Prezesem Zarządu UNIZETO Technologies S.A. oraz Członkiem Zarządu Infovide-Matrix S.A., Wiceprezesem Zarządu Asseco Western Europe S.A., Członkiem BoD R-Style Softlab i Formula Systems.

Pan Rafał Kozłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Kozłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Marek Panek - absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP Ltd. Sp. z o.o. Od 1995 r. pracował w Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.

Obecnie sprawuje funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczący Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd., Członek Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Przewodniczący Rady Dyrektorów Asseco Danmark A/S., Członek Rady Dyrektorów Sintagma UAB. Jest również Prezesem Zarządu klubu sportowego Asseco Resovia S.A.

Od stycznia 2007 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unizeto Technologies S.A., Asseco Danmark A/S, Członek Rad Nadzorczych Asseco Central Europe a.s., SINTAGMA UAB, Asseco Lietuva UAB, Asseco Kazakhstan LLP, R-Style Softlab JSC.

Pan Marek Panek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Panek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Paweł Piwowar - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.

W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 r. był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG S.A. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGS Software.

Od października 2009 r. jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa, Pion Przedsiębiorstw, Pion Rolnictwa, Pion Telekomunikacji i Mediów. Jest również Prezesem Zarządu Infovide-Matrix S.A., spółki należącej do Grupy Asseco oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGS Software S.A

Pan Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Zbigniew Pomianek - absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990–1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o.

Współtworzył Asseco Poland S.A., gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000–2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System S.A. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz ZUI Novum Sp. z o.o.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. Odpowiada za Pion Banków Komercyjnych, Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-office i Dział Compliance.

Pan Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Przemysław Sęczkowski - jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992–1997 zatrudniony w Banku Gdańskim S.A., gdzie był Dyrektorem Departamentu, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionów Skarbu.

W latach 1997–1998 Wiceprezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. Między rokiem 1999 a 2001 Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno-Finansowych w PPUP Poczta Polska, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym i Bankiem Pocztowym. Od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku Dyrektor w firmie doradczej Concordia Sp. z o.o. Od 2004 roku, do połączenia z Asseco Poland, pełnił funkcje Członka Zarządu Softbank S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych, m.in.: Impexmetalu S.A., Banku Pocztowego S.A. oraz PTE Pocztylion i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe oraz Asseco Central Europe, Przewodniczący Rady Dyrektorów Asseco Lietuva i UAB Sintagma. Prezes Zarządu Asseco Western Europe S.A

Prezes Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA SPÓŁKA AKCYJNA, Członek BoD R-Style Softlab JSC, Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiedzialny za Dział PR i Relacji Inwestorskich oraz Dział Marketingu.

Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Sęczkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Robert Smułkowski - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki.

Od 1986 do 1989 roku specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A.

Od roku 1989 zatrudniony w Softbank Sp. z o.o. Od 1990 roku Członek Zarządu tej spółki odpowiedzialny kolejno za serwis i wdrożenia, rozwój oprogramowania i sprzedaż. Do września 2004 roku nadzorował większość projektów prowadzonych przez Softbank S.A.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiedzialny za Pion PKO BP.

Pan Robert Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Robert Smułkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-22Adam GóralPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »