Reklama

ODLEWNIE (ODL): Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 06.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na kolejną trzyletnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 07 maja 2019 roku, pięcioosobową Radę Nadzorczą Spółki.

Reklama

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Roman Wrona

Pan Adam Stawowy

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska

Pani Ewa Majkowska

Pan Kazimierz Kwiecień od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i w okresie tym pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Jest zatrudniony w OP Handel Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach jako Prezes Zarządu.

Prowadzi działalność gospodarczą w OP Handel sp. z o.o., w której posiada 75% udziałów, jednakże działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pan Kazimierz Kwiecień nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Kazimierz Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu.

Dodatkowe wykształcenie i certyfikaty :

 Wyższej Szkole Biznesu National – Louise University w Nowym Sączu

- Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem,

 Fraunhofer IPK BERLIN - uzyskane certyfikaty :

- PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

- ECONOMIC PRODUCION MANAGEMENT

 ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING” w Warszawie

- STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA

Od sierpnia 1983 roku do grudnia 1990 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółdzielni Pracy "POSTĘP-ELEKTROMET” Starachowice, gdzie był Kierownikiem Sekcji Ekonomicznej, następnie zastępcą głównego księgowego, a potem Prezesem Zarządu. W latach 1991 - 1994 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od kwietnia 1994 roku do stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółce i pełnił następujące funkcje: dyrektora Biura Handlu i Marketingu, Dyrektora Handlowego, Prezesa Zarządu Centrum Obrotu Towarowego, członka rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Emitenta, tj. w EXBUD-AR, WIFAMA Łódź oraz ALMECO Skarżysko. Od stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pełni funkcję Prezesa Zarządu OP Handel Sp. z o.o.

Pan Kazimierz Kwiecień posiada 100 akcji serii D stanowiących 0,0005% w kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,0005% głosów na walnym zgromadzeniu oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 3,12% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Kazimierz Kwiecień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Roman Wrona pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 02 kwietnia 2010 roku. Pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) jako profesor zwyczajny. Studia wyższe ukończył w 1968 roku na Wydziale Odlewnictwa

Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Posiada wszystkie stopnie i tytuły naukowe;

doktora nauk technicznych, doktora habilitowanego i profesora nauk technicznych.

Pan Roman Wrona do roku 2014 był profesorem zwyczajnym zatrudnionym w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, a obecnie przebywa na emeryturze. W okresie zatrudnienia pełnił

liczne funkcje w Uczelni, na Wydziale Odlewnictwa i w środowisku naukowym oraz zawodowym,

między innymi: Pełnomocnik Rektora AGH ds. Praktyk przez okres 16 lat, Kierownik Zakładu

Projektowania i Modernizacji Odlewni, a następnie Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni; łącznie przez 30 lat, Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH; dwie kadencje.

Jako przedstawiciel Wydziału Odlewnictwa był inicjatorem powołania Odlewniczej Izby Gospodarczej,

Przewodniczący Rady Promocji Odlewnictwa (1990 – 1996), Przewodniczący Sekcji Mechanizacji

i Automatyzacji w STOP (dwie kadencje), Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tendencje Rozwojowe w Mechanizacji Procesów

Odlewniczych” ( 2004, 2007, 2010, 2013). Aktualnie pełni funkcje: Vice Przewodniczący Komisji Odlewnictwa PAN w Katowicach, Vice Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Archives of Foundry Engineering, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Profil naukowo – badawczy i zawodowy mający istotne znaczenie dla Spółki obejmuje:

budowę maszyn i urządzeń odlewniczych (konstrukcja i zasady eksploatacji), mechanizację

i automatyzację procesów odlewniczych (procesy i technologie wykonywania odlewów ),

inżynierię projektowania technicznego (projektowanie złożonych systemów technologicznych,

organizacja stanowisk, gniazd i linii, modernizacja i rekonstrukcja odlewni), problematykę

oddziaływania odlewni na środowisko (studium ochrony powietrza, gospodarka materiałowa,

surowcowa, energetyczna – elektryczna, sprężone powietrze, wodna, oświetleniowa).

Wiedzę naukowo – badawczą zdobytą podczas licznych praktyk i staży naukowych oraz

przemysłowych odbytych w Instytutach Naukowych, Zakładach Przemysłowych – Odlewniach,

Mechanicznych Budowy Maszyn, Biurach Projektowych w kraju i za granicą,

przenosi systematycznie do przemysłu – odlewni. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji naukowych, prac naukowo – badawczych, kilkudziesięciu ekspertyz naukowych i technicznych oraz patentów. Kierował i był wykonawcą znacznej ilości projektów badawczych i celowych oraz opinii projektów – Innowacyjna Gospodarka.

Pan Roman Wrona nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem,

akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej

i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest

wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Stawowy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 maja 2013 roku i jest członkiem niezależnym.

Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków), w Wydziale Zarządzania, jako doktor habilitowany nauk technicznych i doktor nauk ekonomicznych.

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu. Dopełnieniem znaczącego dorobku naukowo badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania oraz kierownika Katedry Informatyki Stosowanej. W latach 1988-1989 był Wiceprezesem ds. ekonomicznych Sagita Sp. z o.o. a w latach 1989 – 1990 Prezesem Przedsiębiorstwa "Polkrak” Sp. z o.o.

Pan Adam Stawowy poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki. Nie jest, ani w okresie ostatnich 5 lat nie był, członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Adam Stawowy nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem,

akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej

i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest

wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska zatrudniona w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa) Departament Strategii i Relacji Inwestorskich, Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych, który jest akcjonariuszem Spółki.

Nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Ukończyła w 1997 roku studia na Wydziale Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2001 roku Podyplomowe Studium Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy.

W 2009 roku odbyła studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Od 1996 roku pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A., początkowo w Biurze Inwestycji Kapitałowych, Wydział Zarządzania Portfelem Restrukturyzacyjnym i Aktywnym jako specjalista, następnie w Biurze Inwestycji Portfelowych jako starszy specjalista, w Centrum Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A jako ekspert ds. operacji bankowych i jako ekspert w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od stycznia 2008 roku jest Dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Departamencie Strategii i Relacji Inwestorskich Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Pozostaje obecnie członkiem zarządu Handlowy - Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie S.A., członkiem zarządu Handlowy - Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu, członkiem zarządu Handlowy Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie S.A., likwidatorem PPH Spomasz Sp. z o.o w likwidacji z siedzibą w Warszawie S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Pol - Mot Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

W przeszłości pełniła funkcje w organach zarządów i rad nadzorczych innych spółek z udziałem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie i w okresie do kwietnia 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Joanna Łączyńska – Suchodolska nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest

wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Ewa Majkowska pełniła latach 2004 – 2010 oraz od 2 listopada 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. roku i jest członkiem niezależnym.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: od 1993 roku prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Biuro Rachunkowe MEDAR w Kielcach, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pani Ewa Beata Majkowska poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Ewa Beata Majkowska ukończyła:

- w 1993 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,

- w 1993 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,

- w 2000 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

- w 2004 roku studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

- w 2004 roku studia doradców podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Pani Ewa Beata Majkowska posiada świadectwo kwalifikacyjne na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów oraz listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska w latach 2002 - 2003 była wykładowcą Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej

i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest

wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-06Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-05-06Leszek Walczyk Wiceprzes Zarządu
2019-05-06Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »