Reklama

NEWAG (NWG): Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent, Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej, trzyletniej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:

1.Zbigniew Jakubas,

2.Piotr Maciej Kamiński,

3.Katarzyna Szwarc,

4.Gabriel Borg,

5.Agnieszka Pyszczek.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powierzyła swoim członkom pełnienie następujących funkcji:

Reklama

1.Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.Piotr Maciej Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3.Katarzyna Szwarc – Sekretarz Rady Nadzorczej,

4.Gabriel Borg – Członek Rady Nadzorczej,

5.Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej,.

Członkowie rady nadzorczej legitymują się następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Zbigniew Jakubas

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978r.

W 1989 r. Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico. Na bazie tej Spółki powstała Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą m.in. : dwie spółki z branży naprawy i modernizacji infrastruktury szynowej i taboru kolejowego - Newag S.A. oraz Feroco S.A, a także Energopol Warszawa S.A. prowadząca działalność w zakresie projektowania i budowy rurociągów do przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, Ipaco Sp. z o.o – branża odzieżowa, Wartico Invest Sp. z o.o. - spółka deweloperska, New Century Arts S.A. działająca w branży filmowej. Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych i większościowym akcjonariuszem spółek tj.: Mennica Polska S.A. , Centrum Nowoczesnych Technologii S.A, Zakłady Automatyki Polna S.A., Netia S.A. Zbigniew Jakubas pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. (od 06.2003), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netia S.A. (od 05.2014) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Feroco S.A. (od 2004), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A. (od 2004) oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundusz Inwestycji Polskich (od 2013).

Ponadto Zbigniew Jakubas działa w ogólnopolskiej organizacji Polska Rada Biznesu, zrzeszającej biznesmenów, polityków i artystów.

Piotr Maciej Kamiński

Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus — CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim wMediolanie, Uniwersytecie Katolickim wLeuven oraz Uniwersytecie wAmsterdamie. Jest absolwentem “International Institute of Securities Market Development” –organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych iGiełd (US SEC) oraz IESE Business School — Advanced Management Program, University of Navarra.

Piotr Maciej Kamiński pełnił następujące funkcje wzarządach spółek prawa handlowego: 2011–2013 Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu wTotalizator Sportowy Sp. zo.o. 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. iczłonka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO zramienia Skarbu Państwa 2006 –2009 Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., 2003 –2006 Członka Zarządu nadzorujący Obszar Rynku Korporacyjnego iSkarbu wPKO Bank Polski S.A. 2000 –2003 Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie S.A., Pan Kamiński pełnił następujące funkcje wcentralnych urzędach administracji rządowej: 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych iFinansów Komisji Papierów Wartościowych iGiełd. 1992 – 1994– Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych wKPWiG. 1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych.

Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. iniezależnego członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów zramienia organizacji pracodawców. Ponadto pełnił funkcje min.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. zo. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji iInwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej — Wawel Hotel Development Sp. zo.o. (Hotel Sheraton wKrakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot). Piotr Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, członka prezydium iSkarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Od listopada 2013 roku Piotr Kamiński pełnił funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej NEWAG S.A., a od października 2014 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

NEWAG S.A.

Gabriel Borg

Pan Gabriel Borg posiada doświadczenie wpracy wmiędzynarodowych firmach wsektorze usług finansowych, między innymi wzakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju wsparcia operacyjnego istruktury informatycznej, optymalizacji kosztowej, wdrażania systemów jakości, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania kryzysowego. Wieloletni pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Wlatach 1993–1998 pracował wTowarzystwie Ubezpieczeniowym AGF Ubezpieczenia S.A. jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od 1998 zaangażowany wtworzenie rynku otwartych funduszy emerytalnych, do roku 2013 pracował jako Dyrektor ds. Operacyjnych iCzłonek Zarządu Amplico PTE S.A., związany ze Spółką od początku jej istnienia. Od 2015 członek Rady Nadzorczej spółki OT Logistics S.A. Absolwent Wydziału Matematyki iInformatyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu wParyżu. Ponadto ukończył szereg kursów iszkoleń zzakresu informatyki, finansów izarządzania.

Gabriel Borg posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach w sektorze usług finansowych, między innymi w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju wsparcia operacyjnego i struktury informatycznej, optymalizacji kosztowej, wdrażania systemów jakości, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania kryzysowego.

Wieloletni pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. W latach 1993-1998 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AGF Ubezpieczenia S.A. jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od 1998 zaangażowany wtworzenie rynku otwartych funduszy emerytalnych, do roku 2013 pracował jako Dyrektor ds. Operacyjnych i Członek Zarządu Amplico PTE S.A., związany ze Spółką od początku jej istnienia. Od 2015 członek Rady Nadzorczej spółki OT Logistics S.A.

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także naWydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Paryżu. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń zzakresu informatyki, finansów i zarządzania.

Katarzyna Szwarc

KatarzynaSzwarc rozpoczęła karierę w2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. zsiedzibą wWarszawie, gdzie wlatach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, anastępnie, wlatach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A.Współce Mennica Invest sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych iprokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. zsiedzibą wWarszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej współce Energopol Warszawa S.A. zsiedzibą wWarszawie. Od czerwca 2007 roku jest prokurentem wMultico Oficyna Wydawnicza sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie. Od lutego 2008 do marca 2010 roku pełniła funkcję prawnika wMultico. Od października 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej wNewag Gliwice (obecnie Gliwice Property Management S.A..). Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zsiedzibą wSosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.)

Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CD Projekt RED S.A. Od stycznia 2013 roku KatarzynaSzwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej wFunduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zsiedzibą wWarszawie, a od czerwca 2013 roku wSkarbcu Mennicy Polskiej S.A. zsiedzibą wWarszawie. Od marca 2015 roku pełni funkcję W iceprzewodniczącej RN SoHo Development S.A oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu SoHo Development S.A.

KatarzynaSzwarc jest radcą prawnym oraz absolwentką Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program.

Agnieszka Pyszczek

Agnieszka Pyszczek wlatach 1998 – 2000 była asystentem biegłego rewidenta Misters Audytor sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie, aw latach 2000 – 2001 współce System Rewident sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie.W latach 2003 – 2010 pracowała wMultico-Press sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie, gdzie wlatach 2003 – 2006 pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego, aw latach 2006–2010 funkcję prokurenta. Od 2004 roku wMultico była, kolejno, zastępcą głównego księgowego, główną księgową iprokurentem, aobecnie pełni funkcję dyrektora finansowego oraz prokurenta. Wlatach 2005 – 2009 pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Feroco, aw latach 2005 – 2007 – funkcję członka zarządu De System sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie. Wlatach 2006 – 2009 była sekretarzem rady nadzorczej Energopol Warszawa S.A. zsiedzibą wWarszawie, aw latach 2008 – 2009 – członkiem rady nadzorczej Wartico sp. zo.o. Od 2011 roku Agnieszka Pyszczek pełni funkcję: prokurenta wMultico Oficyna Wydawnicza sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie iwiceprzewodniczącej rady nadzorczej Maxer S.A. zsiedzibą wPoznaniu. Ponadto od 2012 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej New Century Arts S.A. zsiedzibą wWarszawie. Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Wydziału Finansów iBankowości Szkoły Głównej Handlowej wWarszawie.

Wedle wiedzy Zarządu żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nieuczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wedle wiedzy Zarządu żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-01Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-06-01Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »