Reklama

PEKAO (PEO): Powołanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. na nową kadencję - raport 42

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010r., w związku z upływem wspólnej kadencji Zarządu Banku, wygasły mandaty Członków Zarządu Banku tj. pp. Alicji Kornasiewicz, Członka Zarządu Banku p.o. Prezesa Zarządu Banku, Luigi Lovaglio, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Generalnego oraz Diego Biondo, Marco Iannaccone, Andrzeja Kopyrskiego, Grzegorza Piwowara i Mariana Ważyńskiego - Wiceprezesów Zarządu Banku.

Reklama

W związku z tym, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2010r. powołała na wspólną kadencję Zarządu Banku, trwającą trzy lata, rozpoczynającą się dnia 29 kwietnia 2010r., następujące osoby:

- p. Alicję Kornasiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku; powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie p. Alicji Kornasiewicz na Prezesa Zarządu Banku. Do chwili uzyskania ww. zgody, p. Alicja Kornasiewicz została powołana na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku,

- p. Luigi Lovaglio na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Generalnego,

- p. Diego Biondo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- p. Marco Iannaccone na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- p. Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- p. Grzegorza Piwowara na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- p. Mariana Ważyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Pani Alicja Kornasiewicz

Członek Zarządu Banku p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

W dniu 15 lutego 2010r. Pani Alicja Kornasiewicz objęła stanowisko Prezesa Zarządu Banku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 stycznia 2010r. Do chwili uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na ww. stanowisko, p.Alicja Kornasiewicz została powołana na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku. W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu Banku w dniu 28 kwietnia 2010r. Rada Nadzorcza Banku ponownie powołała p.Alicję Kornasiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie p.Alicji Kornasiewicz na Prezesa Zarządu Banku. Do chwili uzyskania ww. zgody, p.Alicja Kornasiewicz jest Członkiem Zarządu Banku pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

Pani Alicja Kornasiewicz przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A. pełniła funkcję Prezesa Zarządu UniCredit CAIB Poland S.A. Od września 2008r. zarządzała również UniCredit CAIB AG w Austrii. Była także odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pełniła funkcję Członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking.

Pani Alicja Kornasiewicz zajmowała liczne stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności, wykorzystując szeroką wiedzę z dziedziny finansów, księgowości, ekonomii i biznesu, a także doskonałe umiejętności negocjacyjne w sektorach prywatnym i publicznym. Pani Kornasiewicz jest Biegłym Rewidentem (licencja no. 1777) oraz członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

W okresie 1993-1997 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, początkowo w Londynie jako Senior Banker, a następnie w Warszawie jako Dyrektor Przedstawicielstwa Banku na Polskę.

W latach 1997-2000 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W latach 1998-1999 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Od listopada 2001r. do czerwca 2008r. była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Od 6 maja 2009r. do 12 stycznia 2010r. była Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Pani Alicja Kornasiewicz posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i jest autorką licznych publikacji i artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, jak również wystąpień i referatów z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz rynku kapitałowego na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

Ukończyła również programy Advanced Management Programme na Harvard Business School w Bostonie oraz Executive Management Programme (INSEAD).

Pani Alicja Kornasiewicz jest absolwentką studiów magisterskich z dziedziny finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej).

Funkcje pełnione w organach spółek i innych organizacjach:

Członek Zarządu Związku Banku Polskich.

Według złożonego oświadczenia Pani Alicja Kornasiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Luigi Lovaglio

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

Ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech. Karierę rozpoczął w 1973 roku w Credito Italiano S.p.A. (obecnie UniCredit S.p.A., spółce macierzystej Grupy Bankowej UniCredit), gdzie zajmował szereg ważnych stanowisk w obszarach bankowości międzynarodowej, kredytowania, marketingu i organizacji. Ponad 10 lat piastował stanowisko senior executive zarządzając obszarami rynku o rosnącym znaczeniu. W 1997 został powołany na Szefa Departamentu Planowania w Centrali Grupy, odpowiedzialnego za budżetowanie i monitorowanie wszystkich banków w Grupie UCI.

Następnie uczestniczył w wielu fuzjach UniCredito Italiano z nowo zakupionymi bankami. W 1999r. wraz z rozpoczęciem ekspansji Grupy UCI w Europie Środkowo-Wschodniej, powierzono mu stanowisko Szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy. Jego priorytetowym zadaniem była integracja Banku Pekao S.A. w Grupie UCI.

W październiku 2000r. został mianowany Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Wykonawczym Bulbank AD, największego banku w Bułgarii. Przez pewien okres pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu Bulbank AD.

W roku 2003 został mianowany Dyrektorem Generalnym UniCredito Italiano S.p.A.

Od 2003r. Pan Luigi Lovaglio jest odpowiedzialny za działalność komercyjną i operacyjną Banku Pekao S.A. Był także Liderem Projektu w procesie integracji Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A. należącym do Grupy UCI-HVB. W listopadzie 2007, po pomyślnym zakończeniu prawnej integracji Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A. został mianowany Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Banku i Dyrektorem Generalnym.

Funkcje pełnione w organach spółek:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OJSC UniCredit Bank na Ukrainie, Członek Rady Nadzorczej Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., Członek Rady Nadzorczej Joint - Stock Commercial Bank for Social Develpoment Ukrsotsbank oraz Członek Rady Nadzorczej Joint-Stock Commercial FERROTRADE INTERNATIONAL na Ukrainie.

Według złożonego oświadczenia Pan Luigi Lovaglio nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Diego Biondo

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Ukończył studia wyższe w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990r. w Grupie Fiat w Turynie gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym.

W 2000r. przeniósł się do Nowego Jorku gdzie objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Skarbnika (Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America, odpowiedzialnego za działalność finansową spółek Grupy Fiat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

W latach 2001-2003 sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy Fiat w Polsce.

W 2003r. rozpoczął pracę w Grupie UniCredit i został skierowany do Banku Pekao S.A. w którym pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego, Szefa Pionu Zarządzania Ryzykami. Od 11 grudnia 2008r. jest Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A.

Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych:

Jest członkiem rad nadzorczych w Pekao Banku Hipotecznym S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o. i Pekao Leasing Holding S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Diego Biondo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marco Iannaccone

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Uzyskał tytuł "bachelor in business administration" Universita degli Studi di Venezia - Ca Foscari i "Master in Business Administration" Uniwersytetu Clemson (Stany Zjednoczone).

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994r. jako asystent ds. badań na Wydziale Ekonomii Stosowanej i Wydziale Finansów Uniwersytetu Clemson.

Od marca do listopada 1995r. pracował jako asystent menedżer ds. sprzedaży międzynarodowej w 3B S.p.A. w Treviso.

Od listopada 1995r. do września 1997r. był konsultantem w KPMG w Mediolanie. W ramach tej funkcji świadczył usługi konsultingowe na rzecz największych banków włoskich

i międzynarodowych.

W latach 1997-1999 był starszym konsultantem w Andersen Consulting w Mediolanie.

Od 1999r. do 2002r. pracował w Deutsche Bank S.p.A. w Mediolanie w obszarze M&A oraz jako Dyrektor Wykonawczy ds. planowania komercyjnego w obszarze bankowości prywatnej i biznesowej.

We wrześniu 2002r. dołączył do zespołu M&A w grupie UniCredit. Od października 2003r. pracował w dziale doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym w UniCredit Private Banking S.p.A. W marcu 2005r. przeszedł do Pionu Nowej Europy, w którym odpowiadał za planowanie i strategię krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Od września 2008r. do grudnia 2008r. był Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer) w Banku Pekao S.A.

Od 11 grudnia 2008r. jest Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A.

Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych:

Jest Członkiem Rad Nadzorczych w Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o., Pekao Leasing Sp. z o.o. i Pekao Leasing Holding S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Marco Iannaccone nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992r. w Banku Pekao SA. W latach 1993-1996 pracował w bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe.

Od 2001r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland). Od kwietnia 2002r. pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, gdzie był odpowiedzialny za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.

W dniu 4 czerwca 2008r. został powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych:

Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Faktoring Sp. z o.o. i Pekao Leasing Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Kopyrski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1987r. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

W 1987r. został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pięć lat później rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH S.A., początkowo jako pracownik oddziału. W latach 1996-2000 pełnił funkcję dyrektora biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektora regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002r. został mianowany dyrektorem zarządzającym Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży w pionie bankowości detalicznej. W październiku 2006r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A. odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. Po fuzji Banku Pekao S.A. z wydzieloną częścią Banku BPH S.A. w listopadzie 2007r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach:

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pekao Banku Hipotecznego S.A., Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz Członkiem Rady Nadzorczej Open Joint Stock Company UniCredit Bank.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Marian Ważyński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Aplikację Radcowską oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.

Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1974r. w Centralnym Związku Spółdzielczym początkowo na stanowisku radcy, a następnie kierownika działu i dyrektora biura.

Od lutego 1986r. do kwietnia 1990r. pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

Od kwietnia 1990r. do października 1991r. pracował w Banku Amerykańskim w Polsce SA, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W 1992r. był zatrudniony w kancelarii prawniczej na stanowisku radcy prawnego.

Od grudnia 1992r. pracował w Centrali Banku Promocji Eksportu "Animex Bank" SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawno - Organizacyjnego. Od kwietnia 1994r. do sierpnia 1994r. pełnił funkcję Członka Zarządu tego Banku.

Od września 1994r. do marca 1995r. był Konsultantem Prezesa Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie SA.

Od kwietnia 1995r. do sierpnia 1998r. był zatrudniony w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie.

W dniu 7 sierpnia 1998r. został powołany na stanowisko Menedżera Połączenia Banków - Dyrektora Wykonawczego Banku Pekao SA. Od września 1999r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego zarządzającego Pionem Logistyki i kosztami rzeczowymi w Banku.

Od grudnia 2004r. do listopada 2007r. pełnił funkcję Członka Zarządu Banku Pekao S.A.

W listopadzie 2007r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Marian Ważyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny
Elżbieta Krakowiak - Dyrektor Wykonawczy
Ewa Rucińska - Dyrektor Gabinetu Prezesa
Dariusz Chorylo - Dyrektor Wykonawczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »