Reklama

ORANGEPL (OPL): Powołanie osób nadzorujących Orange Polska. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

Reklama

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie powołało Pana Profesora Michała Kleibera (jako kandydata niezależnego) w skład Rady Nadzorczej Orange Polska, jak również powołało na kolejną kadencję następujące osoby: Pana Jean-Marie Culpin, Pana Eric Debroeck, Pana Gervais Pellissier, Pana Marc Ricau, Pana Macieja Wituckiego.

Życiorysy

Profesor Michał Kleiber

Pan Profesor Michał Kleiber (ur. w 1946 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie informatyki, nauki o materiałach, prognozowania rozwoju oraz innowacyjności gospodarki. W latach 2007 – 2015 był prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006 – 2010 doradcą Prezydenta RP, w latach 2001 - 2005 ministrem Nauki i Informatyzacji w rządzie RP, w latach 1996-2001 dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym obecnie kieruje Zakładem Metod Komputerowych.

Przez ponad 10 lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii i w Hong Kongu. Doktor honoris causa uczelni w pięciu krajach Europy. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Były członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN. Były członek Europejskiej Rady Badań oraz zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. W latach 2008-2010 koordynator Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, w latach 2008-2014 wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, organu doradczego Ministra Gospodarki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, w roku 2015 mianowany unijnym Ambasadorem tej inicjatywy. Laureat wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także nagrody Trójkąta Weimarskiego i tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznanego przez Związek Banków Polskich.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał Kleiber nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Jean-Marie Culpin

Pan Jean-Marie Culpin (ur. w 1965 r.) ukończył Politechnikę Paryską. Jest Dyrektorem ds. Marketingu Grupy Orange S.A. W 1990 roku rozpoczął pracę w Orange S.A. (dawniej France Télécom S.A.), w zespole ds. obsługi dużych klientów. Następnie pracował na różnych stanowiskach we Francji i za granicą, głównie w sektorze komórkowym. W latach 1995-1998, był Dyrektorem Technicznym FT Mobiles International, uzyskując między innymi szereg koncesji telekomunikacyjnych w różnych krajach. Od 1998 do 2002 roku był Dyrektorem ds. Strategii Satelitarnej France Telecom. Następnie przejął odpowiedzialność za rynek biznesowy w Orange France, wprowadzając między innymi usługę Business Everywhere oraz pierwsze oferty oparte o technologię 3G. Potem, od 2008 roku, zajmował stanowisko Dyrektora ds. Marketingu Komórkowego na terenie Francji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jean-Marie Culpin nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Eric Debroeck

Pan Eric Debroeck (ur. w 1958 r.) od połowy 2004 roku pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. regulacyjnych w Grupie France Telecom – Orange. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Działu Krajowych Usług Sieciowych – jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usługi hurtowe dla alternatywnych operatorów krajowych. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce France Telecom, w obszarach strategii korporacyjnej oraz zagadnień regulacyjnych na poziomie francuskim i europejskim. Pan Eric Debroeck jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Eric Debroeck nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Gervais Pellissier

Pan Gervais Pellissier (ur. w 1959 r.) Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej (HEC) w Paryżu, na kierunku zarządzanie międzynarodowe (uzyskując wspólny dyplom HEC, Uniwersytetu Berkeley oraz Uniwersytetu w Kolonii), a wcześniej studia licencjackie z zakresu prawa.

Do Grupy France Telecom – Orange przeszedł w październiku 2005 roku. Nadzorował proces integracji spółek Grupy w Hiszpanii, a następnie został Członkiem Zarządu ds. Finansów.

Przed przejściem do Grupy France Telecom – Orange był Dyrektorem Naczelnym i Zastępcą Prezesa w Grupie Bull, gdzie piastował różne stanowiska w latach 1983-2005.

W 2009 roku, Gervais Pellissier został mianowany Zastępcą Prezesa ds. finansów i systemów informatycznych.

Od listopada 2011 roku, jest Delegatem Prezesa Zarządu Grupy France Telecom – Orange ds. finansów i przedsięwzięć w Wielkiej Brytanii.

Od września 2014 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Grupy Orange ds. operacyjnych regionu Europy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Gervais Pellissier nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Marc Ricau

Pan Marc Ricau (ur. w 1960 r.) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPTT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakresem działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń. W lipcu 2015 roku, został także powołany na członka rady dyrektorów w Orange Slovensko s.a.. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Marc Ricau nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Maciej Witucki

Pan Maciej Witucki (ur. w 1967 r.) ukończył Politechnikę Poznańską. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) - najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole).

Do Grupy Orange dołączył w 2006 roku: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska.

W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Work Service S.A. Zasiada w radach nadzorczych AXA Polska S.A. oraz TVN S.A. Od 2010 roku jest Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, Członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, Członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka, oraz Członkiem Zarządu PKPP Lewiatan.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Maciej Witucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-12Bruno DuthoitPrezes Zarządu
2016-04-12Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »