MIDAS (MDS): Powołanie osób nadzorujących. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że w dniu 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało w skład Rady Nadzorczej Funduszu, na nową kadencję rozpoczynającą się od dnia 13 grudnia 2010 roku, następujące osoby: Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Pana Krzysztofa Majkowskiego, Pana Mirosława Mikołajczyka, Pana Andrzeja Abramczuka, Pana Andrzeja Chajec oraz Pana Jerzego Żurek.

Reklama

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Fundusz podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Pan Zygmunt Solorz-Żak - członek Rady Nadzorczej Funduszu

Doświadczenie zawodowe: Pod koniec lat osiemdziesiątych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat dziewięćdziesiątych zaangażował się w media inwestując w Kurier Polski. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się liderem rynku telewizji w Polsce. Pan Zygmunt Solorz-Żak od początku istnienia Telewizji Polsat sprawuje w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W obrębie zainteresowań biznesowych Pana Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się nie tylko media, ale również inne segmenty gospodarki, związane z takimi firmami jak: Elektrim S.A., Invest-Bank S.A., PAK S.A., PTE Polsat czy TU Polisa Życie. Jest również założycielem Cyfrowego Polsatu S.A. Pan Zygmunt Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc Radom Nadzorczym takich spółek jak Polskie Media S.A., Invest Bank S.A. i Elektrim S.A.

Inna działalność zawodowa wykonywana poza Funduszem:

Pełni funkcje członka rady nadzorczej w innych niż Fundusz podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Pan Zygmunt Solorz-Żak, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Majkowski - członek Rady Nadzorczej Funduszu

Wykształcenie:

Ukończył w 1988 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (Technika Świetlna)

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1988-1991 zajmował stanowisko Managera w Show Service Zurich. Następnie od 1991 r. do 2003 r. był Dyrektorem Zarządzającym sieci handlu detalicznego Chrispol. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Performance Marketing Group Sp. z o.o. Jest również (od 2006 r.) Członkiem Zarządu spółki Nord Development Sp. z o.o. prowadzącej działalność developerską. Ponadto od 2009 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki Amicomm Sp. z o.o. zajmującej się działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej.

Inna działalność zawodowa wykonywana poza Funduszem:

Pełni funkcję członka zarządu w innych niż Fundusz podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Pan Krzysztof Majkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 Statutu Funduszu Pan Krzysztof Majkowski złożył oświadczenie o spełnianiu przesłanek tzw. niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Pan Mirosław Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej Funduszu

Wykształcenie:

Ukończył w 1991 roku studia na Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Warszawie (specjalność Bankowość i Finanse).

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1990-2004 piastował funkcje zarządcze w obszarze administracji i organizacji w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim. W latach 2000-2001 uzyskał Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Nieruchomości Sp. z o.o.

Inna działalność zawodowa wykonywana poza Funduszem:

Pełni funkcję członka zarządu w innych niż Fundusz podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Pan Mirosław Mikołajczyk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Abramczuk - członek Rady Nadzorczej Funduszu

Wykształcenie:

Ukończył w 1997 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości i City University Business School of London.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2001-2006 pracował na rzecz spółek z grupy GTS Polska, gdzie było odpowiedzialny za wszystkie kwestie prawne związane z prowadzoną przez GTS Polska działalnością, w szczególności w zakresie telekomunikacji. W tym okresie pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu GTS Polska. Po połączeniu operacyjnym GTS Polska z Energis Polska, był członkiem grupy zarządzającej, szefem połączonego działu prawnego oraz prezesem zarządu Cel Polska.

W latach 2006 -2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4 (operatora sieci PLAY), odpowiadając za prawne aspekty związane z przygotowaniem i rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także pozyskaniem finansowania przez P4 od China Development Bank. W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu spółki 3G Network Services, budującej sieć telekomunikacyjną na rzecz P4.

W latach 2004-2006 był członkiem władz statutowych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W roku 2009 rozpoczął współpracę z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie w ramach praktyki telekomunikacyjnej odpowiada za doradztwo na rzecz spółek sektora telekomunikacyjnego. Ponadto od kwietnia 2010 roku pełnił w spółce Nova Capital Sp. z o.o. funkcję prokurenta a od lipca 2010funkcję Prezesa Zarządu. Pełni także funkcje członka Rady Nadzorczej w CenterNet S.A.

Pan Andrzej Abramczuk specjalizuje się w doradztwie prawnym i strategicznym na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Poza praktyką w sektorze telekomunikacyjnym, doświadczenie zawodowe zdobywał także pracując na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz w dziale ubezpieczeń kancelarii CMS Cameron McKenna.

Pan Andrzej Abramczuk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Chajec - Członek Rady Nadzorczej Funduszu

Wykształcenie:

Ukończył w 1991 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe:

W 1995 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od 1993 roku praktykował w kancelarii prawnej Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy. W roku 1995 został wspólnikiem, a od 2000 roku był wspólnikiem współzarządzającym. Wcześniej pracował jako prawnik w KPMG i zajmował się sprawami korporacyjnymi. Jego kariera zawodowa związana była również z Vinson & Elkins, gdzie uczestniczył w pracach zespołów odpowiedzialnych za prywatyzacje i inwestycje kapitałowe. Współpracował zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, w tym z Enterprise Investors, Elektrim i Merrill Lynch. Jest jednym z założycieli Kancelarii CDZ. Klientów Kancelarii obsługuje w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć. Jego kompetencje zawodowe obejmują również przygotowywanie i przeprowadzanie międzynarodowej emisji papierów wartościowych oraz transakcji typu venture capital.

Inna działalność zawodowa wykonywana poza Funduszem:

Pełni funkcję członka zarządu oraz członka rady nadzorczej w innych niż Fundusz podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Pan Andrzej Chajec, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Żurek - członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

1990 r. - ukończone studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność: Radioelektronika Morska

1992 - stopień zawodowy Radiooficera II klasy

1995-1996 - szkolenia w zakresie systemów radiokomunikacyjnych GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) w Standard Radio (Szwecja) i w firmie S.P. Radio (Dania).

1997 - stopień Radioelektronika II klasy.

2005 - stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja, w specjalności Radiokomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, temat: "Analiza i badania wpływu zwielokrotnienia kodowo-częstotliwościowego (Frequency Hopping) na jakość odbioru w systemie GSM"

Doświadczenie zawodowe:

1991 - asystent, Katedra Radioelektroniki Morskiej, Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

1992-1997 - Radiooficer, a następnie Radioelektronik i Oficer Łącznikowy Komendanta na statku szkolnym s/v "Dar Młodzieży"

1994-1998 - członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PAR, URT obecnie UKE) na Świadectwa Radiowe w służbie morskiej

1994-2004 - biegły ds. radiokomunikacji morskiej Izby Morskiej w Gdyni

1998 - obecnie - przedstawiciel Akademii Morskiej w polskiej sekcji COMSAR (COMmunication,Search And Rescue) Ośrodka IMO przy Polskim Rejestrze Statków

1999 - obecnie - delegat Rządu Rzeczypospolitej Polski na obrady podkomitetu COMSAR (COMmunication, Search And Rescue) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organization) agendy ONZ z siedzibą w Londynie

2000-2005 - Przewodniczący polskiej sekcji COMSAR

2001-2004 - udział w opracowywaniu Polskich Norm dla urządzeń radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych

2005 - obecnie - adiunkt Katedra Telekomunikacji, Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni

2005 - obecnie - adiunkt PIB Instytut Łączności w Warszawie

Autor ponad 75 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji opublikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz wielu raportów (w tym dla UKE i Ministerstwa Infrastruktury).

Pan Jerzy Żurek jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji Morskiej, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz adiunktem w Państwowym Instytucie Badawczym - Instytut Łączności w Warszawie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jerzy Żurek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 Statutu Funduszu Pan Jerzy Żurek złożył oświadczenie o spełnianiu przesłanek tzw. niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu
Maciej Kotlicki - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | powołanie | powołania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »