B3SYSTEM (B3S): Powołanie nowego składu Zarządu - raport 8

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd B3System S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2012 roku powołała z dniem 29 lutego 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Grażynę Kuś na okres kadencji obejmującej lata 2009-2011 oraz na okres nowej kadencji Zarządu obejmującej lata 2011-2014., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Roberta Wodzińskiego na okres nowej kadencji obejmującej lata 2012-2014 oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Jarosława Kolankowskiego na okres nowej kadencji obejmującej lata 2012-2014.

Reklama

Począwszy z dniem 29 lutego 2012 roku Zarząd Spółki będzie działał w trzyosobowym składzie: Grażyna Kuś - Prezes Zarządu, Robert Wodziński - Wiceprezes Zarządu oraz Jarosław Kolankowski - Wiceprezes Zarządu.

Zmiany polegające na ukształtowaniu nowego trzyosobowego składu zarządu na kończącą się i przyszłą kadencję, mają na celu usprawnienie organizacji oraz wzmocnienie zarządzania Firmą, w tym w szczególności w obszarze finansów i nadzoru nad aktywami Spółki, w celu efektywniejszego realizowania strategii Spółki prowadzącej do oczekiwanego przez Akcjonariuszy wzrostu wartości Spółki i umocnienia pozycji B3System na rynku.

Grażyna Kuś Prezes Zarządu

Wiek: 44 lata

Wykształcenie

1989 - 1994 Wyższe - ekonomiczne

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wydział Zarządzania

Kierunek : Marketing i Zarządzanie

Studia podyplomowe:

III 2003 - VI 2004 - Zarządzanie Finansami Firmy. Studium dla Dyrektorów Finansowych Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa/Serock

- Financial Management - Program for Financial Directors

The International Education Sociaty IES

1999 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunek : Zarządzanie i Finanse.

Podyplomowe Studium Rachunkowości

Doświadczenie zawodowe:

Od 02.06.2010 do 19.07.2010 Prezes Zarządu GYMNASION SA, Warszawa

Od 18.06.2008 do 17.11.2009 Członek Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO SA, Racibórz

Od 02.10.2006 do 07.04.2008 Prezes Zarządu Rafinerii Trzebinia SA / Dyrektor Generalny, Trzebinia

Od 01.09.2005 do 31.12.2008 Z-ca Dyr. ds. Spółek Strategicznych w PKN ORLEN S.A., Płock

Od 09.03.2006 do 02.10.2006 Członek Zarządu Rafinerii Trzebinia SA, ORLEN OIL sp. z o.o. i Rafinerii Nafty Jedlicze SA

Od 26.10.2005 do 31.12.2005 Członek RN oddelegowany do Zarządu Rafinerii Trzebinia SA

Od 01.04.2005 do 30.09.2005 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i zarządzania na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Od 01.04.2001 do 31.01.2005 Dyrektor Inwestycyjny w PZU NFI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Od 01.12.1999 do 31.05.2001 Dyrektor Biura Kontrolingu RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie,

Od 01.07.1999 do 30.11.1999 Z-ca Głównego Księgowego w RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie,

IX 1997 - X 1998 Kontroler Finansowy w Agros Holding S.A.

II 1997 - VII 1997 Portfolio and Treasury Accountant w Westfund Polska Sp. z o.o. w Warszawie

IX 1995 - I 1997 Makler Papierów Wartościowych w IB Austria Securities (Warsaw) S.A.

(obecna nazwa spółki po zmianie właściciela brzmi : Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie)

IX 1994 - VIII 1995 Makler Papierów Wartościowych w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (początkowo w O/Tychy a następnie w O/Warszawa).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Grażyna Kuś:

- nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Grażynie Kuś oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Grażyną Kuś a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Robert Wodziński - Wiceprezes Zarządu

Wiek: 43 lat

Pan Robert Wodziński aktualną funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od dnia 1 października 2010r. Kadencja Pana Roberta Wodzińskiego upływa w 2014r.

Wykształcenie:

Pan Robert Wodziński ukończył Petersburski Instytut Inżynierów Transportu, Kierunek Logistyka (rok ukończenia 1994).

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Robert Wodziński pracował / pełnił funkcje w:

- w latach 1994 - 1995 Avispom Sp. z o.o. - District Area Manager,

- w latach 1996 - 1999 Lumena Moskwa - Dyrektor Generalny,

- w latach 1995 - 2001 Lumena Sp. z o.o. - Dyrektor Sprzedaży,

- w latach 2001 - 2010 COPI S.A. - Prezes Zarządu

Pan Robert Wodziński do 2010r. był jednym z akcjonariuszy spółki Copi S.A., obecnie jest akcjonariuszem Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Wodziński:

- nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Robert Wodziński pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Robertowi Wodzińskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Robertem Wodzińskim a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Jaroslaw Kolankowski - Wiceprezez Zarządu

Wiek: 40 lat

Pan Jarosław Kolankowski aktualną funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od dnia 1 października 2010r. Kadencja Pana Roberta Wodzińskiego upływa w 2014r.

Wykształcenie:

Pan Jarosław Kolankowski ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie, uzyskując tytuł Magister Inżynier Informatyki (rok ukończenia 1996). Ponadto w 1999 ukończył Podyplomowe MBA, Executive Master of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Jarosław Kolankowski pracował / pełnił funkcje w:

- w latach 1996 - 1998 Polkomtel S.A. - Analityk, programista,

- w latach 1998 - 1999 PriceWaterhouseCoopers - Konsultant, Starszy Konsultant,

- w latach 1999 - 2003 HP - Architekt rozwiązań,

- w latach 2003 - 2005 IBM - Key Acoount Manager,

- w latach 2005 - 2007 Softdata Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny,

- w latach 2007 - 2010 Copi S.A. - Wiceprezes Zarządu.

Pan Jarosław Kolankowski do 2010r. był jednym z akcjonariuszy spółki Copi S.A., obecnie jest akcjonariuszem Emitenta oraz spółki Totmes TMT S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Jarosław Kolankowski:

- nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Jarosław Kolankowski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Jarosławowi Kolankowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Jarosławem Kolankowskim a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.
Robert Wodziński - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Kolankowski - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zarządy | powołanie | Emitent | powołania
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »