Reklama

ORBIS (ORB): Powołanie osób nadzorujących - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanych z dniem 15 czerwca 2010 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VIII kadencji członkach rady nadzorczej: Erez Boniel, Yann Caillère, Artur Gabor, Christian Karaoglanian, Jacek Kseń, Claude Moscheni, Andrzej Procajło, Andrzej Przytuła, Jarosław Szymański, Marc Vieilledent.

Reklama

EREZ BONIEL

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Erez Boniel

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu

pracy zawodowej:

Wiek: 44 lata. Od 1997 r. Dyrektor Finansowy GTC S.A., posiada tytuł C.P.A. (biegłego rewidenta) i B.A. (licencjat) w dziedzinie ekonomii i księgowości. Ukończył z wyróżnieniem program MBA, w latach 1990-93 audytor w firmie audytorskiej Barak & Co., następnie w latach 1993-96 kontroler finansowy w firmie branży budowlanej Reynolds Construction Company.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Członek Zarządu spółki GTC S.A.. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Orbis.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

YANN CAILL�RE

1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta:

15 czerwca 2010 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Yann Caillère

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Absolwent Thonon-les-Bains École Hôtelière. Yann Caillère rozpoczął karierę na arenie międzynarodowej jeszcze przed rozpoczęciem pracy w sieci Pullman (Frantel, następnie Société Française des Wagons Lits). W 1995 r. został zatrudniony w Disneyland Resort Paris na stanowisku Wiceprezesa Zarządzającego odpowiedzialnego za segment hoteli luksusowych i konferencji, następnie został Dyrektorem ds. Operacyjnych, a później Dyrektorem Generalnym. W październiku 2004 r. Pan Caillère rozpoczął pracę w Grupie Hotelowej Louvre jako Dyrektor Generalny.

Pan Caillère został zatrudniony w Accor w styczniu 2006 r. na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych odpowiedzialnego za hotele we Francji, Europie Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie, jednocześnie piastując stanowisko Dyrektora Generalnego marki Sofitel na całym świecie. Został także powołany w skład Komitetu Wykonawczego.

Od dnia 11 maja 2009 r. Pan Caillère jest Wiceprezesem Zarządu, odpowiada za działalność hotelarską Accor prowadzoną w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, za markę Sofitel na całym świecie, a także nadzoruje projekty i budowy hoteli na całym świecie.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Jak wyżej w pkt 4.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak.

ARTUR GABOR

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Artur Gabor

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa, magister, 1985)

University College London (Wydział Ekonomii,1979-1980)

Znajomość języków obcych:

Angielski (bardzo dobrze), Rosyjski (bardzo dobrze), Francuski (dobrze)

Obecne zatrudnienie:

Gabor&Gabor (doradztwo gospodarcze), partner

Doświadczenie zawodowe:

2005-2006, IBM Polska, Business Consulting Services, Dyrektor Sektora Finansowego

1998-2004, General Electric Capital, (Dyrektor d/s Rozwoju, Europa Środkowa, Rosja)

1994-1997, Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarzadzajacy, Polska)

1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)

1987-1990, CHZ Paged (Kierownik Działu d/s Rozwoju Rynku)

1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)

Udział w organizacjach gospodarczych

2003- 2004, Amerykańska Izba Handlu (Członek Zarządu)

2005- Amerykańska Izba Handlu (Członek Stałego Komitetu Doradczego)

2006- Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad

Nadzorczych PID)

Udział w radach nadzorczych:

2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.

2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

2001-2004 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.,

2001-2004 Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.

2004-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.

2006- 2007 Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A

2007- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A.

2008- Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Lew

2009-2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sfinks S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Oświadczam, iż nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

CHRISTIAN KARAOGLANIAN

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Christian Karaoglanian

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Od roku 1995 odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie aktywami sieci hoteli należących do grupy kapitałowej Accor. Obecnie pełni funkcję Głównego Kierownika ds. Rozwoju hoteli Accor na świecie - wraz z zespołem 50 pracowników ds. rozwoju odpowiada za realizację polityki rozwoju spółki poprzez wzrost wewnętrzny oraz przejęcia innych podmiotów na pięciu kontynentach świata. Christian Karaoglanian rozpoczął pracę w grupie Accor w roku 1976, a z działalnością hotelarską tejże grupy związał się w 1984 podejmując się zadania kierowania jej rozwojem w rejonie Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1987-1994 odpowiadał za rozwój na terenie Europy. Christian Karaoglanian urodził się w Paryżu w roku 1951. Edukację uniwersytecką ukończył uzyskaniem tytułu magistra ekonomii w Institute d’Etudes Politiques de Paris (IEP). Jest członkiem Rady Inwestycyjnej Accor.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Christian Karaoglanian jest obecnie Doradcą ds. Rozwoju i Strategii Prezesa Zarządu Grupy Accor SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

JACEK KSEŃ

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jacek Kseń

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

WYKSZTAŁCENIE:

1977 Doktorat z międzynarodowych rynków finansowych.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH)

1972 Wydział Handlu Zagranicznego

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- obecnie własna działalność gospodarcza - firma doradcza Jacek Kseń Consulting

oraz

- udział w Radach Nadzorczych

* Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

* Przewodniczący Rady Nadzorczej WSIP

* Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej ORBIS S.A.

2001 - IV 2007 Bank Zachodni WBK S.A.

Prezes Zarządu

1996 - 2001 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

Prezes Zarządu

1990 - 1996 Caisse National de Credit Agricole w Paryżu

Członek ścisłego kierownictwa odpowiedzialny za rynek pieniężny w dewizach

1984 - 1990 Lyonnaise de Banque w Paryżu

Wicedyrektor Banku nadzorujący operacje na międzynarodowych rynkach finansowych

1978 - 1984 Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu

Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Dewizowej oraz Prokurent Banku

1975 - 1978 Bank Handlowy w Warszawie

Operator na rynkach walutowych

Wcześniejsze doświadczenie w Radach Nadzorczych:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (1996 - 2007)

- Członek Rady Nadzorczej Commercial Union PTE BPH CU WBK (2001-2007)

- Przewodniczacy Rady Nadzorczejj Asset Managenment I TFI Arka (2007-2009)

- Członek Rady Nadzorczej MCI Management (2007-2008)

- Przewodniczacy Rady Nadzorczel PLL LOT (2008-2009)

- Vice Przewodniczacy Rady Nadzorczej PBG (2007-2010)

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak wpisu

CLAUDE MOSCHENI

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Claude Moscheni

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

"Ecole Hoteliere" w Tuluzie, Francja.

Kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

Claude Moscheni był odpowiedzialny za hotele klasy Business & Leisure w grupie Accor, był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Pannonia Hotels SA na Węgrzech.

Pan Moscheni dołączył do grupy Accor w 1970 roku. Był m. in. odpowiedzialny za otwarcia hoteli, a później za region Dalekiego Wschodu, za Stany Zjednoczone, Europę - pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w klasie hoteli Business & Leisure.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

ANDRZEJ PROCAJŁO

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej Procajło

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

średnie techniczne, kierownik działu technicznego Novotel Centrum W-wa, obecnie etat związkowy (V-ce Przewodniczący NSZZ "Solidarność"). Zatrudniony w Orbisie od 1980 r. (grudzień).

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy

ANDRZEJ PRZYTUŁA

1) data powołania osoby nadzorującej:

15 czerwca 2010

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej Przytuła

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zawodowe Gastronomiczne. Średnie Ogólnokształcące. Ukończony kurs księgowości i rachunkowości. Szkolenia ekonomiczno-finansowe i prawa pracy.

Z Orbisem związany jest z przerwą od 1967 r. Pracował na stanowisku kelnera i mistrza kelnerskiego oraz barmana - ukończony kurs barmański.

Prowadził i zarządzał zakładem gastronomicznym, którego był właścicielem.

Przepracował w Orbisie 29 lat.

Od roku 1998 do 2008 r. pełnił funkcję na etacie związkowym Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Hotele Orbis S.A. we Wrocławiu.

Od roku 2008 pełni funkcję na etacie związkowym Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej w Orbis S.A. NSZZ Solidarność.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy

JAROSŁAW SZYMAŃSKI

1) data powołania osoby nadzorującej emitenta:

15 czerwca 2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jarosław Szymański

3)wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie średnie; w Hotelu Polonez pracuje od lipca 1987 roku, początkowo w dziale technicznym, a od stycznia 1995 r. jako kierownik samodzielnej sekcji administracyjno-gospodarczej.

Od 2008 roku jest członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Accor.

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Orbis S.A. oraz V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy

MARC VIEILLEDENT

1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta:

15 czerwca 2010 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Marc VIEILLEDENT

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1989 Ukończył Ecole Supérieure de Commerce de Paris (Wyższa Szkoła Handlowa)

1995 Uzyskał tytuł Expert Comptable (Biegły Księgowy)

1990 - 1997 Różne stanowiska w firmie audytorskiej Price Waterhouse do szczebla kierowniczego we Francji i w USA

1997 - 2000 Accor - Zastępca dyrektora ds. Planowania Biznesowego

2000 - 2003 Accor - Zastępca dyrektora, Kontroler Grupy

2003 - 2007 Accor - Starszy Wiceprezes ds. Finansów Korporacyjnych

2008 - 2010 Accor - Starszy Wiceprezes ds. Finansów Korporacyjnych i Nieruchomości - członek Komitetu Inwestycyjnego Grupy

Maj 2010 Accor -Dyrektor ds. Strategii, Nadzoru Właścicielskiego, Przejęć i Połączeń

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Jak wyżej w pkt 4).

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6)Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak.
Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »