ORBIS (ORB): Powołanie osób nadzorujących - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanych w dniu 5 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Orbis” S.A. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji, członkach rady nadzorczej: Jan Hiljo Ozinga, Jairo Gonzalez, Corinne Fornara, Pascal Maury, Andrea Agrusow. Każde z powołań będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest Group S.A. ("AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. ("Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Reklama

Na potrzeby powołań za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

JAN HILJO OZINGA

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jan Hiljo Ozinga

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Jan Ozinga jest absolwentem szkoły zarządzania hotelami La Roche-en-Ardenne w Belgii, uczęszczał do Institut Supérieur d'Informatique w Liège i uzyskał podyplomowe wykształcenie z zakresu administracji biznesowej na Heriott-Watt University Edinburgh (Szkocja).

Jan Ozinga ma ponad 20 lat doświadczenia w branży nieruchomości we Francji i na świecie. Swoją karierę w Accor rozpoczął w 1991 roku jako dyrektor ds. rozwoju w Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach Beneluksu.

W 2001 roku dołączył do grupy hoteli Dolce jako wiceprezes ds. rozwoju w Europie. Następnie, w 2004 roku, został wiceprezesem ds. międzynarodowej działalności w zakresie nieruchomości dla Groupe Casino. W 2008 roku dołączył do Carrefour jako dyrektor Carrefour Property France.

W 2012 roku został dyrektorem generalnym francuskiej jednostki, a następnie szefem Separate Accounts Continental Europe w CBRE Global Investors, światowym liderze zarządzania inwestycjami w nieruchomości.

W czerwcu 2014 roku dołączył do Komitetu Wykonawczego AccorHotels jako Dyrektor Operacyjny HotelInvest.

Od 2 czerwca 2016 roku do 6 kwietnia 2018 roku Jan Ozinga pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orbis.

Od czerwca 2018 roku Jan Ozinga jest Dyrektorem Zarządzającym AccorInvest.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Obecnie Dyrektor Zarządzający AccorInvest

- Brak działalności w Polsce

- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako członek jej organów

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Brak / Nie figuruje

JAIRO GONZALEZ

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jairo Gonzalez

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Jairo Gonzalez posiada tytuł magistra prawa międzynarodowego publicznego oraz tytuł magistra międzynarodowego prawa gospodarczego Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas.

Jairo Gonzalez spędził około 20 lat w grupie Accor, gdzie zajmował różne kluczowe stanowiska we Francji i za granicą jako Starszy Prawnik oraz Szef Działu Prawnego w Europie Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Budapeszcie oraz Szef Działu Prawnego w siedzibie Accor w Paryżu.

Od czerwca 2018 roku Jairo Gonzalez jest Szefem Działu Prawnego Grupy Accor i członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Obecnie Szef Działu Prawnego, Sekretarz Zarządu i Główny Dyrektor ds. Compliance w AccorInvest Group SA.

- Brak działalności w Polsce

- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako członek jej organów

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Brak / Nie figuruje.

CORINNE FORNARA

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Corinne Fornara

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Corinne Fornara jest absolwentką ESCEM, Tours Business School, a także posiada dyplom DESCF z zakresu rachunkowości i finansów.

Corinne Fornara rozpoczęła swoją karierę w Deloitte jako Audytor Finansowy, a następnie dołączyła do Grupy Kering w 1993 roku w dziale konsolidacji. W 1996 roku dołączyła do Atos Origin, gdzie zajmowała różne stanowiska finansowe, a w 2000 roku została mianowana Dyrektorem Finansowym (CFO) Atos Euronext odpowiedzialnym za Finanse, Dział Prawny, Zarządzanie Ryzykiem, jak również objęła stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

W 2009 roku Corinne Fornara została Dyrektorem Finansowym NYSE (New York Stock Exchange) Euronext na Europę. W 2013 roku została mianowana Kontrolerką Grupy w Constellium, a następnie w 2016 roku objęła tam stanowisko Dyrektora Finansowego. Constellium jest holenderską grupą notowaną na nowojorskiej giełdzie, światowym liderem w dziedzinie przetwarzania aluminium w produkty i półprodukty dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i opakowań. Na tym ostatnim stanowisku Corinne Fornara zarządzała procesem wprowadzenia akcji spółki do obrotu publicznego, przygotowywała wprowadzenie spółki na giełdę i tworzyła niezbędną organizację finansową (zespół, narzędzia i procesy). Corinne Fornara była członkiem Komitetu Wykonawczego Constellium.

Od czerwca 2018 roku Corinne Fornara jest Dyrektorem Finansowym Grupy i członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego AccorInvest Group SA

- Brak działalności w Polsce

- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako członek jej organów

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Brak / Nie figuruje

PASCAL MAURY

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Pascal Maury

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pascal Maury jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Uzyskał tytuł magistra w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w "l'Institut d'Etudes Politiques de Paris".

W 2005 roku Pascal Maury był Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w Carlson WagonLits Travel. W 2007 roku dołączył do BNP Paribas Real Estate, gdzie zajmował różne stanowiska w obszarze zasobów ludzkich, ostatnio na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. funkcji centralnych i integracji w Londynie.

Od października 2019 roku Pascal Maury jest Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich i członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Obecnie Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w AccorInvest Group

- Brak działalności w Polsce

- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako członek jej organów

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Brak / Nie figuruje

ANDREA AGRUSOW

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrea Agrusow

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

- CFO /COO w CBRE Global Investors Germany GmbH (2010-2017)

- Menadżer Funduszu w Deka Immobilien Investment GmbH (2003-2010)

- Starszy Doradca Podatkowy w KPMG (1995-2003)

- MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie (1990-1995)

Andrea Agrusow jest absolwentką studiów Master Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie (Słowacja) oraz Licencjonowanym Doradcą Podatkowym Słowackiej Izby Skarbowej.

Andrea Agrusow posiada bogate, ponad 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Swoją karierę rozpoczęła w KMPG przed przejściem do Deka Immobilien Investment GmbH, gdzie była odpowiedzialna za zamknięty fundusz nieruchomości jako menedżer funduszu. Zajmowała również stanowiska kierownicze w CBRE Global Investors Germany (dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający w latach 2010-2017).

Od czerwca 2018 r. Andrea Agrusow jest Dyrektorem Operacyjnym (COO) na obszar Europy Środkowej i Członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Obecnie COO na obszar Europy Centralnej w AccorInvest (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

- Brak działalności w Polsce

- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako członek jej organów

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Brak / Nie figuruje

________________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-05 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »