PKOBP (PKO): Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 20/2017 – Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”)

Reklama

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza Banku w dniu 14 czerwca 2017 r. podjęła uchwały powołujące na następujące stanowiska w Zarządzie Banku:

1) Pana Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku,

2) Pana Rafała Antczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

3) Pana Janusza Derdę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

4) Pana Bartosza Drabikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

5) Pana Maksa Kraczkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

6) Pana Mieczysława Króla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

7) Pana Piotra Mazura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

8) Pana Jakuba Papierskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

9) Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane na wskazane stanowiska w Zarządzie Banku, na kolejną wspólną kadencję Zarządu Banku, rozpoczynającą się z dniem 2 lipca 2017 r.

Poniżej Bank przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.:

Zbigniew Jagiełło

Zbigniew Jagiełło (ur. 1964 r.) Prezes Zarządu Banku od października 2009 r., powołany na kolejne kadencje w 2011 r. i 2014 r. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako Wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A.

W okresie dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

• przeprowadzenie Banku z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej,

• przygotowanie i realizację strategii Banku na lata 2010-2012 oraz 2013-2015, które zaowocowała zdecydowanym wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych;

• dostosowanie Banku do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów,

• przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Banku w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych.

Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Był Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Dwukrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011 i 2014) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska w latach 2012, 2014 i 2015 zaliczył go do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z "25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 wyróżniony przez KIG medalem za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości, a przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego statuetką eDukata za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych oraz skuteczne budowanie koalicji na rzecz standardu płatności mobilnych. Serwis branżowy Mediarun.com uznał go za najbardziej pro-marketingowego prezesa, a kapituła Responsible Business Awards przyznała mu tytuł Outstanding CEO Philanthropist.

Rafał Antczak

Pan Rafał Antczak (ur. 1970 r.) to ekonomista i menedżer z ponad 20-letnią praktyką międzynarodową i krajową w realizacji projektów dla firm sektora finansowego i realnego, rządów oraz instytucji badawczych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Comprehensive Course in Market Economics na Joint Vienna Institute (1997). Od października 2008 r. do stycznia 2017 r. związany z Deloitte Consulting S.A., w randze Członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za analizy i prognozy mikro- i makroekonomiczne oraz doradztwo strategiczne i biznesowe. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Głównego Ekonomisty Grupy PZU, pełniąc równolegle funkcje członka Rad Nadzorczych: PZU Asset Management, PZU-Ukraina, PZU-Ukraina Ubezpieczenia na Życie oraz UFG. W latach 2006-2008 aktywny wykładowca na Wydziale Zarządzania i studiach MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2006 ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa. Autor licznych publikacji z dziedziny ekonomii oraz analiz rynkowych.

Janusz Derda

Janusz Derda (ur. 1969 r.) jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: Informatyka, specjalność: Oprogramowanie Metod Numerycznych).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości, rozwoju architektury systemów IT, kreowania rozwiązań informatycznych dla narzędzi scoringowych oraz automatyzacji przetwarzania wniosków kredytowych.

W latach 1994-95 pracował w Z.E.T.O. Opole sp. z o.o. jako projektant i programista. W 1997 r. był zatrudniony w INEKOM s.c. w Opolu. W latach 1998 - 2000 był zatrudniony w Wielkopolskim Banku Kredytowym 1 Oddział w Opolu, a od 2000 r. w Banku Zachodnim WBK S.A., początkowo w zespole kredytowym, a później w zespole CRS. Następnie w BZ WBK S.A. pracował w Departamencie Systemu Centralnego, początkowo jako ekspert, następnie jako Kierownik Zespołu Rozwoju i Centralizacji Procesów oraz z-ca Dyrektora Departamentu d.s. Rozwoju. W latach 2008-2010 był Zastępcą Dyrektora Obszaru IT ds. Operacyjnych. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję CIO Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za: tworzenie strategii rozwoju architektury systemów IT, wspieranie biznesu i kreowanie rozwiązań informatycznych, nadzór nad budżetem inwestycyjnym i operacyjnym IT, utrzymanie ciągłości biznesowej systemów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego IT.

Od czerwca do listopada 2016 r. Dyrektor Programu w firmie Fiserv odpowiedzialny za wdrożenie systemu centralnego.

Bartosz Drabikowski

Bartosz Drabikowski (ur.1970 r.) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Banku od 20 maja 2008 r.

Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD.

W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej Banku: Inteligo Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Maks Kraczkowski

Maks Kraczkowski (ur. 1979 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII Kadencji: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP – od 2015, Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP – w latach 2005-2007, Członek Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, Przewodniczący podkomisji stałej Trybunału Konstytucyjnego.

Ma wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa, znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Jako poseł czterech kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w swojej działalności ukierunkowany był na sprawy gospodarki i rynku finansowego.

Mieczysław Król

Bankowiec, finansista, menadżer, (ur. 1958 r.), magister ekonomii, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finansów i Statystyki) i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów).

Z bankowością i finansami związany zawodowo od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim. Wieloletni dyrektor w Banku. W latach 2006-2010 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku, następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Finansowo – Bankowego w Warszawie. W roku 2007 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków. Wykładał w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów poruszających tematykę bankową i ekonomiczną.

W latach 1998 – 2002 był radnym Powiatu Warszawskiego. Był Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002 - 2014 był radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie m.st. Warszawy był m.in. Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. W swojej działalności społecznej kierował Społeczną Radą Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Piotr Mazur

Piotr Mazur (ur. 1966 r.) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Po studiach w 1991 r. rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, w obszarze kredytów. W 1992 r. zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. był związany z BZ WBK SA.

W latach 1992-2000 r. pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych a następnie w latach 2000-2005 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego a od marca 2012 r. także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Jakub Papierski

Jakub Papierski (ur. 1972 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 r. do września 2003 r. pracował w Banku Pekao S.A. jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku . W październiku 2003 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.

Jan Emeryk Rościszewski

Jan Emeryk Rościszewski (ur. 1965 r.), polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 – 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z Paribas. W latach 1998 - 2016 r. jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.

Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE (od 1999), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000 – 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 – 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A. (od 2011).

W latach 1981 – 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 r. pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem zarządu Fundacji Karta z Dziejów (od 2007 r.) oraz członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z treścią oświadczeń żadna z powołanych osób:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej,

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej,

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PKO Bank Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »