Reklama

TRITON (TRI): Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji - raport 4

Raport bieżący nr 4/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 i art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na fakt wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej VI kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2013 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w następującym składzie:

Reklama

- Cezary Banasiński

- Marek Borzymowski

- Wiesław Opalski

- Dariusz Walicki

- Jan Włoch

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA wybrało pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Dane członków Rady Nadzorczej – zgodne z informacjami podanymi Spółce przez wskazane osoby.

Cezary Banasiński

Wykształcenie

wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji”.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.

Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji, spółce cywilnej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marek Borzymowski

Wykształcenie:

1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,

1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech,

1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,

1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,

2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,

2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,

2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),

Od 2007 r. – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o.,

Od 2009 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Wiesław Opalski

Wykształcenie:

wyższe prawnicze – radca prawny, adwokat

Praktyka zawodowa:

Od 1968 roku pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1997-2003 wspólnik Kancelarii Prawnej Modrzejewski, Opalski.

Od 2005 r. współpracownik w Kancelarii Barylski, Olszewski, Brzozowski.

Od 2008 r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Wiesław Opalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jest osobą bliską w stosunku do członka Zarządu i akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Dariusz Walicki

Wykształcenie

Absolwent SGH w Warszawie (magister ekonomii),

doświadczenie z zakresu bankowości korporacyjnej oraz consultingu finansowego

Praktyka zawodowa

Obecnie zajmowane stanowiska i funkcje:

Prezes Petrology Sp. z o.o. – projekt badawczy w zakresie utylizacji odpadów,

Prezes Warsaw Trust Advisors Sp. z o.o. – spółka consultingowa (doradztwo finansowe),

Własna działalność gospodarcza – doradztwo finansowe.

Dariusz Walicki rozpoczął swoją karierę zawodową w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz – Wydział Obsługi Długu Publicznego, gdzie pracował od kwietnia 1991 do lipca 1992 roku; współpracował przy przygotowywaniu emisji obligacji skarbu państwa pożyczki jednorocznej i trzyletniej, organizowaniu przetargów bonów skarbowych.

W latach 1992 – 2001 pracował w sektorze bankowym – Bank Amerykański w Polsce S.A., DZ Bank Polska S.A.; ostatnie pełnione stanowisko to Dyrektor Departamentu z Klientami (od sierpnia 1998 do grudnia 2001 roku), gdzie był odpowiedzialny za działalność i rozwój bankowości korporacyjnej, nadzór nad współpracą ze strategicznymi klientami banku, budowanie strategii rozwoju i realizację polityki marketingowej, nadzorowanie pracy oddziałów banku. Dodatkowo pełnił funkcje: członka Komitetu Kredytowego Banku, Komitetu ds. Opłat i Prowizji Bankowych, Komitetu Zarządzania Aktywami Banku.

Od 2002 roku związał się zawodowo z firmami consultingowymi, początkowo z Allyn Consulting (od 2002 do 2004 roku), gdzie był Partnerem Zarządzającym i był odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów, poszukiwanie projektów i transakcji, doradztwo strategiczne, komunikację z Instytucjami Finansowymi. Uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych (budowanie modeli, weryfikacja biznesplanów, udział w negocjacjach) oraz projektach restrukturyzacyjnych; nadzorował realizację wycen przedsiębiorstw na zlecenie Agencji Rynku Przemysłu.

W latach 2004 – 2011 był Partnerem i udziałowcem Warsaw Trust Investments Sp. z o.o.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego pod nazwą Warsaw Trust Consulting oraz jest Partnerem i udziałowcem Warsaw Trust Advisors Sp. z o.o., która również świadczy usługi doradztwa finansowego.

W ramach prowadzonej działalności zajmuje się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, w tym ze środków unijnych, realizuje wyceny przedsiębiorstw, transakcje kapitałowe. Od 2010 roku obsługa transakcji kredytowych koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu finansowania na realizacje przedsięwzięć deweloperskich.

W latach 2004 – 2005 prowadził szkolenia pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie integracji członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2007 – 2010 zarządzał Funduszem Private Equity Rincon Invest, który inwestował na rynku nieruchomości w Polsce i Hiszpanii (zarządzanie portfelem 10 mln EUR), pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Rincon Development, która realizowała inwestycję deweloperską – budowa osiedla domów jednorodzinnych w Warszawie.

W latach 2009 – 2010 współpracował jako ekspert obsługi klientów korporacyjnych z Premium Financial, Finaster, Grupa Negocjator, a w latach 2011 – 2012 z firmą Red Net Doradcy (umowy partnerskie).

Obecnie oprócz działalności consultingowej w spółce Warsaw Trust Advisors zarządza projektem badawczym współfinansowanym dotacją unijną o budżecie 43 mln zł (pełni stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Petrology, realizującej projekt).

Dariusz Walicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jan Włoch

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska

2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna

Praktyka zawodowa

1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR

2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.

Od 2007 r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-25Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2013-06-25Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: powołany | powołania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »