Reklama

SERINUS (SEN): Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 maja 2011 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z ośmiu wybranych członków ("Dyrektorzy"). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Jan J. Kulczyk, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski i Stephen C. Akerfeldt.

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Dwóch z ośmiu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie King i McVea są "niezależnymi dyrektorami" (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego" (ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk, Madnani i Mioduski, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki KI (która posiada około 49,84% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Madnaniego, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od Rady Dyrektorów Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Timothy M. Elliott

Data pierwszego powołania: 10 kwietnia 2001 r.

Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy zarządzającej Nemmoco Petroleum Corporation, niepublicznej spółki naftowo-gazowej w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od stycznia 1998 r.) Timothy M. Elliott uzyskał stopień Bachelor of Arts na St. Francis Xavier University w Antigonish, Nowa Szkocja, Kanada w 1982 r. oraz ukończył studia uzyskując stopień Bachelor of Laws na University of Ottawa w Ottawie, Ontario, Kanada w 1985 r.

Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej.

Timothy M. Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Norman W. Holton

Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r.

Norman W. Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.). Norman W. Holton był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego trustu naftowo-gazowego od listopada 2004 r. do listopada 2005 r., a jeszcze wcześniej przez ponad 10 lat był założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej. W 1972 r. Norman W. Holton ukończył University of Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, Kanada ze stopniem Advanced Bachelor of Science.

Norman W. Holton nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej.

Norman W. Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Gary R. King

Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r.

Gary R. King jest niezależnym konsultantem od 5 marca 2009 r. Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Natural Resources World, niepublicznego funduszu inwestycyjnego, którego właścicielem jest rząd Dubaju (od 1 września 2008 r.). Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Mercantile Exchange (od grudnia 2005 r. do sierpnia 2008 r.), Starszym Wiceprezesem Macquarie Bank (od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r.) oraz Dyrektorem Zarządzającym Matrix Commodities, niepublicznej spółki handlowej (od listopada 2004 r. do lipca 2005 r.). W 1983 r. Gary R. King ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University w Londynie, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii wydobycia ropy naftowej.

W Spółce Gary R. King pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów.

Gary R. King nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej.

Gary R. King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Jan J. Kulczyk

Data pierwszego powołania: 10 grudnia 2008 r.

Dr Jan J. Kulczyk jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Investments S.A. od grudnia 2007 r. Sprawuje również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej następujących spółek: (i) Kulczyk Holding S.A., niepubliczna spółka inwestycyjna (od czerwca 1997 r.); (ii) Autostrada Wielkopolska S.A., niepubliczna spółka infrastrukturalna (od 1992 r.); (iii) Skoda Auto Polska S.A., niepubliczny dystrybutor i importer samochodów (od 1994 r.); oraz (iv) AWSA Holland II BV, niepubliczna spółka infrastrukturalna (od listopada 2000 r.). W ciągu ostatnich pięciu lat dr Jan J. Kulczyk był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w następujących spółkach: (i) Autostrada Eksploatacja S.A., niepubliczna spółka zarządzająca autostradami (od października 2000 r. do lutego 2006 r.); (ii) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., publiczna spółka ubezpieczeniowa (od grudnia 1993 r. do czerwca 2006 r.); (iii) Kompania Piwowarska S.A., niepubliczna spółka piwowarska (od 1999 r. do 2009 r.); oraz (iv) Telekomunikacja Polska S.A., publiczna spółka telekomunikacyjna (od października 2000 r. do kwietnia 2006 r.). dr Jan J. Kulczyk jest ponadto udziałowcem spółki Luglio Limited, niepublicznej spółki inwestycyjnej. W 1975 r. Dr Jan J. Kulczyk uzyskał tytuł doktora prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. W Spółce Jan J. Kulczyk pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym.

Dr Jan J. Kulczyk nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV.

Dr Jan J. Kulczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Manoj N. Madnani

Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r.

Manoj N. Madnani jest Dyrektorem Zarządzającym (Dubaj) oraz Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. (Luksemburg) oraz spółek powiązanych od czerwca 2007 r. Przed dołączeniem do Zarządu Kulczyk Investments S.A. był Dyrektorem Zarządzającym The Marab Group, spółki prowadzącej działalność w zakresie doradztwa w przemyśle naftowym i gazowym oraz bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Kuwejcie, która koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym państwa i inwestycjach globalnych w branży energetycznej (od lipca 2005 r. do maja 2007 r.). Obecnie jest: (i) Członkiem Rady Nadzorczej Polenergia S.A., spółki niepublicznej zajmującej się przesyłem i obrotem energią i gazem ziemnym; (ii) alternatywnym Członkiem Rady Dyrektorów Aurelian Oil&Gas PLC. W 1991 r. Manoj N. Madnani ukończył Babson College, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki uzyskując stopień Bachelor of Science w dziedzinie finansów międzynarodowych i marketingu.

W Spółce Manoj N. Madnani pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego w Spółce.

Manoj N. Madnani nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV.

Manoj N. Madnani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Michael A. McVea

Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r.

Michael A. McVea jest emerytowanym adwokatem od 2004 r. Ukończył University of British Columbia w Vancouver, Kanada, uzyskując stopień Bachelor of Laws w 1974 r. W Spółce Michael A. McVea pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów.

Michael A. McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Michael A. McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Dariusz Mioduski

Data pierwszego powołania: 10 grudnia 2008 r.

Dariusz Mioduski jest Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Kulczyk Investments S.A. od grudnia 2007 r. a także Prezesem Zarządu Kulczyk Holding S.A., niepublicznej inwestycyjnej spółki holdingowej, od maja 2007 r. Poprzednio sprawował funkcję partnera zarządzającego (ang. executive partner) w CMS Cameron McKenna, międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie i był odpowiedzialny za cały dział projektów energetycznych i infrastruktury (od listopada 1997 r.). Obecnie jest: (i) Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A., spółki niepublicznej zajmującej się przesyłem i obrotem energią i gazem ziemnym (od października 2007 r.); (ii) Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki PEKAES S.A., publicznej spółki z branży transportowej i logistycznej (od września 2009 r.) i członkiem Rady Nadzorczej PEKAES (od czerwca 2009 r.); (iii) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A., spółki infrastrukturalnej (od lipca 2007 r.); (iv) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Eksploatacja S.A. (od lipca 2007 r.) oraz (v) członkiem Rady Dyrektorów Aurelian Oil & Gas PLC (od marca 2009 r.). Dariusz Mioduski ukończył Harvard Law School, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki ze stopniem Juris Doctor w roku 1990. W Spółce Dariusz Mioduski pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym.

Dariusz Mioduski nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV.

Dariusz Mioduski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Stephen C. Akerfeldt

Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r.

Stephen C. Akerfeldt jest od 1999 r. Prezesem Zarządu i dyrektorem Ritz Plastics Inc., prywatnej spółki produkującej części z tworzyw sztucznych, głównie dla potrzeb branży motoryzacyjnej, w procesie formowania wtryskowego. Wcześniej, tj. od czerwca 2007 r. do lutego 2011 r., był Prezesem Zarządu i dyrektorem Firstgold Corp., spółki poszukującej złota, a także Dyrektorem Generalnym Firstgold Corp. od stycznia 2008 r. do lipca 2009 roku. W 1990 r. Stephen C. Akerfeldt założył Grayker Corporation, prywatną spółkę posiadającą dużą sieć pralni chemicznych, którą prowadził wraz z partnerem aż do jej zbycia w 2003 r. Jeszcze wcześniej w latach 1987 - 1990 był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Magna International Inc. Stephen C. Akerfeldt w 1965 r. podjął pracę w Coopers & Lybrand (obecnie Price Waterhouse Coopers), gdzie pracował do 1987 r. W 1969 r. został biegłym rewidentem, a w 1974 r. - partnerem. Stephen C. Akerfeldt ukończył University of Waterloo w Waterloo, Ontario, Kanada w 1966 r. W Spółce Stephen C. Akerfeldt pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu i Komitetu ds. Zasobów.

Stephen C. Akerfeldt nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV.

Stephen C. Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Dowiedz się więcej na temat: powołania | Jan Kulczyk | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »