Reklama

WORKSERV (WSE): Powołanie osób nadzorujących - raport 47

Raport bieżący nr 47/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 28/2014 – nr 34/2014 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Wskazanymi wyżej uchwałami powołano odpowiednio:

1. Pana Panagiotis Sofianos i wyznaczono mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 28/2014)

2. Pana Tomasza Misiaka i wyznaczono mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 29/2014)

Reklama

3. Pana Wiesława Skrobowskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 30/2014)

4. Pana Everett Kamin i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 31/2014)

5. Pana Piotra Kamińskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 32/2014)

6. Pana Macieja Krzysztofa Wituckiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 33/2014)

7. Pana Piotra Żabskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 34/2014)

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd Work Service S.A. podaje co następuje.

Pan Panagiotis Sofianos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada tytuły naukowe z dziedziny Ekonomii i Nauk Politycznych przyznane przez Uniwersytet Massachusetts oraz Londyńską Szkołę Ekonomii. Uzyskał doktorat (JD) w zakresie prawa na Uniwersytecie w Miami, koncentrując się na Prawie Gospodarczym i Prawie Admiralicji.

W trakcie swojej 25 letniej kariery Paul wykorzystywał swoje kompetencje biznesowe na rzecz liderów produktów szybko zbywalnych (FMCG) w 20 krajach, w tym przez 13 lat w Rosji i Polsce.

Paul po raz pierwszy zawitał do Europy Środkowej kiedy został zaangażowany na stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego przez Polski Holding Hortex S.A., największe przedsiębiorstwo przetwórstwa spożywczego we Wschodniej i Środkowej Europie. Akcjonariusze powierzyli mu zadanie przeprowadzenia restrukturyzacji działalności i sprzedaży, rozwoju nowych przedsiębiorstw i rynków oraz poprowadzenie planowania strategicznego. Jego sukces w przedsiębiorstwie Hortex zachęcił US-Russia Investment Fund, Delta Capital Management, do zatrudnienia go na stanowisku Starszego Wiceprezesa i Szefa Inwestycji Bezpośrednich. Kilka czołowych rosyjskich firm krajowych i międzynarodowych, w tym Sun-Interbrew, CTC Communications, Saint Springs Water i Lomonosov Porcelain Factory, uznało jego wiedzę specjalistyczną poprzez mianowanie go na członka swoich zarządów.

Obecnie jest prezesem Grupy Prologics, specjalizującej się w logistyce, transporcie i outsourcingu w Rosji i na Ukrainie.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Sofianos nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Sofianos nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Misiak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył Zarządzanie Projektami na Kanadyjskim Instytucie Zarządzania oraz program Global Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown. Po okresie działalności w organizacjach studenckich rozpoczął pracę w Radzie Miejskiej Wrocławia, gdzie piastował stanowisko Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych.

W latach 1999-2007 Tomasz Misiak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Work Service SA, największej polskiej agencji pośrednictwa pracy, której był założycielem.

W latach 2005-2011, jako senator na Sejm RP, sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki i uczestniczył w pracach Komisji UE.

Pan Misiak jest założycielem spółki HMS Investment Fund LTD i jej dyrektorem zarządzającym od roku 2011 do chwili obecnej.

Obecnie sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Work Service SA; Wiceprezes Zarządu Hawe SA; Przewodniczący Komisji Audytu; Przewodniczący Rady Nadzorczej Exact Systems sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej IT Kontrakt sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej MM Conferences SA; Prezes Fundacji Świat Idei - założyciel polskiej wersji Project-Syndicate. Ponadto jest on Wiceprezesem Polskiej Organizacji Pracodawców wybranym na 5-letnią kadencję; Członkiem BIAC (Międzynarodowego Komitetu Doradczego Biznesu przy OECD); Członkiem Grupy Crans Montana Forum Leaders of Tomorrow.

Tomasz Misiak jest zdobywcą wielu nagród biznesowych, np. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, Lider Rynku.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Misiak nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Misiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wiesław Skrobowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Geografii (Magister) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Geologii (Master of Science) na University of Houston oraz MBA na University of Rochester. Od 2010 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki Wisent Oil & Gas plc specjalizującej się w poszukiwaniach niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Wcześniej w karierze pracował między innymi w Exxon Production Research (Houston) oraz w Digicon Geophysical (Houston). Po powrocie do Europy był między innymi Senior Vice President Benckiser GmbH, Prezesem Zarządu Elbrewery (EB), Vice President Estee Lauder International, Prezesem Zarządu Polmos Lublin S.A., Prezesem Zarządu Optimus S.A. oraz Prezesem Zarządu Work Service S.A.. W 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za "wkład w tworzenie nowoczesnej praktyki menedżerskiej w Polsce”. Zasiadał uprzednio jako niezależny członek między innymi w radach nadzorczych Commercial Union (Aviva) oraz Luxmed.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Skrobowski nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Skrobowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Everett Kamin – Członek Rady Nadzorczej

Boston University School of Management [Szkoła Zarządzania na Uniwersytecie w Bostonie] w 2001 roku przyznała Everettowi stopień licencjata Organizacji i Zarządzania w dziedzinie Finansów i Rachunkowości. Rówieśnicy Everetta docenili go, wybierając go do stworzenia i nadzorowania Uniwersyteckiego Klubu Finansowego. Jest licencjonowanym Accredited Asset Management Specialist [Specjalistą Zarządzania Akredytowanymi Aktywami] i posiada certyfikację Serii 7 Urzędu Regulacji Amerykańskiej Branży Finansowej.

Po ukończeniu studiów, zdobył praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji planów finansowych dla małych i średnich firm jako Konsultant Finansowy w A.G. Edwards & Sons. Jako strategiczny Analityk prowadził grupę odpowiedzialną za poszukiwanie potencjalnych okazji biznesowych w Sovereign Bancorp (kupiony przez Santander Bank w 2009 r.). Następnie został zwerbowany jako researcher funduszy zabezpieczających przez agencję planowania finansowego, Aria Partners.

To zróżnicowane doświadczenie analityczne Everetta pozwoliło mu dołączyć do Merrill Lynch/Bank of America Securities. Ten lider w branży uczynił go odpowiedzialnym za identyfikację i modelowanie wymogów kapitałowych, analizę scenariuszy likwidacyjnych w celu odzyskania zainwestowanych środków, tworzenie modeli, które biorą pod uwagę instrumenty dłużne w celu realizacji transakcji, przeprowadzanie testów warunków skrajnych i analizy w celu ustalenia ceny i rentowność transakcji, budowanie modeli przepływów pieniężnych dla ustalenia prognoz i przeprowadzenia analiz.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Kamin nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Kamin nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie; Jest absolwentem "International Institute of Securities Market Development” –organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra.

Pan Piotr Kamiński pełnił następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego:

2011-2013 Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa

2006 –2009 Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.,

2003 –2006 Członka Zarządu nadzorujący Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A.

2000 –2003 Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Pan Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej:

1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

1992 – 1994– Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG.

1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych.

Pan Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. i niezależnego członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców, Członka Rady Nadzorczej Sfinks S.A., Altus S.A., Newag S.A., PC Guard S.A., Immobile S.A. oraz CCS Energia S.A.

Ponadto pełnił funkcje m in. : Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot)

Pan Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Maciej Kamiński nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Krzysztof Witucki – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i posiada tytuł magister elektrotechnik. Ukończył również studia podyplomowe z Logistyki i Inżynierii Przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji a także Zaawansowany Program Zarządzania (AMP) na INSEAD we Francji.

W latach 1992 – 1997 r. pełnił funkcję wykładowcy na Ecole Centrale Paris we Francji, w latach 1997 – 1998 natomiast kierował przygotowaniami projektu rozpoczęcia działalności w Polsce przez firmę Cetelem S.A. we Francji. W latach 1998-2001 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za kontakty z większymi partnerami bankowymi i handlowymi w Cetelem Polska a następnie, w latach 2001-2002 pełnił funkcję Kierownika przeniesienia knowi – how poakwizycyjnego pomiędzy Sofinco a Lucas Bank. W latach 2002-2006 pełnił w Lukas Bank kolejno funkcje członka Zarządu – Kierownika Działu Ryzyka, Wiceprezesa Zarządu – Kierownika Działu Konsumenckich Usług Finansowych oraz Prezesa Zarządu. Od listopada 2006 r. do września 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Orange (Telekomunikacja Polska), natomiast od września 2013 r. zasiada pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki.

Pan Witucki pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w Lot Polish Airlines S.A. oraz AXA Polska S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Witucki nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Maciej Witucki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Żabski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe legitymuje się 18-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, w tym 15 – letnim doświadczeniem menadżerskim.

Karierę zawodową rozpoczął w Lukas S.A. na stanowisku Doradcy ds. Marketingu Finansowego (09.1996 r. – 12.1998 r.) a następnie na stanowisku Key Account Managera (01.1998 r.– 03.1999r. ). Od kwietnia 1999 r. do lipca 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Klientów Kluczowych w Lukas Bank S.A., a następnie Dyrektora Wykonawczego tego banku (07.2004 r. – 09.2007 r.). W przeszłości Pan Żabski pełnił również funkcję członka Zarządu (11.2007 – 05.2008) a następnie Prezesa Zarządu (05.2008 – 05.2013) Santander Consumer Bank S.A.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Santander Consumer Bank S.A. oraz Prezesa Rady Nadzorczej Santander Consumer Finanse S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Żabski nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Żabski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

1. § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-27Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2014-06-27Dariusz RochmanWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »