Reklama

ORANGEPL (OPL): Powołanie osób nadzorujących Orange Polska.

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

Reklama

W związku z faktem, iż z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A., które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015 r., wygasły mandaty sześciu członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.: pięciu w związku z upływem kadencji oraz jednego powołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki, tym samym dniu Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Orange Polska następujące osoby:

- nowy członek Rady Nadzorczej:

•Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej),

- członkowie Rady Nadzorczej powołani na kolejną kadencję

•dr Henryka Bochniarz (Niezależny Członek Rady Nadzorczej),

•Ramon Fernandez,

•prof. Andrzej K. Koźmiński (Niezależny Członek Rady Nadzorczej),

•Marie-Christine Lambert,

•dr Wiesław Rozłucki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej).

Życiorysy

•Maria Pasło–Wiśniewska (ur. 1959) ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych "SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu Banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację Banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek. Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska SA (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka Rady Dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce, przewodniczącą Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu "Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Maria Pasło–Wiśniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

•Dr Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich. Współfundatorka Nagrody Literackiej "Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędownicza zwiększenia roli kobiet z życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda). Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych Fiat Auto Poland oraz zasiada w Radzie Dyrektorów UniCredit S.p.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Henryka Bochniarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

•Ramon Fernandez (ur. w 1967) rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy. Pan Fernandez ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993). Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje: Dyrektora Departamentu Energii, Telekomunikacji i Surowców (do 2001 roku), a następnie Dyrektora Departamentu Kas Oszczędnościowych i Rynków Finansowych (w latach 2001-2002). Od 2003 do 2007 roku, piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Wiceprezesa Klubu Paryskiego. Był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności. Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego. Wielokrotnie reprezentował Francję w Radach Gubernatorów Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju. Zasiadał także w Radach Dyrektorów spółek GDF Suez i CNP Assurances oraz Komisji Nadzoru Kasy Depozytowej (Caisse des Dépôts). Ramon Fernandez jest kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ramon Fernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

•Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński (ur. 1941) - członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. Profesor nauk ekonomicznych specjalności "organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 47 książek. Szereg z nich było tłumaczonych. Visiting professor w wielu renomowanych uczelniach zagranicznych. Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim (2000) i Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Andrzej K. Koźmiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

•Marie-Christine Lambert od listopada 2013 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Finansowego odpowiadając za kontroling Grupy. Podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds. finansów i strategii. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora Finansowego dla spółek we Francji.

Wcześniej pani Lambert zajmowała stanowiska w departamentach finansów w różnych branżach gospodarki, m. in. w przemyśle, branży informatycznej i telekomunikacyjnej. W roku 1992 rozpoczęła pracę w grupie France Telecom, jako Dyrektor Centralny w spółce zależnej Telesystèmes, działającej w obszarze usług IT. Następnie została Dyrektorem Finansowym telefonii komórkowej Orange - w latach 1997 – 2003 na obszar Francji, a w latach 2003-2006 całej grupy kapitałowej. Marie-Christine Lambert, ur. w 1953 r., ukończyła Szkołę Wyższą Handlową (ESC) w Dijon.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Marie-Christine Lambert nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

•Dr Wiesław Rozłucki (ur. 1947), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych. Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR). Obecnie jest m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Bank BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem rad nadzorczych: TVN S.A. i Celtic Property Developments S.A. Jest członkiem powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-09Bruno DuthoitPrezes Zarządu
2015-04-09Maciej Nowohoński Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: powołany | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »