Reklama

PKOBP (PKO): Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 12/2011 - Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA", "Bank") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA podjęła uchwały powołujące:

- Pana Piotra Stanisława Alickiego na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Bartosza Drabikowskiego na stanowisko funkcji wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Jarosława Myjaka na stanowisko funkcji wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Jacka Obłękowskiego na stanowisko funkcji wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Jakuba Papierskiego na stanowisko funkcji wiceprezesa Zarządu Banku

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO Banku Polskim S.A. na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

Informacje o powołanych członkach Zarządu PKO Banku Polskiego SA:

Piotr Stanisław Alicki

Piotr Stanisław Alicki (ur. w 1964 roku) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości. W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA - początkowo jako z-ca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, w ostatnich czterech latach kierował Pionem Informatyki. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny oraz zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym banku. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie całego procesu integracji. W latach 1999-2010 Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. W latach 2000-2010 był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 jej przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA. Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", laureat konkursu "Lider Informatyki 1997" oraz "Lider Informatyki 2010".

Piotr Stanisław Alicki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku od 2 listopada 2010 r. odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług .

Bartosz Drabikowski

Bartosz Drabikowski (ur. 1970 r.) jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana - Champaign. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i szkoleniach m.in. w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank, Rheinische Hypothekenbank, Komisji Europejskiej, Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był również stypendystą The German Marshall Fund of the United States. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Finansów, gdzie do roku 2006 zajmował kolejno stanowiska: radcy Ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję członka Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Ponadto, był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2004-2005), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2005), zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w NBP (2002-2005), a także członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (2002-2004), Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2004-2007) oraz Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (1998-2006). Lata 2003-2005 to okres, kiedy w ramach UE był członkiem Financial Services Committee, European Banking Committee i European Securities Committee.

Bartosz Drabikowski pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Banku od 20 maja 2008 r. odpowiedzialnego za Obszar Finansów i Rachunkowości, dyrektora finansowego Grupy PKO Banku Polskiego S.A.

Jarosław Myjak

Jarosław Myjak (ur. 1955 r.) jest absolwentem Studiów Amerykańskich na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował Ekonomię na Uniwersytecie w Toronto. Absolwent programów General Management Programme (1998-1999), INSEAD-CEDEP Fontainebleau, Columbia Business School. Członek Rady Adwokackiej i OIRP. Był radcą prawnym w Kancelariach Altheimer & Gray i Dewey & LeBouef. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój grup Commercial Union w Polsce i na Litwie. Posiada 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu holdingiem, grupą finansową i nadzorem właścicielskim. W latach 2000-2004 prezes Grupy Commercial Union w Polsce i na Litwie. W latach 1998-2004 prezes Zarządu CU Polska TUnŻ, Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek CU w Polsce i na Litwie: PTE, TFI, Asset Management, Agent Transferowy oraz CU Litwa. Był członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej BGŻ SA oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA, przewodniczącym Rad Nadzorczych Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA. W 2006 i od 2008 Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialny za bankowość korporacyjną. Był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem PIU, wiceprezydentem PKPP "Lewiatan". Menedżer Roku 2002. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Jarosław Myjak pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku od 15 grudnia 2008 r. odpowiedzialnego za Obszar Rynku Korporacyjnego.

Jacek Obłękowski

Jacek Obłękowski (ur. 1965 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizacja historia i dyplomacja. Ukończył kurs maklerski. Jest także absolwentem University of Navara - AMP. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 r. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., gdzie do 1998 r. pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią. Od września 1998 r. był pracownikiem Banku, gdzie pracował kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży i jednocześnie p.o. dyrektora Biura Obsługi Rekompensat, dyrektora zarządzającego Pionem Sieci oraz, od grudnia 2000 r. do czerwca 2002 r.- dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za nadzorowanie prac związanych z biznesowymi aspektami wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego. Do 2004 r. był przewodniczącym Rady Nadzorczej IFS. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej KBU. W latach 2002 - 2007 był Wiceprezesem Zarządu Banku odpowiedzialnym za obszar rynku detalicznego oraz marketing. W tym czasie był m.in. Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku, Członkiem Rady Dyrektorów VISA EUROPE. Był odpowiedzialnym za przejecie Inteligo. Od 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dominet Bank SA, a - po połączeniu - od 2009 do 2011 pełnił w BNP Paribas/Fortis Bank Polska SA funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych.

Jakub Papierski

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 zajmował stanowisko prezesa Zarządu. W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.

Jakub Papierski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku od 22 marca 2010 r. odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje:

Pan Piotr Stanisław Alicki, Pan Bartosz Drabikowski, Pan Jarosław Myjak oraz Pan Jakub Papierski nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Jacek Obłękowski oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A.,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej,

- od dnia objęcia stanowiska nie będzie członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A.,

- od dnia objęcia stanowiska nie będzie członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »